Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake sluiting van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, en de Republiek Slowakije tot de Europese Unie (COM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake sluiting van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, en de Republiek Slowakije tot de Europese Unie (COM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake sluiting van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, en de Republiek Slowakije tot de Europese Unie (COM(2004)0864 - C6-0180/2005 - 2004/0290(CNS))

Publicatieblad Nr. 157 E van 06/07/2006 blz. 0053 - 0054


P6_TA(2005)0262

Overeenkomst EG/Volksrepubliek China inzake zeevervoer *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake sluiting van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, en de Republiek Slowakije tot de Europese Unie (COM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2004)0864) [1],

- gelet op artikel 71, lid 1, artikel 80 en artikel 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0180/2005),

- gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0205/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Volksrepubliek China.

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------