Home

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en trichloorbenzeen (achtentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en trichloorbenzeen (achtentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en trichloorbenzeen (achtentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad) /* COM/2004/0320 def. - COD 2004/0111 */


Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en trichloorbenzeen (achtentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. INLEIDING EN ACHTERGROND

Tolueen wordt gebruikt als grondstof voor de productie van benzeen en een hele reeks andere chemische stoffen (bijvoorbeeld benzoëzuur, nitrotoluenen, tolyldiisocyanaten, kleurstoffen, geneesmiddelen, levensmiddelenadditieven, kunststoffen enz.). Door zijn oplossende eigenschappen kan tolueen worden aangetroffen in consumptiegoederen zoals spuitbussen, verf, vernis, kleefstoffen en lijm voor huishoudelijk gebruik.

Trichloorbenzeen (TCB) wordt hoofdzakelijk gebruikt als tussenproduct voor de productie van onkruidverdelgers en als procesvloeistof in gesloten systemen. Voorts wordt TCB ook in mindere mate gebruikt als oplosmiddel, draagstof voor verf en corrosieremmer.

De gezondheids- en milieurisico's van tolueen en TCB zijn beoordeeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen [1]. Uit de risicobeoordeling bleek dat de gezondheidsrisico's van tolueen en TCB moeten worden beperkt. Het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu (WCTEM) bevestigde de conclusies van de beoordeling van deze stoffen en de noodzaak om de gezondheidsrisico's te beperken.

[1] PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.

Op xx xx 2004 heeft de Commissie in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 aanbevelingen goedgekeurd over risicobeperkingsstrategieën voor tolueen en TCB. Daarin worden beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik aanbevolen om de vastgestelde risico's te beperken.

Op grond van de risicobeoordelingen en de aanbevolen risicobeperkingsstrategieën in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 stelt de Commissie voor om beperkingen op te leggen voor het op de markt brengen en het gebruik van tolueen, TCB en preparaten die deze stoffen bevatten.

Bij de voorgestelde richtlijn worden geharmoniseerde bepalingen ingevoerd voor het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en TCB.

2. MOTIVERING VAN HET VOORSTEL

Wat zijn de doelstellingen van het voorstel, gelet op de verplichtingen van de Gemeenschap?

Aangezien bepaalde toepassingen van chemische stoffen onder bepaalde omstandigheden niet kunnen worden gecontroleerd, kan de veiligheid voor de gezondheid van de mens alleen worden gegarandeerd door deze toepassingen van de betrokken stoffen en preparaten te verbieden.

Het voorstel is bedoeld om de interne markt in stand te houden. Wanneer lidstaten nationale bepalingen invoeren om het op de markt brengen en het gebruik van gevaarlijke stoffen en preparaten te beperken, leiden de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten tot handelsbelemmeringen. Dit ontwerp-voorstel beoogt de interne markt beter te doen functioneren en de gezondheid en veiligheid van de mens te beschermen.

Welke middelen staan de Gemeenschap ter beschikking?

De enige mogelijke maatregel is een voorstel tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG met geharmoniseerde voorschriften voor het gebruik van tolueen en TCB.

Is een uniforme regeling nodig of kan worden volstaan met richtsnoeren waarbij de uitvoering aan de lidstaten wordt overgelaten

De voorgestelde wijziging stelt een uniforme regeling vast voor het verkeer van tolueen en TCB. Daardoor wordt tevens een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid en veiligheid van de mens gegarandeerd. De voorgestelde wijziging van Richtlijn 76/769/EEG is de enige manier om die doelen te bereiken. Richtsnoeren volstaan niet.

3. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

De voorgestelde richtlijn beoogt tolueen en TCB in bijlage I van Richtlijn 76/769/EEG op te nemen om zo het op de markt brengen en het gebruik van deze stoffen te beperken.

4. KOSTEN EN BATEN

4.1. Kosten

De voorgestelde richtlijn zal slechts kleine problemen voor de industrie en de handel met zich brengen, aangezien de betrokken toepassingen van tolueen en benzeen minder frequent worden en bedrijven reeds alternatieven hebben ontwikkeld.

