Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0640 - C6-0197/2004 - 2004/0229(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0640 - C6-0197/2004 - 2004/0229(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0640 - C6-0197/2004 - 2004/0229(CNS))

Publicatieblad Nr. 133 E van 08/06/2006 blz. 0131 - 0133


P6_TA(2005)0257

Herstelplan voor zwarte heilbot *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0640) [1],

- gelet op artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0197/2004),

- gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0116/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST | AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT |

Amendement 1

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een herstelplan voor zwarte heilbot in het kader van de visserijorganisatie in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan | (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.) |

Amendement 2

Overweging 7

(7) Daarom is het noodzakelijk het herstelplan op een permanente basis toe te passen. Daartoe moet een procedure worden vastgesteld voor het mededelen van de lijst van vaartuigen waarvoor overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1627/94 van de Raad van 27 juni 1994 tot vaststelling van algemene bepalingen inzake speciale visdocumenten een speciaal visdocument is afgegeven. | (7) Daarom is het noodzakelijk het herstelplan definitief in de communautaire wetgeving op te nemen. Daartoe moet een procedure worden vastgesteld voor het mededelen van de lijst van vaartuigen waarvoor overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1627/94 van de Raad van 27 juni 1994 tot vaststelling van algemene bepalingen inzake speciale visdocumenten een speciaal visdocument is afgegeven. |

Amendement 3

Overweging 9

(9) Om ervoor te zorgen dat het herstelplan op doeltreffende wijze wordt toegepast en aansluit bij herstelplannen die de Raad voor andere gebieden heeft goedgekeurd, zijn aanvullende controlemaatregelen nodig. Deze maatregelen moeten de verplichting dat vaartuigen vooraf melden wanneer zij een door de lidstaat aangewezen haven zullen binnenvaren en de beperking van de toegestane afwijking omvatten. | (9) Om ervoor te zorgen dat het herstelplan op doeltreffende wijze wordt toegepast en aansluit bij herstelplannen die de Raad voor andere gebieden heeft goedgekeurd, zijn aanvullende controlemaatregelen nodig. Deze maatregelen moeten de verplichting dat vaartuigen vooraf melden wanneer zij een door de lidstaat aangewezen haven zullen binnenvaren omvatten. |

Amendement 4

Artikel 3, lid 1, alinea 2

Wanneer de NAFO evenwel besluit dat deze TAC's geen garantie bieden voor een duurzame visserij van dat bestand, past de Raad op voorstel van de Commissie en bij gekwalificeerde meerderheid de in de eerste alinea vastgestelde TAC aan in overeenstemming met het besluit van de NAFO. | Wanneer de NAFO evenwel besluit dat deze TAC's geen garantie bieden voor een duurzame visserij van dat bestand of integendeel een herstel van dit bestand wordt vastgesteld, past de Raad op voorstel van de Commissie en bij gekwalificeerde meerderheid de in de eerste alinea vastgestelde TAC aan in overeenstemming met het besluit van de NAFO. |

Amendement 5

Artikel 5, lid 4

4. Elke lidstaat verdeelt zijn quota voor zwarte heilbot onder de vaartuigen die op de in lid 1 bedoelde lijst staan vermeld. De lidstaten stellen de Commissie elk jaar uiterlijk op 15 december van de toewijzing van de quota in kennis. | 4. Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen voor de verdeling van zijn quota voor zwarte heilbot onder de vaartuigen die op de in lid 1 bedoelde lijst staan vermeld. De lidstaten stellen de Commissie elk jaar uiterlijk op 15 januari van de toewijzing van de quota in kennis. |

Amendement 6

Artikel 6, lid 3

3. Wanneer wordt geoordeeld dat met de overeenkomstig lid 1, onder b), meegedeelde hoeveelheden zwarte heilbot 70 % van de quota van de lidstaten is opgebruikt, delen de kapiteins de onder b) bedoelde gegevens dagelijks mee. | 3. Wanneer wordt geoordeeld dat met de overeenkomstig lid 1, onder b), meegedeelde hoeveelheden zwarte heilbot 70 % van de quota van de lidstaten is opgebruikt, delen de kapiteins de onder b) bedoelde gegevens om de drie dagen mee. |

Amendement 7

Artikel 7, lid 1

1. De dagelijkse hoeveelheden zwarte heilbot die tijdens het verblijf van het vaartuig in deelgebied 2 en sectoren 3KLMNO aan boord worden gehouden, worden gescheiden van de andere vangsten aan boord opgeslagen en voorzien van duidelijke etiketten. | 1. Met inachtneming van de veiligheid van de bemanning en de navigatieveiligheid van het vaartuig, die beide vallen onder de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de kapitein, worden de dagelijkse hoeveelheden zwarte heilbot die tijdens het verblijf van het vaartuig in deelgebied 2 en sectoren 3KLMNO aan boord worden gehouden, gescheiden van de andere vangsten aan boord opgeslagen en voorzien van duidelijke etiketten. |

Amendement 8

Artikel 8

Artikel 8 Toegestane afwijking bij de raming van de in het logboek vermelde hoeveelheden In afwijking van artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie en artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2868/88 van de Commissie is de toegestane afwijking bij de raming van de aan boord gehouden hoeveelheden (in kg) 5% van de in het logboek genoteerde hoeveelheden. | Schrappen. |

Amendement 9

Artikel 9, lid 4 bis (nieuw)

| 4 bis. De in dit artikel vastgelegde maatregelen gelden uitsluitend voor de in artikel 4 genoemde vaartuigen met een speciaal visdocument. |

Amendement 10

Artikel 10, alinea 1 bis (nieuw)

| De in dit artikel bedoelde maatregelen gelden uitsluitend voor de in artikel 4 genoemde vaartuigen met een speciaal visdocument. |

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------