Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2236/95, (EG) nr. 1655/2000, (EG) nr. 1382/2003 en (EG) [ ... ]/2004 met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding (COM(2003) 777 - C5-0652/2003 - 2003/0305(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2236/95, (EG) nr. 1655/2000, (EG) nr. 1382/2003 en (EG) [ ... ]/2004 met het oog op de aanpassing van de referentiebedragen in verband met de uitbreiding (COM(2003) 777 - C5-0652/2003 - 2003/0305(COD))

28.4.2004 || || Publicatieblad van de Europese Unie || C NaN/NaN

- || gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003) 777) (1),

- || gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 71, lid 1, 80, lid 2 en 156, alinea 1 en 175 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0652/2003),

- || gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

- || gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A5-0066/2004),

1. || acht de in de wetgevingsvoorstellen genoemde bedragen verenigbaar met het plafond van rubriek 3 van de Financiële Vooruitzichten zoals aangepast en herzien in verband met de uitbreiding;

2. || verzoekt dat de begrotingsautoriteit beter wordt betrokken bij de vaststelling van de financiële gevolgen van wetgevingsprogramma's, overeenkomstig de verklaring over de financiële programmering, gehecht aan zijn resolutie van 26 oktober 2000 over het Interinstitutioneel Akkoord over de financiële memoranda (2);

3. || is ingenomen met de Commissievoorstellen aansluitend bij het akkoord over indicatieve cijfers dat werd bereikt op het overleg van 24 november 2003;

4. || verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

5. || verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)  Nog niet in het PB gepubliceerd.

(2)  PB C 197 van 12.7.2001, blz. 354.