Home

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 7 april 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Bank of Greece (ECB/2005/7)

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 7 april 2005 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Bank of Greece (ECB/2005/7)

15.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 91/4


AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 april 2005

aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Bank of Greece

(ECB/2005/7)

(2005/C 91/04)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 27.1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en van de nationale centrale banken van het Eurosysteem worden gecontroleerd door onafhankelijke externe accountants, die op aanbeveling van de Raad van bestuur van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese Unie.

(2)

Onder Grieks recht mag dezelfde externe accountant niet voor meer dan vier boekjaren worden benoemd. Bijgevolg mag het mandaat van Charalambos Stathakis, één van de twee huidige externe accountants, niet worden verlengd. De Bank of Greece mag Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA aanhouden als haar externe accountant, mits de verantwoordelijke partner wordt gerouleerd.

(3)

De Bank of Greece heeft besloten dat Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA haar enige externe accountant zal zijn voor het boekjaar 2005, en de ECB is van mening dat deze firma voldoet aan de noodzakelijke vereisten voor een dergelijke benoeming.

(4)

Het bestaande mandaat van de externe accountant dient te worden voortgezet voor een periode van één jaar, met de mogelijkheid van verlenging,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

Aanbevolen wordt om Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA te benoemen als de externe accountant van de Bank of Greece voor het boekjaar 2005, met de mogelijkheid van verlenging voor één jaar.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 april 2005.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET