Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 met betrekking tot de bescherming van koudwaterkoraalriffen tegen de gevolgen van de trawlvisserij in bepaalde gebieden van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0058 — C5-0074/2004 — 2004/0020(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 met betrekking tot de bescherming van koudwaterkoraalriffen tegen de gevolgen van de trawlvisserij in bepaalde gebieden van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0058 — C5-0074/2004 — 2004/0020(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 met betrekking tot de bescherming van koudwaterkoraalriffen tegen de gevolgen van de trawlvisserij in bepaalde gebieden van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0058 — C5-0074/2004 — 2004/0020(CNS))

Publicatieblad Nr. 226 E van 15/09/2005 blz. 0344 - 0346


P6_TA(2004)0108

Bescherming van koudwaterkoraalriffen in de Atlantische Oceaan *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 met betrekking tot de bescherming van koudwaterkoraalriffen tegen de gevolgen van de trawlvisserij in bepaalde gebieden van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0058 — C5-0074/2004 — 2004/0020(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0058) [1],

- gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C5-0074/2004),

- gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0037/2004),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST | AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT |

Amendement 1

OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

| (1 bis) Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid bepaalt voorts dat een besluitvormingsproces gebaseerd op deugdelijke wetenschappelijke adviezen en brede betrokkenheid van de belanghebbenden in alle beleidsstadia, deel uitmaken van de beginselen van goed bestuur waarop het gemeenschappelijk visserijbeleid dient te berusten. Dit impliceert dat het advies van de Regionale Adviesraden moet worden gevraagd inzake visserijbeheer op de terreinen waarop de voorgestelde communautaire beheers- en instandhoudingsmaatregelen betrekking hebben. |

Amendement 2

OVERWEGING 3 BIS (nieuw)

| (3 bis) De bescherming van deze gebieden tegen de schadelijke gevolgen van visserij is volkomen verenigbaar met en verplicht krachtens de artikelen 5 en 6 van de VN-overeenkomst inzake visbestanden van 1995, met name de bepalingen inzake de toepassing van het voorzorgsbeginsel en de bescherming van de biodiversiteit in het mariene milieu. |

Amendement 3

OVERWEGING 4

(4) Het is wetenschappelijk aangetoond dat herstel van de schade die aan deze habitats wordt aangebracht door trawlnetten die over de bodem worden gesleept, hetzij onmogelijk is, hetzij zeer moeilijk en traag. Daarom moet het gebruik van dergelijke bodemtrawls en van soortgelijk vistuig in gebieden waar deze habitats tot nu toe zeer goed bewaard zijn gebleven, worden verboden. | (4) Het is wetenschappelijk aangetoond dat herstel van de schade die aan deze habitats wordt aangebracht door trawlnetten die over de bodem worden gesleept, hetzij onmogelijk is, hetzij zeer moeilijk en traag. Daarom moet het gebruik van vistuig dat reële schade kan toebrengen aan koraalriffen in gebieden waar deze habitats tot nu toe zeer goed bewaard zijn gebleven, worden verboden. |

Amendement 7

ARTIKEL 1Artikel 30, lid 4, inleidende zin, (Verordening (EG) nr. 850/98)

4. Vaartuigen mogen geen bodemtrawls of soortgelijke sleepnetten die in contact komen met de bodem van de zee, gebruiken in de gebieden die worden begrensd door een lijn die de volgende coördinaten verbindt: | 4. Het is verboden vistuig te gebruiken dat reële schade kan toebrengen aan koraalriffen en de habitats aldaar, met name bodemtrawls of -kieuwnetten of soortgelijke sleepnetten die in contact komen met de bodem van de zee, in de gebieden die worden begrensd door een lijn die de volgende coördinaten verbindt:. |

Amendement 4

ARTIKEL 1Artikel 30, lid 4 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 850/98)

| 4 bis. De Regionale Adviesraden dienen te worden geraadpleegd over de uitvoering van lid 4. |

Amendement 5

ARTIKEL 1Artikel 30, lid 4 ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 850/98)

| 4 ter. Het in lid 4 ingestelde verbod alsmede de coördinatenafbakeningen onder a) en b) van lid 4 worden twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening getoetst aan de dan beschikbare nieuwe wetenschappelijke gegevens. |

Amendement 8

ARTIKEL 1Artikel 30, lid 4 quater (nieuw) (Verordening (EG) nr. 850/98)

| 4 quater. Uiterlijk 31 december 2005 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de beschermde status van de in lid 4 genoemde gebieden en van andere soortgelijke kwetsbare diepzeehabitats in EU-wateren. De Raad besluit op basis van dit verslag over eventuele toevoegingen aan de lijst van lid 4. |

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

[2] PB L 189 van 3.7.1998, blz. 17.

--------------------------------------------------