Home

Geannoteerd overzicht van de gereglementeerde markten en van de nationale bepalingen tot omzetting van de terzake geldende voorschriften van de RBD (Richtlijn 93/22/EEG van de Raad)

Geannoteerd overzicht van de gereglementeerde markten en van de nationale bepalingen tot omzetting van de terzake geldende voorschriften van de RBD (Richtlijn 93/22/EEG van de Raad)

Geannoteerd overzicht van de gereglementeerde markten en van de nationale bepalingen tot omzetting van de terzake geldende voorschriften van de RBD (Richtlijn 93/22/EEG van de Raad)

Publicatieblad Nr. C 072 van 23/03/2004 blz. 0003 - 0007


Geannoteerd overzicht van de gereglementeerde markten en van de nationale bepalingen tot omzetting van de terzake geldende voorschriften van de RBD (Richtlijn 93/22/EEG van de Raad)(1)

(2004/C 72/03)

Krachtens artikel 16 van de Richtlijn 93/22/EEG betreffende beleggingsdiensten (RBD) is het elke lidstaat toegestaan de status van "gereglementeerde markt" te verlenen aan de markten die op zijn grondgebied zijn gevestigd en aan zijn regelgeving voldoen.

In artikel 1, punt 13, van Richtlijn 93/22/EEG wordt "gereglementeerde markt" gedefinieerd als elke markt van de in deel B van de bijlage bij de richtlijn genoemde financiële instrumenten, die:

- door zijn lidstaat van herkomst als zodanig wordt erkend (waarbij overeenkomstig artikel 1, punt 6, onder c), van de RBD wordt uitgemaakt welke lidstaat de lidstaat van herkomst is);

- regelmatig werkt;

- gekenmerkt wordt door het feit dat in door de bevoegde autoriteiten opgestelde of goedgekeurde bepalingen de voorwaarden voor de werking van en de toegang tot de markt zijn vastgelegd, alsmede, wanneer Richtlijn 79/279/EEG inzake de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van toepassing is, de bij die richtlijn vastgestelde voorwaarden voor toelating tot de notering, en wanneer die richtlijn niet van toepassing is, de voorwaarden waaraan deze financiële instrumenten moeten voldoen om daadwerkelijk op de markt verhandeld te kunnen worden;

- alle verplichtingen oplegt inzake melding en doorzichtigheid welke op grond van de artikelen 20 en 21 van de RBD zijn voorgeschreven.

Artikel 16 van Richtlijn 93/22/EEG bepaalt dat het de taak is van elke lidstaat om een geactualiseerde lijst van door hem erkende gereglementeerde markten bij te houden. Deze informatie moet aan de overige lidstaten en de Commissie worden medegedeeld. Krachtens hetzelfde artikel is de Commissie verplicht jaarlijks een lijst bekend te maken van de gereglementeerde markten waarvan zij in kennis is gesteld. De onderhavige lijst is opgesteld om aan deze verplichting te voldoen.

Bijgaande lijst bevat de benaming van alle markten die volgens de nationale bevoegde autoriteiten aan de definitie van "gereglementeerde markt" voldoen. Voorts is in de lijst aangegeven welke entiteit verantwoordelijk is voor het beheer van deze markten en welke autoriteit bevoegd is voor de uitvaardiging of de goedkeuring van de marktvoorschriften.

Ten gevolge van lagere toegangsdrempels en de specialisatie in de handelssegmenten is de lijst van "gereglementeerde markten" aan veelvuldiger veranderingen onderhevig. Om die reden zal de Europese Commissie niet alleen jaarlijks een lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaken, maar ook een geactualiseerde versie van deze lijst bijhouden op haar officiële website

http://europa.eu.int/comm/ internal_market/en/finances/mobil/ isd/

Het is de bedoeling dat laatstgenoemde lijst regelmatig wordt bijgewerkt aan de hand van de informatie die door de nationale autoriteiten wordt verstrekt. Deze autoriteiten wordt verzocht de Commissie voortdurend in kennis te stellen van eventuele toevoegingen aan of schrappingen van de lijst van gereglementeerde markten waarvoor hun lidstaat de lidstaat van herkomst is.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27.