Home

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Voorstel voor een Besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie /* COM/2004/0267 def. - CNS 2004/0089 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, is een "gemengde" overeenkomst, die in werking is getreden op 1 juli 1999, dat wil zeggen, voor de uitbreiding van de Unie met de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek. Het is dan ook noodzakelijk een protocol bij de PSO op te stellen om de toetreding van de tien nieuwe lidstaten tot de overeenkomst mogelijk te maken overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Toetredingsakte die aan het Toetredingsverdrag van 16 april 2003 is gehecht. Het protocol bestrijkt ook bepaalde technische aanpassingen in verband met institutionele en juridische ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Op 8 december 2003 machtigde de Raad de Commissie namens de Gemeenschap en haar lidstaten onderhandelingen te openen met Armenïe, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Kazachstan, Kyrgyzstan, Moldova, de Russische Federatie, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan teneinde protocollen bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomsten te sluiten.

De onderhandelingen met de Republiek Azerbeidzjan zijn inmiddels afgerond. De tekst van het onderhandelde protocol is aangehecht.

De aangehechte voorstellen betreffen (1) een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van het protocol en (2) een Besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol.

De Commissie stelt voor dat de Raad:

- een besluit neemt over de ondertekening en de voorlopige toepassing van het protocol namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten;

- het protocol namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten sluit en zijn goedkeuring hecht aan de sluiting door de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

2004/0089 (CNS)

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 44, lid 2, artikel 47, lid 2, laatste zin, en de artikelen 55, 57, lid 2, 71, 80, lid 2, 93, 94, 133 en 181 A, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 101, tweede alinea,

Gelet op het Toetredingsverdrag van 16 april 2003, met name artikel 2, lid 3,

Gelet op de aan het Toetredingsverdrag gehechte Toetredingsakte, met name artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement, [1]

[1] PB C [...] van [...], blz. [...].

Gezien de goedkeuring door de Raad krachtens artikel 101 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie en om te voorzien in bepaalde technische aanpassingen in verband met institutionele en juridische ontwikkelingen binnen de Europese Unie, werd namens de Europese Gemeenschap en de lidstaten op [DATE TO BE ADDED] ondertekend, overeenkomstig Besluit nr. [...] van de Raad.

(2) In afwachting van zijn inwerkingtreding is het protocol op voorlopige basis toegepast met ingang van de datum van toetreding.

(3) Het protocol moet worden gesloten,

BESLUITEN:

Artikel 1

Het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, wordt goedgekeurd namens de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten.

De tekst van het uitbreidingsprotocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten de in artikel 4 van het protocol bedoelde kennisgeving. De Voorzitter van de Commissie verricht tegelijkertijd de bedoelde kennisgeving namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Commissie Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

BIJLAGE

ONTWERP

PROTOCOL BIJ DE PARTNERSCHAPS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

DE REPUBLIEK MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND

hierna "de lidstaten" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

hierna "de Gemeenschappen" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie,

anderzijds,

EN de Republiek Azerbeidzjan

anderzijds,

GELET OP de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie op 1 mei 2004,

BESLUITEN:

Artikel 1

Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije zijn partij bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, die op 22 april 1996 te Luxemburg werd ondertekend (hierna "de overeenkomst") en hechten hun goedkeuring aan en nemen respectievelijk nota van, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de overeenkomst en de daaraan gehechte documenten.

Artikel 2

Teneinde rekening te houden met recente institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie komen de Partijen overeen dat na het verstrijken van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal de bestaande bepalingen in de overeenkomst die verwijzen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle rechten en verplichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft overgenomen.

Artikel 3

Dit Protocol maakt integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

1. Dit protocol wordt goedgekeurd door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Republiek Azerbeidzjan volgens hun eigen procedures.

2. De Partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de desbetreffende procedures bedoeld in voorgaand lid. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 5

1. Dit protocol treedt in werking op dezelfde dag als het Toetredingsverdrag van 2003 [2], mits alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd.

[2] PB L 236, 23.9.2003.

2. Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd, treedt dit protocol in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van de nederlegging van de laatste akte van goedkeuring.

3. Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor 1 mei 2004 zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Artikel 6

De teksten van de overeenkomst, de slotakte, en alle daaraan gehechte documenten, zijn opgesteld in de Tsjechische, de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, en de Slowaakse taal.

De teksten worden aan dit protocol gehecht en zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de overeenkomst, de slotakte en de daaraan gehechte documenten zijn opgesteld.

Artikel 7

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Spaanse, de Slowaakse, de Tsjechische, de Zweedse en de Azerbeidzjaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Gedaan te [...] op [...] in het jaar 2004

VOOR DE LIDSTATEN

VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

VOOR DE REPUBLIEK AZERBEIDZJAN