Home

Aanvraag voor een winningsvergunning Akkrumvelden

Aanvraag voor een winningsvergunning Akkrumvelden

24.11.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 287/5


Aanvraag voor een winningsvergunning Akkrumvelden

(2004/C 287/03)

Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het gebied van de voormalige concessie Akkrum van het Nederlands territoir.

De minister van Economische Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden deelt mede dat een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen is ontvangen voor het gebied van de voormalige concessie Akkrum dat is omschreven in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 17 februari 1969, nr. 30 (Stcrt. 1969, nr. 46) en later is uitgebreid met het gebied, dat is beschreven in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1981, nr. 25 (Stcrt. 1981, nr. 186).

De minister van Economische Zaken nodigt eenieder, onder verwijzing naar artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen en de publicatie, als omschreven in artikel 15, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, nr. 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het gebied van de voormalige concessie Akkrum.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en dienen gericht te zijn aan de minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie, onder vermelding van „persoonlijk in handen”, Prinses Beatrixlaan 5-7, te Den Haag. Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ingediend zullen niet in behandeling worden genomen.

De beslissing op de aanvragen wordt uiterlijk negen maanden na afloop van deze termijn genomen.

Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer (31-70) 379 66 94.