Home

Resolutie van het Europees Parlement over de rol van territoriale samenhang in de regionale ontwikkeling (2004/2256(INI))

Resolutie van het Europees Parlement over de rol van territoriale samenhang in de regionale ontwikkeling (2004/2256(INI))

Resolutie van het Europees Parlement over de rol van territoriale samenhang in de regionale ontwikkeling (2004/2256(INI))

Publicatieblad Nr. 227 E van 21/09/2006 blz. 0509 - 0511


P6_TA(2005)0353

Wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke accountantscontrole van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen en tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2004)0177) [1],

- gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 44, lid 2, onder g) van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0005/2004),

- gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0224/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------