Home

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, Afdeling VIII(B) — Europees toezichthouder voor gegevensbescherming (13083/ 2004 — C6- 0132/2004 — 2004/ 2100(BUD))

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, Afdeling VIII(B) — Europees toezichthouder voor gegevensbescherming (13083/ 2004 — C6- 0132/2004 — 2004/ 2100(BUD))

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, Afdeling VIII(B) — Europees toezichthouder voor gegevensbescherming (13083/ 2004 — C6- 0132/2004 — 2004/ 2100(BUD))

Publicatieblad Nr. 166 E van 07/07/2005 blz. 0056 - 0057


P6_TA(2004)0020

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2004

Resolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, Afdeling VIII(B) — Europees toezichthouder voor gegevensbescherming (13083/2004 — C6-0132/2004 — 2004/2100(BUD))

Het Europees Parlement,

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, en met name artikel 272, lid 4, voorlaatste alinea hiervan,

- gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 177 hiervan,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [1], en met name de artikelen 37 en 38 daarvan,

- gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens [2],

- gelet op Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van Europees toezichthouder voor gegevensbescherming [3],

- gelet op Besluit nr. 2004/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 houdende benoeming van de in artikel 286 van het EG-Verdrag voorziene onafhankelijke controleautoriteit (Europees toezichthouder voor gegevensbescherming) [4],

- gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, definitief vastgesteld op 18 december 2003 [5] en aangepast in verband met de uitbreiding van de Europese Unie [6],

- gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure [7],

- gelet op de gewijzigde begroting nr. 2/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 [8],

- gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 10/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, ingediend door de Commissie op 26 juli 2004 (SEC(2004)1018),

- gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2004 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004, opgesteld door de Raad op 7 oktober 2004 (13083/2004 — C6-0132/2004),

- gelet op artikel 69 en Bijlage IV van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0013/2004),

A. overwegende dat de gewijzigde begroting nr. 2/2004 niet voorzag in alle begrotingskredieten die voor het volle jaar 2004 nodig zijn voor de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming,

1. is van mening dat alle posten die zijn goedgekeurd voor Afdeling VIII (B) vast moeten blijven om nog in 2004 personeel te kunnen aanwerven;

2. keurt het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2004 ongewijzigd goed;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

[1] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[2] PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

[3] PB L 183 van 12.7.2002, blz. 1.

[4] PB L 12 van 17.1.2004, blz. 47.

[5] PB L 53 van 23.2.2004.

[6] PB C 105 van 30.4.2004, blz. 9.

[7] PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1, Akkoord gewijzigd bij Besluit 2003/429/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 147 van 14.6.2003, blz. 25).

[8] PB L 128 van 29.4.2004, blz. 45.

--------------------------------------------------