Home

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering van een opleidingprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering van een opleidingprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

Gewijzigd voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering van een opleidingprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend) /* COM/2004/0176 def. - COD 2003/0064 */


Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering van een opleidingprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005) (door de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag ingediend)

2003/0064 (COD)

Gewijzigd voorstel voor een BESCHIKKING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering van een opleidingprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005)

1. Achtergrond

Indiening van het voorstel bij de Raad en het Europees Parlement [COM (2003) 188 definitief - 2003/0064 (COD) ]: 16 april 2003

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 24 september 2003.

Advies van het Comité van de Regio's: 9 oktober 2003.

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 12 februari 2004.

2. Doelstellingen van het voorstel van de Commissie

Het programma "MEDIA-Opleiding", dat op 19 januari 2001 door de Raad is goedgekeurd voor een periode van vijf jaar met een budget van 50 miljoen euro (EUR 15), loopt op 31 december 2005 af. Doel van dit voorstel voor een beschikking is het programma onveranderd met één jaar (2006) te verlengen. Rekening houdend met het feit dat de Europese Unie tot 25 lidstaten is uitgebreid, wordt voor deze verlenging van het programma een budget van 7,4 miljoen euro voorgesteld. Dit bedrag komt boven op de huidige 50 miljoen euro (m.a.w. een budget van 57,4 miljoen euro).

3. Doelstelling van het gewijzigde voorstel

Het gewijzigde voorstel past het oorspronkelijke voorstel aan. Het houdt rekening met de gevolgen van de uitbreiding voor de jaren 2004 en 2005, terwijl het voorstel van de Commissie alleen rekening hield met de gevolgen van de uitbreiding voor de verlenging van het programma in 2006. Het budgettaire kader voor de rest van het programma wordt hierdoor verduidelijkt.

4. Standpunt van de Commissie over de amendementen van het Parlement

Er werden tijdens de plenaire zitting twee amendementen goedgekeurd.

Amendement 1 introduceert een nieuwe overweging 2 bis, waarin wordt bepaald dat de Commissie uiterlijk 31 december 2005 een volledig en gedetailleerd evaluatieverslag over het programma "MEDIA-Opleiding" moet presenteren, zodat het Europees Parlement en de Raad het voorstel voor een nieuw programma voor communautaire actie in de audiovisuele sector (dat is aangekondigd voor 2004 en in 2007 zal starten) tijdig kunnen behandelen.

Amendement 2 wijzigt het door de Commissie voorgestelde budget. Het bedrag van 57,4 miljoen euro wordt vervangen door een bedrag van 59,4 miljoen euro. Dankzij het extra bedrag van 2 miljoen euro kan rekening worden gehouden met de gevolgen van de uitbreiding in 2004 en 2005 (zoals bepaald in de mededeling van de Commissie COM (2003) 777).

4.1 De Commissie aanvaardt de amendementen volledig

De Commissie is bereid tot een compromis en aanvaardt de twee amendementen van het Parlement. De Commissie is overeenkomstig de nieuwe overweging voornemens uiterlijk december 2005 een evaluatieverslag over de MEDIA-programma's te presenteren. Ze vindt echter dat dit niet mag leiden tot een aantasting van haar initiatiefrecht om reeds eerder voorstellen voor een nieuw programma voor de Europese audiovisuele sector (dat van kracht wordt wanneer de programma's MEDIA Plus en MEDIA-Opleiding verlopen) in te dienen. Ze vindt verder dat de nieuwe overweging de andere instellingen niet ontheft van de verplichting om deze voorstellen in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag te bestuderen.

4.3 Het gewijzigde voorstel

In overeenstemming met artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel zoals hierboven aangegeven.