Home

Verslag van de Rekenkamer over de doelmatigheidscontrole bij de Europese Centrale Bank betreffende het begrotingsjaar 2002, vergezeld van de antwoorden van de Europese Centrale Bank

Verslag van de Rekenkamer over de doelmatigheidscontrole bij de Europese Centrale Bank betreffende het begrotingsjaar 2002, vergezeld van de antwoorden van de Europese Centrale Bank

Verslag van de Rekenkamer over de doelmatigheidscontrole bij de Europese Centrale Bank betreffende het begrotingsjaar 2002, vergezeld van de antwoorden van de Europese Centrale Bank

Publicatieblad Nr. C 045 van 20/02/2004 blz. 0027 - 0028


Verslag van de Rekenkamer over de doelmatigheidscontrole bij de Europese Centrale Bank betreffende het begrotingsjaar 2002, vergezeld van de antwoorden van de Europese Centrale Bank

(2004/C 45/02)

1. De controle van de Rekenkamer was gebaseerd op artikel 27.2 van het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (ECB), gevoegd bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Krachtens dit artikel houdt het mandaat van de Rekenkamer "een doelmatigheidscontrole van de ECB" in.

2. Voor de controle van de ECB wordt een systeem van controle bij toerbeurt toegepast, waarbij elk jaar andere sectoren van beheer worden geselecteerd voor onderzoek.

3. De controle van 2002 was gericht op de bestaande systemen voor begrotingsinformatie en op het contracteren en beheren van externe diensten.

4. In het algemeen bleek uit de controle dat de bestaande procedures toereikend waren. Niettemin zijn er enige verbeteringen mogelijk.

5. Met betrekking tot de bestaande begrotingsprocedures en de desbetreffende informatiesystemen moedigt de Rekenkamer de ECB aan, zich te blijven inspannen om de procedures voor begrotingsbeheer en -toezicht te consolideren in één enkel bijgewerkt document en voort te gaan met de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd informaticasysteem voor budgettering en boekhouding.

6. Bij het beheer van de externe diensten ontdekte de Rekenkamer dat er op sommige terreinen verbeteringen mogelijk zijn. Deze terreinen betreffen de beschikbaarheid op centraal niveau van homogeen gepresenteerde informatie over op een gedecentraliseerd niveau gesloten contracten, met een rapportage van uitzonderingen op de aanbestedingsregels. Verbeteringen zijn eveneens mogelijk bij de documentatie ter motivering van de inschakeling van externe contractanten en in de procedures voor de rendementscontroles van deze contracten.

Dit verslag werd door de Rekenkamer te Luxemburg vastgesteld op haar vergadering van 14 en 15 januari 2004.

Voor de Rekenkamer

Juan Manuel Fabra Vallés

President

Antwoord van de Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank (ECB) verwelkomt het verslag van de Europese Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2002 en verneemt met genoegen de conclusie van de Rekenkamer dat in het algemeen sprake was van adequate procedures. De ECB heeft notitie genomen van de in het verslag opgenomen nuttige suggesties voor verbeteringen, en heeft naar aanleiding hiervan reeds actie ondernomen op het gebied van haar begrotings- en aanbestedingsprocedures.