Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra /* COM/2004/0456 def. - AVC 2004/0136 */


Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Het Vorstendom Andorra wenst zo spoedig mogelijk een samenwerkingsovereenkomst met de Europese Gemeenschap te sluiten. Basis hiervoor zou het vernieuwde mandaat van de Raad van 19 juni 2002 zijn, na een onderbreking van de besprekingen sinds januari 1998, toen voor het laatst met Andorra een ontwerp voor een samenwerkingsovereenkomst werd besproken. Er zij aan herinnerd dat de Raad de Commissie op 24 februari 1997 had gemachtigd onderhandelingen met Andorra te starten.

Op 4 september 2002 hebben de diensten van de Commissie en de Andorrese autoriteiten opnieuw contact met elkaar opgenomen naar aanleiding van overwegingen en suggesties van Andorrese kant.

De meeste sectoren die reeds in de ontwerpovereenkomst van 1998 waren vermeld, werden ook nu als gebieden voor toekomstige samenwerking genoemd, met name: milieu; communicatie, informatie en cultuur; onderwijs, opleiding en jeugd; sociale vraagstukken en gezondheid; vervoer, energie en Trans-Europese communicatienetwerken; en regionaal beleid. In een non-paper van 29 april 2002 suggereerde Andorra ook monetaire kwesties, en in het bijzonder de aanmaak van de euro, aan de overeenkomst toe te voegen. De Commissie was evenwel van mening dat het beter was de aanmaak van de euro, alsmede de belastingheffing op spaargelden, buiten de werkingssfeer van de samenwerkingsovereenkomst te houden om het communautaire karakter ervan te behouden overeenkomstig het mandaat van de Raad. Gelet op het specifieke verzoek van Andorra kunnen over de monetaire sector misschien afzonderlijke onderhandelingen worden gevoerd. De onderhandelingen met de Andorrese autoriteiten over een overeenkomst over belastingheffing op spaargelden zijn reeds in een vergevorderd stadium.

Het Vorstendom Andorra - een onafhankelijke staat tussen Frankrijk en Spanje - is een soeverein land, dat onlangs een grondwet heeft goedgekeurd (1993). De bisschop van Urgell (een Spaanse grensstad) en de president van de Franse Republiek, beide ambtshalve co-prins, staan aan het hoofd van de Andorrese staat. Andorra onderhoudt sterke bilaterale betrekkingen met zijn buren, en de banden met de Europese Gemeenschap zijn tot dusver vooral gebaseerd op een overeenkomst tot oprichting van een douane-unie, die op 28 juni 1990 in Luxemburg is ondertekend.

Het is niet de bedoeling dat de samenwerkingsovereenkomst de overeenkomst van 1990 zou vervangen, maar wel dat zij ze zou aanvullen en dat de huidige betrekkingen van de Gemeenschap met dat land worden uitgebreid. De bijgevoegde ontwerpovereenkomst behoeft geen verdere toelichting.

Behalve wat betreft het beheer van het Samenwerkingscomité dat bij deze overeenkomst wordt opgericht, zal het sluiten van deze overeenkomst geen gevolgen voor de begroting hebben.

De onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst zijn op 29 april 2004 afgerond.

De Raad wordt verzocht het bijgevoegde besluit betreffende de ondertekening en de sluiting van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra goed te keuren.

2004/0136 (AVC)

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van een samenwerkingsovereenkomst met het Vorstendom Andorra

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 71, 137, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161 en 175, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin, en artikel 300, lid 3, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

[1] PB C [...] van [...], blz. [...].

Gezien de instemming van het Europees Parlement [2],

[2] PB C [...] van [...], blz. [...].

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschap is vastbesloten de bestaande betrekkingen met Andorra, die tot dusver zijn gebaseerd op een op 28 juni 1990 in Luxemburg ondertekende overeenkomst tot oprichting van een douane-unie, te intensiveren.

(2) Nadat de Raad haar daartoe op 24 februari 1997 had gemachtigd, heeft de Commissie onderhandelingen met Andorra gevoerd die hebben geresulteerd in een overeenkomst met betrekking tot een groot aantal samenwerkingssectoren.

(3) Het gemengde Samenwerkingscomité dat in het kader van de overeenkomst wordt opgericht, wordt met een aantal taken belast. De Commissie moet worden gemachtigd om deze taken namens de Gemeenschap te vervullen.

(4) De overeenkomst moet worden ondertekend en goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de overeenkomst namens de Europese Gemeenschap te ondertekenen.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeenschap de in artikel 14 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving.

Artikel 4

1. De Commissie, bijgestaan door de vertegenwoordigers van de lidstaten, vertegenwoordigt de Gemeenschap in het Samenwerkingscomité dat wordt opgericht bij artikel 9 van de overeenkomst.

2. Het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot door het Comité te nemen besluiten wordt na overleg met de vertegenwoordigers van de lidstaten vastgesteld door de Commissie.

Gedaan te Brussel, op [...]

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

ONTWERP VOOR EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HET VORSTENDOM ANDORRA

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

enerzijds, en

HET VORSTENDOM ANDORRA

anderzijds,

VASTBESLOTEN de reeds nauwe betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra te consolideren en uit te breiden;

OVERWEGENDE dat de handelsbetrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra zijn gebaseerd op de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling die op 28 juni 1990 in Luxemburg is ondertekend en waarbij een douane-unie is opgericht;

OVERWEGENDE dat sinds die datum aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de Europese integratie;

OVERWEGENDE dat het Vorstendom Andorra zich in een bijzondere situatie bevindt, aangezien zijn grondgebied door de Europese Unie wordt omsloten, maar het geen lid van de Europese Unie is;

OVERWEGENDE dat het Vorstendom Andorra intenser aan het Europese integratieproces wil deelnemen en daarom zijn betrekkingen met de Europese Unie wenst uit te breiden;

OVERWEGENDE dat het wenselijk is een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra te sluiten die garandeert dat beide partijen op een zo breed mogelijke basis met elkaar samenwerken voor alle aangelegenheden van gemeenschappelijk belang die onder hun respectieve bevoegdheden vallen,

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

BEGINSELEN

Artikel 1

De Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra verbinden zich er, binnen hun respectieve bevoegdheden, toe om op een zo breed mogelijke basis en ten bate van beide overeenkomstsluitende partijen met elkaar samen te werken op de gebieden van gemeenschappelijk belang, en met name op de in de artikelen 2 tot en met 8 van deze overeenkomst genoemde prioritaire gebieden.

SAMENWERKINGSGEBIEDEN

Artikel 2

Milieu

De overeenkomstsluitende partijen werken op het gebied van milieubescherming en -verbetering met elkaar samen om duurzame ontwikkeling te garanderen. Deze samenwerking heeft betrekking op de volgende gebieden: klimaatverandering, bescherming van de natuur en van de biodiversiteit, milieu en gezondheid, beheer van de natuurlijke rijkdommen en afvalbeheer. In het kader van deze doelstelling streven zij ernaar om het milieu van de Pyreneeën in stand te houden en tegelijk de economie te ontwikkelen.

De overeenkomstsluitende partijen werken in een geest van medeverantwoordelijkheid samen om oplossingen te vinden voor de milieuproblemen waarmee het Vorstendom Andorra en de tot de Europese Gemeenschap behorende Pyreneeëngebieden te kampen hebben. Zij houden er rekening mee dat sommige problemen, zoals het afvalprobleem, verband houden met het verkeer van goederen en personen tussen hun respectieve grondgebieden. De overeenkomstsluitende partijen werken met name samen op het gebied van de overbrenging en de verwijdering van afvalstoffen.

Het Vorstendom Andorra zal ernaar streven om in de mate van zijn mogelijkheden milieunormen vast te stellen die equivalent zijn met die van de Gemeenschap, voorzover die van belang zijn voor de milieubescherming en de duurzame economische ontwikkeling in het Vorstendom; de Europese Gemeenschap zal hiertoe desgevraagd met het Vorstendom Andorra samenwerken.

De overeenkomstsluitende partijen zullen nagaan of en hoe het Vorstendom Andorra betrokken kan worden bij voor derde landen openstaande Europese communautaire programma's die voor Andorra op milieugebied van belang kunnen zijn.

De Europese Gemeenschap helpt bij de totstandbrenging van samenwerking tussen het Europees Milieuagentschap en het Vorstendom Andorra.

Artikel 3

Communicatie, informatie en cultuur

De overeenkomstsluitende partijen komen, binnen de mogelijkheden die door de communautaire acties en door de Andorrese wetgeving worden geboden, overeen op het gebied van communicatie, informatie en cultuur gemeenschappelijke acties op te zetten in de geest van artikel 151 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Deze acties kunnen o.m. het volgende omvatten:

- uitwisseling van informatie over onderwerpen van wederzijds belang op het gebied van cultuur en informatie,

- organisatie van cultuurevenementen,

- culturele uitwisselingen,

- instandhouding van het architecturale erfgoed van Andorra en het Pyreneeëngebied, en restauratie van monumenten en sites,

- instandhouding en bevordering van het culturele erfgoed van Andorra en het Pyreneeëngebied,

- grensoverschrijdende onderzoekprogramma's op het gebied van geschiedenis, kunst en talen,

- instandhouding, valorisatie en verspreiding van het Catalaans,

- deelname van het Vorstendom Andorra aan Europese cultuurprojecten.

Artikel 4

Onderwijs, beroepsopleiding en jeugd

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen om op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding samen te werken om in de geest van de artikelen 149 en 150 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bij te dragen tot de oprichting van een Europese onderwijsruimte.

Zij zullen nagaan of en hoe het Vorstendom Andorra betrokken kan worden bij Europese communautaire programma's die op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding en jeugd voor Andorra van belang kunnen zijn.

Artikel 5

Sociale vraagstukken en gezondheid

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe te onderzoeken hoe de coördinatie op sociaal gebied kan worden verbeterd door uitwisseling van deskundigen, samenwerking tussen de bestuursdiensten en samenwerking tussen bedrijven en opleidingsdiensten.

De overeenkomstsluitende partijen gaan op dezelfde manier tewerk wat betreft samenwerking op het gebied van de volksgezondheid.

Zij zorgen ervoor dat werknemers die de nationaliteit van de andere partij hebben en wettig op hun respectieve grondgebied verblijven, niet worden gediscrimineerd op het gebied van arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en ontslagregeling.

Wat werkgelegenheid betreft heeft de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen onder meer betrekking op de ontwikkeling van lokale en regionale diensten voor beroepsoriëntatie en voor planning en bevordering van de werkgelegenheid.

Artikel 6

Trans-Europese netwerken en vervoer

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe intenser samen te werken op het gebied van de Trans-Europese netwerken voor vervoer, energie en telecommunicatie en op het gebied van het vervoer in het algemeen. Deze samenwerking is er onder meer op gericht de studie te bevorderen van mogelijke projecten van gemeenschappelijk belang die het milieu van het Pyreneeëngebied sparen. Bij hun samenwerking laten de overeenkomstsluitende partijen zich leiden door de doelstellingen die zijn vastgesteld in de artikelen 154 en 155 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Artikel 7

Regionaal beleid

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen om in het kader van hun respectieve wetgevingen hun regionale samenwerking uit te breiden en zich daarbij te laten inspireren door het beleid van grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking van de Europese Gemeenschap.

Deze samenwerking kan de volgende vormen aannemen:

- bestudering van een gezamenlijke aanpak voor de ontwikkeling van gebieden aan de grens tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Andorra, met als doel steun te bieden voor een beleid voor het Pyreneeëngebied dat analoog is aan dat voor het Alpengebied. In deze context zal de Europese Gemeenschap voorstellen dat het Vorstendom Andorra onder dezelfde voorwaarden als andere derde landen kan deelnemen aan de toekomstige programma's van het type Interreg;

- organisatie van bezoeken en uitwisseling van ambtenaren of deskundigen om de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken;

- samenwerking op het gebied van het bergbeleid, geïnspireerd op het communautaire beleid dat gericht is op de continuïteit en de duurzaamheid van de landbouwbedrijven, de economische ontwikkeling en het behoud van de natuurlijke ruimte.

Artikel 8

Overige samenwerkingsgebieden

De overeenkomstsluitende partijen kunnen deze overeenkomst in gemeenschappelijk overleg uitbreiden door overeenkomsten over specifieke aangelegenheden.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 9

1. Er wordt een Samenwerkingscomité opgericht dat wordt belast met het beheer van deze overeenkomst en op de correcte uitvoering ervan zal toezien.

2. Met het oog op de correcte uitvoering van deze overeenkomst wisselen de overeenkomstsluitende partijen informatie aan elkaar uit en plegen zij, op verzoek van één van de partijen, met elkaar overleg in het Samenwerkingscomité.

3. Het Samenwerkingscomité stelt zijn reglement van orde op.

4. Het Samenwerkingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap en vertegenwoordigers van het Vorstendom Andorra.

5. Het Samenwerkingscomité spreekt zich uit in onderlinge overeenstemming.

6. Het voorzitterschap van het Samenwerkingscomité wordt bij toerbeurt door de overeenkomstsluitende partijen waargenomen overeenkomstig de daartoe in het reglement van orde van het Comité vast te stellen regels.

7. Het Samenwerkingscomité komt in onderlinge overeenstemming bijeen op verzoek van een van beide overeenkomstsluitende partijen. De bepalingen inzake de praktische organisatie van de vergaderingen worden vastgesteld in het reglement van orde.

Artikel 10

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat elk geschil dat tussen hen kan ontstaan over de uitvoering en de interpretatie van deze overeenkomst, aan het Samenwerkingscomité wordt voorgelegd.

Artikel 11

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Artikel 12

Elke overeenkomstsluitende partij kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere overeenkomstsluitende partij. In dit geval houdt deze overeenkomst zes maanden na de datum van deze kennisgeving op van kracht te zijn.

Artikel 13

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op elk grondgebied waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, onder de in dat verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op het grondgebied van het Vorstendom Andorra.

Artikel 14

Deze overeenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen goedgekeurd volgens hun eigen procedures.

Zij treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de kennisgeving van de voltooiing van de in de eerste alinea bedoelde procedures.

Artikel 15

Deze overeenkomst wordt opgesteld in twee exemplaren in de Catalaanse, Deense, Duitse, Engelse, Estische, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Gedaan te [...], [...] tweeduizend en vier

Voor de Europese Gemeenschap

Voor het Vorstendom Andorra

>RUIMTE VOOR DE TABEL>