4.2. Baten

De baten van het voorstel zijn de totstandbrenging van de interne markt en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Door het voorgestelde verbod zullen tolueen en TCB van de markt verdwijnen voor bepaalde toepassingen die een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu inhouden.

5. EVENREDIGHEID

De baten van de voorgestelde richtlijn zijn gelegen in de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. De kosten om dit te bereiken zijn gering.

6. RAADPLEGING BIJ DE OPSTELLING VAN DE ONTWERP-WIJZIGING

In de voorbereidingsfase is advies ingewonnen op bijeenkomsten met deskundigen van de lidstaten, de Europese raad van de chemische nijverheid (CEFIC) en Eurométaux. Ook is de Europese consumentenorganisatie BEUC om commentaar gevraagd.

7. OVEREENSTEMMING MET HET VERDRAG

Dit voorstel beoogt de interne markt in stand te houden en tegelijkertijd een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen. Het is dus in overeenstemming met artikel 95, lid 3, van het Verdrag.

8. EUROPEES PARLEMENT EN EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Overeenkomstig artikel 95 van het Verdrag geldt de medebeslissingsprocedure met het Europees Parlement. Het Economisch en Sociaal Comité moet worden geraadpleegd.

2004/0111 (COD)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende beperkingen op het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en trichloorbenzeen (achtentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie [2],

[2] PB C xx.

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité [3],

[3] PB C xx.

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag [4],

[4] PB C xx.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De gezondheids- en milieurisico's van tolueen en trichloorbenzeen (TCB) zijn beoordeeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993 inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen [5]. Uit de risicobeoordeling is gebleken dat deze risico's moeten worden beperkt. Het Wetenschappelijk Comité voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu (WCTEM) heeft deze conclusie bevestigd.

[5] PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 57 van 25.2.2003, blz. 1).

(2) In Aanbeveling 2004/xx/EG van de Commissie [6], die in het kader van Verordening (EEG) nr. 793/93 is goedgekeurd, wordt een risicobeperkingsstrategie voor tolueen en TCB voorgesteld en worden beperkingen aanbevolen om de risico's van bepaalde toepassingen van deze stoffen te beperken.

[6] PB L x van x 2004, blz. x.

(3) Om de gezondheid en het milieu te beschermen, blijkt het bijgevolg noodzakelijk om het op de markt brengen en het gebruik van tolueen en TCB te beperken.

(4) Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten [7] moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

[7] PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/21/EG van de Commissie (PB L 57 van 25.2.2004, blz. 4).

(5) Deze richtlijn beoogt geharmoniseerde voorschriften voor tolueen en TCB in te voeren teneinde de interne markt in stand te houden en tegelijkertijd een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen, overeenkomstig artikel 95 van het Verdrag.

(6) Deze richtlijn heeft geen gevolgen voor de communautaire wetgeving tot vaststelling van de minimumeisen voor de bescherming van werknemers, zoals Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk [8] en daarop gebaseerde bijzondere richtlijnen, met name Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) [9] en Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/319/EEG) [10],

[8] PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

[9] PB L 196 van 26.7.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/38/EG (PB L 138 van 1.6.1999, blz. 66).

[10] PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten dragen zorg voor vaststelling en bekendmaking uiterlijk op [één jaar na de inwerkingtreding] van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf [achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn].

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

BIJLAGE

Aan bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG worden de volgende punten [XX] en [XX] toegevoegd:

" [XX].Tolueen CAS-nr. 108-88-3 // Mag niet op de markt gebracht worden of worden gebruikt als stof of bestanddeel van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer in kleefstoffen en spuitverf die bestemd zijn om aan het grote publiek te worden verkocht.

[XX].Trichloorbenzeen CAS-nr. 120-82-1 // Mag niet op de markt gebracht worden of worden gebruikt als stof of bestanddeel van preparaten in concentraties van 0,1 massaprocent of meer voor alle toepassingen behalve als tussenproduct."