Home

Bericht aan de importeurs — Invoer van textiel- en kledingproducten in de Gemeenschap na 1 mei 2004 volgende op de uitbreiding

Bericht aan de importeurs — Invoer van textiel- en kledingproducten in de Gemeenschap na 1 mei 2004 volgende op de uitbreiding

Bericht aan de importeurs — Invoer van textiel- en kledingproducten in de Gemeenschap na 1 mei 2004 volgende op de uitbreiding

Publicatieblad Nr. C 068 van 18/03/2004 blz. 0010 - 0010


Bericht aan de importeurs

Invoer van textiel- en kledingproducten in de Gemeenschap na 1 mei 2004 volgende op de uitbreiding

(2004/C 68/08)

De EG-producenten worden ervan in kennis gesteld dat de nieuwe lidstaten, namelijk Tsjechië, Estland, Cyprus, Litouwen, Letland, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, met ingang van 1 mei 2004 het gemeenschappelijk handelsbeleid zullen toepassen, met inbegrip van de contingent- en toezichtregeling voor de invoer van textiel- en kledingproducten uit bepaalde derde landen.

Te dien einde maakt de Gemeenschap in het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe verordening bekend waarin Verordening (EG) nr. 3030/93(1) van de Raad wordt gewijzigd en de met ingang van 1 mei 2004 toepasselijke contingentniveaus zijn opgenomen. Textiel- en kledingproducten die vanaf 1 mei 2004 naar de uitgebreide Europese Unie worden verzonden en daar in het vrije verkeer worden gebracht, moeten aan de in Verordening (EG) nr. 3030/93 vastgestelde voorwaarden inzake contingentbeheer en toezicht voldoen.

Voor het in het vrije verkeer brengen in een van de nieuwe lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen toetreden, van textiel- en kledingproducten die in de Gemeenschap aan kwantitatieve maxima of toezicht zijn onderworpen en die vóór 1 mei 2004 uit de leverancierslanden naar de nieuwe lidstaten werden verscheept en op of na 1 mei 2004 de nieuwe lidstaten binnenkomen, moet een invoervergunning worden overgelegd waarop de overeenkomstig bijlage III (toezichtformulier) bij Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad verplichte gegevens zijn vermeld. Deze invoervergunning wordt door de bevoegde autoriteiten van de betrokken nieuwe lidstaat automatisch afgegeven zonder kwantitatieve beperking in de Gemeenschap, mits op afdoende wijze wordt aangetoond, zoals met de vrachtbrief, dat de goederen vóór 1 mei 2004 werden verscheept. De Commissie wordt door de bevoegde autoriteiten van de betrokken nieuwe lidstaat in kennis gesteld van de afgifte van een dergelijke invoervergunning.

Voor het in het vrije verkeer brengen in een van de nieuwe lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen toetreden, van textielproducten die in de Gemeenschap aan kwantitatieve maxima zijn onderworpen en die met het oog op passieve veredeling vóór 1 mei 2004 vanuit een van de nieuwe lidstaten werden verzonden om op of na 1 mei 2004 in dezelfde nieuwe lidstaat te worden wederingevoerd, gelden in de Gemeenschap geen kwantitatieve maxima en moet er geen invoervergunning worden afgegeven, mits afdoend bewijs wordt overgelegd, zoals de aangifte ten uitvoer, dat de producten vóór 1 mei 2004 uit de nieuwe lidstaten werden verzonden met het oog op be- of verwerking om vervolgens in dezelfde lidstaat te worden wederingevoerd. De bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat verstrekken de Commissie gegevens over deze invoer.

Op dezelfde dag als dit bericht wordt een bijgewerkte lijst van bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van die in de nieuwe lidstaten, apart in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

(1) Verordening (EG) nr. 487/2004 van de Raad (PB L 79 van 17.3.2004, blz. 1).