Home

Mededeling van de Commissie betreffende de achterhaaldheid van bepaalde beleidsdocumenten inzake staatssteun

Mededeling van de Commissie betreffende de achterhaaldheid van bepaalde beleidsdocumenten inzake staatssteun

30.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 115/1


Mededeling van de Commissie betreffende de achterhaaldheid van bepaalde beleidsdocumenten inzake staatssteun

(2004/C 115/01)

(Voor de EER relevante tekst)

De voorbije jaren heeft de Commissie een aantal teksten goedgekeurd betreffende procedurekwesties op het gebied van staatssteun. Een aantal van deze teksten hadden de vorm van mededelingen van de Commissie aan de lidstaten en zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt. Andere teksten werden opgenomen in volume IIA van het Mededingingsrecht in de Europese Gemeenschappen, Regels voor de ondernemingen, Toestand op 30 juni 1998 (ISBN 92-828-4011-5).

Ingevolge de goedkeuring door de Commissie van Verordening (EG) nr. 794/2004(1) van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag(2) zijn een aantal van deze teksten overbodig geworden. Deze teksten hebben betrekking op de kennisgevingsverplichting, de aanmeldingsprocedures met inbegrip van de versnelde procedure, de jaarlijkse verslagen, de termijnen en de terugbetaling van onwettige steun.

De Commissie wenst de lidstaten en belanghebbende partijen er dan ook van in kennis te stellen, dat zij vanaf de datum van publicatie van deze mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie de volgende documenten, ongeacht hun wettelijke status, in geen enkele aangelegenheid meer zal toepassen:

1.

mededeling van de Commissie betreffende de kennisgeving van steunmaatregelen van de Staten aan de Commissie overeenkomstig artikel 93, lid 3, van het EEG-Verdrag: niet-nakoming van de verplichting door de lidstaten(3);

2.

mededeling van de Commissie (betreffende de kennisgevingsverplichting)(4);

3.

mededeling van de Commissie betreffende de cumulering van steunmaatregelen met uiteenlopende doelstelling(5);

4.

brief van de Commissie aan de lidstaten SG(89) D/5521 van 27 april 1989 (betreffende de definitie van tenuitvoerlegging van staatssteun)(6);

5.

brief van de Commissie aan de lidstaten SG(91) D/4577 van 4 maart 1991 (mededeling aan de lidstaten betreffende de procedures voor de aanmelding van steunvoornemens en de procedures die van toepassing zijn wanneer steun wordt verleend in strijd met artikel 93, lid 3, van het EEG-Verdrag)(7);

6.

handleiding betreffende de toepassing van de „de minimis”-faciliteit, zoals opgenomen in de kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf (brief van 23 maart 1993, nr. IV/D/6878 van DG IV gericht aan de lidstaten)(8);

7.

brief van de Commissie aan de lidstaten van 22 februari 1995 (in het geval van terugbetaling van onwettige steun te hanteren rentevoeten)(9);

8.

mededeling van de Commissie aan de lidstaten (betreffende de terugbetaling van onwettige steun)(10);

9.

brief van de Commissie aan de lidstaten van 22 februari 1994 (betreffende aanmeldingen)(11);

10.

deel A van de gemeenschappelijke procedure voor aanmelding en kennisgeving op grond van het EG-Verdrag en van de WTO-Overeenkomst zoals bepaald in de brief van de Commissie aan de lidstaten van 2 augustus 1995(12);

11.

brief van de Commissie aan de lidstaten - SG(81) 12740 van 2 oktober 1981 (termijnen voor beslissingen)(13);

12.

brief van de Commissie aan de lidstaten van 30 april 1987 (Procedure op grond van artikel 93, lid 2, van het EEG-Verdrag - Termijnen)(14);

13.

mededeling van de Commissie inzake de versnelde goedkeuringsprocedure voor steunmaatregelen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf en voor wijzigingen van bestaande steunregelingen(15);

14.

versnelde procedure voor de behandeling van aanmeldingen van werkgelegenheidssteun – Standaardaanmeldingsformulier(16);

15.

brief van de Commissie aan de lidstaten van 27 juni 1989 (procedure van artikel 93, lid 2, van het EEG-Verdrag – mededeling aan de lidstaten en aan andere belanghebbenden, waarin deze worden aangemaand hun opmerkingen kenbaar te maken)(17);

16.

brief van de Commissie aan de lidstaten van 11 oktober 1990 (informatie van lidstaten en derden omtrent gevallen van steunverlening waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)(18);

17.

„Leidraad bij de procedures met betrekking tot overheidssteun”(19).

De Commissie wenst de lidstaten en belanghebbende partijen er evenwel tevens van in kennis te stellen, dat de bepalingen van hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. 794/2004 enkel van toepassing zijn op beschikkingen waarin de terugvordering van onwettige steun wordt gelast, waarvan na de datum van inwerkingtreding van de Verordening aan de lidstaten kennis is gegeven, en dat de mededeling van de Commissie van 8 mei 2003 betreffende in het geval van terugbetaling van onwettige steun te hanteren rentevoeten(20) van toepassing blijft met betrekking tot de uitvoering door de lidstaten van vóór die datum betekende terugvorderingsbevelen.