Home

Initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad betreffende de versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking bij gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen uit meerdere lidstaten zich verzamelen en het politieoptreden primair is gericht op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten

Initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad betreffende de versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking bij gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen uit meerdere lidstaten zich verzamelen en het politieoptreden primair is gericht op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten

27.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 101/36


Initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad betreffende de versterking van de grensoverschrijdende politiesamenwerking bij gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen uit meerdere lidstaten zich verzamelen en het politieoptreden primair is gericht op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten

(2005/C 101/15)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name de artikelen 29 en 30,

Gezien het initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Een van de doelstellingen van de Europese Unie is de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid een hoog niveau van zekerheid te verschaffen.

(2)

Deze doelstelling kan mede worden bereikt door middel van een nauwere samenwerking tussen politiediensten.

(3)

Politiediensten in de lidstaten van de Unie worden, tijdens gebeurtenissen waaraan grote aantallen mensen deelnemen, bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid en bij het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten in toenemende mate geconfronteerd met deelnemers die afkomstig zijn uit een andere lidstaat.

(4)

Gelet op deze ontwikkeling, moet ten vervolge op eerder genomen initiatieven(2), de internationale politiesamenwerking op dit vlak worden versterkt.

(5)

Het Schengen-Acquis biedt onvoldoende mogelijkheden om grensoverschrijdende bijstand op effectieve wijze uit te voeren,

BESLUIT:

Artikel 1

Definities

1.

In dit besluit wordt onder internationale evenementen verstaan: gebeurtenissen waaraan grote aantallen mensen uit meerdere lidstaten deelnemen, en waarbij het politieoptreden primair is gericht op de handhaving van de openbare orde en veiligheid, alsmede het voorkomen en bestrijden van strafbare feiten.

2.

In dit besluit wordt onder grensoverschrijdende bijstandverlening verstaan: de bijstand die op verzoek van een lidstaat bij internationale evenementen wordt geleverd door politieambtenaren afkomstig uit een andere lidstaat, dan wel het leveren van materieel door een lidstaat, teneinde te worden gebruikt op het grondgebied van een andere lidstaat.

Artikel 2

Doel

Dit besluit heeft tot doel de grensoverschrijdende bijstandverlening waar mogelijk te plannen en effectiever te doen zijn.

Artikel 3

Planning

1. Het voorzitterschap van de Raad stelt jaarlijks in het laatste kwartaal van het kalenderjaar een overzicht op van de verwachte internationale bijstandsbehoefte in het volgende kalenderjaar.

2. Het overzicht omvat:

a)

een kalender van internationale evenementen die het volgende kalenderjaar zullen plaatsvinden;

b)

een overzicht van de door de lidstaten op het grondgebied waarvan deze evenementen plaatsvinden, gevraagde internationale bijstand. Daarbij wordt tevens aangegeven aan welke lidstaten de bijstand zal worden gevraagd.

3. Het overzicht wordt voorbereid door de hoofden van de centrale instanties voor openbare orde en veiligheid als bedoeld in Gemeenschappelijk Optreden 97/339/JBZ van 26 mei 1997 door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie met betrekking tot de samenwerking op het terrein van de openbare orde en veiligheid(3).

4. De lidstaten stellen het voorzitterschap van de Raad jaarlijks vóór 30 oktober van elk kalenderjaar de in lid 2 bedoelde gegevens beschikbaar.

5. Het voorzitterschap zendt het in lid 1 bedoelde overzicht ter vertrouwelijke kennisname aan de Raad.

Artikel 4

Evaluatie

1. Het voorzitterschap van de Raad stelt jaarlijks vóór 31 januari een evaluatie op van de internationale bijstand die tijdens het voorafgaande kalenderjaar is verleend.

2. De in lid 1 omschreven evaluatie omvat:

a)

een overzicht van de internationale evenementen die hebben plaatsgevonden,

b)

een overzicht van de verleende en ontvangen internationale bijstand in het voorgaande en/of lopende jaar,

c)

een overzicht van de door de lidstaten geconstateerde problemen die zich bij internationale evenementen hebben voorgedaan,

d)

aanbevelingen die ertoe strekken de onder c) beschreven problemen op te lossen.

3. De evaluatie wordt voorbereid door de hoofden van de centrale instanties voor openbare orde en veiligheid.

4. De lidstaten stellen het voorzitterschap van de Raad uiterlijk vóór 1 december van elk kalenderjaar de in lid 2 bedoelde gegevens beschikbaar en de aanbevelingen die zij daarbij eventueel wensen te doen.

5. Het voorzitterschap zendt de in lid 1 bedoelde evaluatie ter vertrouwelijke vaststelling aan de Raad.

Artikel 5

Ondersteuning en onderzoek

1. Het secretariaat-generaal van de Raad verricht ter ondersteuning van de lidstaten een onderzoek naar bestaande overeenkomsten inzake grensoverschrijdende bijstandsverlening.

2. De lidstaten stellen het secretariaat-generaal van de Raad uiterlijk binnen zes maanden na het van kracht worden van dit besluit in het bezit van de teksten van dergelijke overeenkomsten.

3. De Raad beraadt zich op basis van de uitkomsten van het in lid 1 bedoelde onderzoek binnen één jaar over de vraag of aanpassing van de relevante Europese wet- en regelgeving, in het bijzonder de Schengenuitvoeringsovereenkomst, een oplossing kan bieden voor de bestaande problemen.

Artikel 6

Bekendmaking

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend wordt gemaakt.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter