Home

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap -

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap -

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap - /* SEC/2004/0313 def. */


Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap -

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst bevat bepalingen betreffende de samenwerking tussen de Gemeenschap en de EER-EVA-Staten op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden.

2. Bijgaand ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER heeft betrekking op een wijziging van Protocol 31 met het oog op een uitbreiding van de samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken. Het voorziet in een kader voor samenwerking betreffende, en in de voorwaarden voor deelname door de EER-EVA-Staten aan, de communautaire programma's en acties in het kader van:

- 32003 D 2318: Beschikking nr. 2318/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa (eLearning-programma).

3. In artikel 1, lid 3, sub b), van Verordening nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de EER-Overeenkomst wordt bepaald dat met betrekking tot dit soort besluiten de Raad op voorstel van de Commissie het standpunt van de Gemeenschap vaststelt.

4. Het ontwerp-besluit van het Gemengd Comité van de EER wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. De Commissie zal het standpunt van de Gemeenschap zo spoedig mogelijk na goedkeuring ervan door de Raad in het Gemengd Comité van de EER uiteenzetten.

Ontwerp BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER tot wijziging van Protocol 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, met name op artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. .../... van het Gemengd Comité van de EER van ... [1].

[1] PB L ... van ..., blz. ...

(2) Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Beschikking nr. 2318/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa (eLearning-programma) [2].

[2] PB L 345 van 31.12.2003, blz. 9.

(3) Protocol 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, ten einde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van DD MM JJJJ mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 4 van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. Na lid 2h wordt het volgende lid ingevoegd:

"2i De EVA-Staten nemen vanaf DD MM JJJJ deel aan het volgende programma:

- 32003 D 2318: Beschikking nr. 2318/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 tot goedkeuring van een meerjarenprogramma (2004-2006) voor de doeltreffende integratie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in Europa (eLearning-programma) (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 9).".

2. De tekst van lid 3 wordt vervangen door:

"De EVA-Staten leveren aan de programma's en acties bedoeld in leden 1, 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies, 2septies, 2octies, 2nonies en 2decies een financiële bijdrage overeenkomstig artikel 82, lid 1, sub a).".

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER [3] zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst.

[3] Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.

Het is van toepassing met ingang van DD MM JJJJ.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, .

Voor het Gemengd Comité van de EER

De Voorzitter

De Secretarissen

van het Gemengd Comité van de EER