Home

Voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van [1 mei 2004] van toepassing zijn op de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

Voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van [1 mei 2004] van toepassing zijn op de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

Voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van [1 mei 2004] van toepassing zijn op de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen /* COM/2004/0192 def. */


Voorstel voor een VERORDENING (EG, EURATOM) VAN DE RAAD tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van [1 mei 2004] van toepassing zijn op de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Inleiding

Bij zijn besluit van xxx tot wijziging van het statuut heeft de Raad besloten de aanpassingscoëfficiënten voor de vanaf [1 mei 2004] verworven pensioenrechten af te schaffen en de voor die datum verworven rechten bij wijze van overgangsmaatregel te beschermen door de toepassing van specifieke aanpassingscoëfficiënten voor de pensioenen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van bijlage XIII en artikel 3 van bijlage XI bij het statuut stelt de Raad de aanpassingscoëfficiënten vast die van toepassing zijn op de vóór [1 mei 2004] verworven pensioenrechten.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van bijlage XI bij het statuut is in België en Luxemburg geen aanpassingscoëfficiënt van toepassing.

2. Voor de pensioenen berekende aanpassingscoëfficiënten

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 3, onder a), tweede alinea, van bijlage XI bij het statuut heeft Eurostat de economische pariteiten berekend die op 1 juli 2003 de gelijkwaardigheden in koopkracht vaststellen van de pensioenen van de Europese Gemeenschappen die in de lidstaten worden uitbetaald, gemeten aan België.

De voor de afzonderlijke landen geldende aanpassingscoëfficiënten worden rechtstreeks bepaald door de verhouding tussen deze economische pariteiten en de op 1 juli 2003 geldende wisselkoersen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van bijlage VII van het statuut zijn deze coëfficiënten met ingang van [1 mei 2004] rechtstreeks van toepassing op de overmakingen aan de ambtenaren en andere personeelsleden.

De economische pariteiten, de wisselkoersen en de voor de pensioenen berekende aanpassingscoëfficiënten zijn opgenomen in tabel A hieronder.

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

3. Op de pensioenen toe te passen aanpassingscoëfficiënten

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, lid 2, van bijlage XIII bij het statuut zijn de op de pensioenen toe te passen aanpassingscoëfficiënten een gewogen gemiddelde, resulterend uit 80% van de in artikel 3, lid 5, eerste streepje, van bijlage XI van het statuut vermelde aanpassingscoëfficiënten (van toepassing op de bezoldigingen van de ambtenaren) en 20% van de in hetzelfde lid, tweede streepje, vermelde aanpassingscoëfficiënten (de voor de pensioenen berekende aanpassingscoëfficiënten).

De voor de afzonderlijke landen op de pensioenen toe te passen aanpassingscoëfficiënten zijn opgenomen in tabel B hieronder.

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Voorstel voor een VERORDENING (EG, EURATOM) VAN DE RAAD tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van [1 mei 2004] van toepassing zijn op de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en met name op artikel 13,

Gelet op het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 [1] en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. ... [2], en met name op de artikelen 63, 64, 65, 65 bis, 82 en de bijlagen XI en XIII bij genoemd statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, en artikel 64 van genoemde regeling,

[1] PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

[2] PB ... van ..., blz. 1.

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor de toepassing van artikel 20, lid 1, van bijlage XIII bij het statuut moeten de aanpassingscoëfficiënten voor de in de lidstaten uitbetaalde pensioenen worden vastgesteld.

(2) Deze coëfficiënten zijn onmiddellijk van toepassing op de in artikel 17 van bijlage VII vermelde overmakingen.

(3) Voor de toepassing van artikel 20, lid 2, van bijlage XIII is een gewogen gemiddelde vereist, resulterend uit 20% van de voor de pensioenen berekende aanpassingscoëfficiënten en 80% van de coëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen die worden uitbetaald aan de ambtenaren in de [hoofdsteden van de] lidstaten.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Met ingang van [1 mei 2004] worden de aanpassingscoëfficiënten die krachtens artikel 17, lid 3, van bijlage VII van toepassing zijn op de overmakingen aan de ambtenaren en andere personeelsleden naar een van de hieronder genoemde landen als volgt vastgesteld:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

2. Met ingang van [1 mei 2004] worden de krachtens artikel 20, lid 2, van bijlage XIII bij het statuut toe te passen aanpassingscoëfficiënten als volgt vastgesteld:

>REFERENTIE NAAR EEN GRAFIEK>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De Voorzitter

>RUIMTE VOOR DE TABEL>