Home

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend) /* COM/2004/0175 def. - COD 2003/0067 */


Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

2003/0067 (COD)

Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie)

1. Achtergrond

Indiening van het voorstel bij de Raad en het Europees Parlement [COM 2003 (191) - 2003/0067 (COD)]: 16 april 2003.

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 24 september 2003.

Advies van het Comité van de Regio's: 9 oktober 2003.

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 12 februari 2004.

2. Doelstellingen van het voorstel van de Commissie

Het programma "MEDIA Plus", dat op 20 december 2000 door de Raad is goedgekeurd voor een periode van vijf jaar met een budget van 350 miljoen euro (EUR 15), loopt op 31 december 2005 af. Doel van dit voorstel voor een beschikking is het programma onveranderd met één jaar (2006) te verlengen. Rekening houdend met het feit dat de Europese Unie tot 25 lidstaten is uitgebreid, wordt voor deze verlenging van het programma een budget van 85,6 miljoen euro voorgesteld. Dit bedrag komt boven op de huidige 350 miljoen euro (m.a.w. een budget van 435,6 miljoen euro).

3. Doelstelling van het gewijzigde voorstel

Het gewijzigde voorstel past het oorspronkelijke voorstel aan. Het houdt rekening met de gevolgen van de uitbreiding voor de jaren 2004 en 2005, terwijl het voorstel van de Commissie alleen rekening hield met de gevolgen van de uitbreiding voor de verlenging van het programma in 2006. Het budgettaire kader voor de rest van het programma wordt hierdoor verduidelijkt.

4. Standpunt van de Commissie over de amendementen van het Parlement

Er werden tijdens de plenaire zitting twee amendementen goedgekeurd.

Amendement 1 introduceert een nieuwe overweging 2 bis, waarin wordt bepaald dat de Commissie uiterlijk 31 december 2005 een volledig en gedetailleerd evaluatieverslag over het programma "MEDIA Plus" moet presenteren, zodat het Europees Parlement en de Raad het voorstel voor een nieuw programma voor communautaire actie in de audiovisuele sector (dat is aangekondigd voor 2004 en in 2007 zal starten) tijdig kunnen behandelen.

Amendement 2 wijzigt het door de Commissie voorgestelde budget. Het bedrag van 435,6 miljoen euro wordt vervangen door een bedrag van 453,6 miljoen euro. Dankzij het extra bedrag van 18 miljoen euro kan rekening worden gehouden met de gevolgen van de uitbreiding in 2004 en 2005.

4.1 De Commissie aanvaardt de amendementen volledig

De Commissie is bereid tot een compromis en aanvaardt de twee amendementen van het Parlement. De Commissie is overeenkomstig de nieuwe overweging voornemens uiterlijk december 2005 een evaluatieverslag over de MEDIA-programma's te presenteren. Ze vindt echter dat dit niet mag leiden tot een aantasting van haar initiatiefrecht om reeds eerder voorstellen voor een nieuw programma voor de Europese audiovisuele sector (dat van kracht wordt wanneer de programma's MEDIA Plus en MEDIA-Opleiding verlopen) in te dienen. Ze vindt verder dat de nieuwe overweging de andere instellingen niet ontheft van de verplichting om deze voorstellen in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag te bestuderen.

4.2 Het gewijzigde voorstel

In overeenstemming met artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel zoals hierboven aangegeven.