Home

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan /* COM/2005/0182 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 4.5.2005

COM(2005) 182 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB van 9 januari 2004 voorziet in een embargo op de export van wapens, munitie en militaire uitrusting naar Sudan, inclusief een verbod op technische bijstand en andere diensten die verband houden met militaire activiteiten, en op financiële steun die verband houdt met militaire activiteiten. Het verbod op het verstrekken van technische en financiële bijstand in verband met militaire activiteiten werd ten uitvoer gelegd bij Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan.

2. Gezien de recente ontwikkelingen in Sudan, met name de aanhoudende schendingen van de wapenstilstand van N’djamena van 8 april en de Protocollen van Abuja van 9 november 2004 door alle partijen in Darfur, alsmede het feit dat de Regering van Sudan noch de rebellenlegers, noch enige andere gewapende groep in Darfur, zijn verbintenissen nakomt en voldoet aan de verzoeken van de VN-Veiligheidsraad, heeft de Veiligheidsraad op 29 maart 2005 besloten een wapenembargo in te stellen tegen alle partijen bij de wapenstilstand van N’djamena en alle andere strijdende partijen in Darfur. De VN-Veiligheidsraad heeft bepaald dat op het embargo enkele afwijkingen mogelijk zijn.

3. Teneinde het huidige embargo van de EU, dat in tegenstelling tot het VN-embargo betrekking heeft op alle export naar Sudan, daarmee in overeenstemming te brengen heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2005/…./GBVB ….. goedgekeurd. Dit voorziet in de mogelijkheid van een aanvullende afwijking op het embargo, namelijk voor technische en financiële bijstand zoals ten uitvoer gelegd bij Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad. De Commissie stelt daarom voor de Verordening aan te passen overeenkomstig dit Gemeenschappelijk standpunt.

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 131/2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2005/…/GBVB tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB van de Raad van 9 januari 2004 met betrekking tot de instelling van een embargo op wapens, munitie en militaire uitrusting ten aanzien van Sudan[1],

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gemeenschappelijk Standpunt 2004/31/GBVB van 9 januari 2004[2] voorziet in een embargo op de export van wapens, munitie en militaire uitrusting naar Sudan, inclusief een verbod op technische bijstand en andere diensten die verband houden met militaire activiteiten, en op financiële steun die verband houdt met militaire activiteiten. Het verbod op het verstrekken van technische en financiële bijstand in verband met militaire activiteiten werd ten uitvoer gelegd bij Verordening (EG) nr. 131/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende bepaalde restrictieve maatregelen ten aanzien van Sudan[3].

(2) Gezien de recente ontwikkelingen in Sudan, met name de aanhoudende schendingen van de wapenstilstand van N’djamena van 8 april en de Protocollen van Abuja van 9 november 2004 door alle partijen in Darfur, alsmede het feit dat de Regering van Sudan noch de rebellenlegers, noch enige andere gewapende groep in Darfur, zijn verbintenissen nakomt en voldoet aan de verzoeken van de VN-Veiligheidsraad, heeft de Veiligheidsraad resolutie 1591 (2005) goedgekeurd, die onder andere voorziet in een wapenembargo en een verbod op de verstrekking van bijstand in verband met militaire activiteiten tegen alle partijen bij de wapenstilstand van N’djamena en alle andere strijdende partijen in Darfur. In resolutie 1591 (2005) is bepaald dat hierop evenwel bepaalde afwijkingen mogelijk zijn.

(3) Gemeenschappelijk standpunt 2005/…./GBVB bevestigt het embargo en het verbod van Gemeenschappelijk standpunt 2004/31/GBVB en voorziet in een aanvullende afwijking voor de verstrekking van bijstand in verband met militaire activiteiten, die betrekking heeft op alle personen en entiteiten in Sudan, teneinde de lijst van afwijkingen in overeenstemming te brengen met Resolutie 1591 (2005). Aangezien deze afwijking van toepassing is op het verbod op de verstrekking van bepaalde technische bijstand, moet Verordening (EG) nr. 131/2004 dienovereenkomstig worden aangepast.

(4) De aanvullende afwijking moet met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf de datum van goedkeuring van Resolutie 1591 (2005). Deze verordening moet onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 131/2004 wordt vervangen door het onderstaande:

“Artikel 4

1. Bij wijze van afwijking van de artikelen 2 en 3 kunnen de in de bijlage genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten het verstrekken van financiering en financiële bijstand, alsook van technische bijstand in verband met het onderstaande toestaan:

(a) niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of voor programma's voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Gemeenschap;

(b) materieel bedoeld voor crisisbeheeroperaties van de Verenigde Naties en de Europese Unie;

(c) ontmijningsuitrusting en materieel voor gebruik bij ontmijning;

(d) crisisbeheeroperaties van de Afrikaanse Unie, met inbegrip van het materieel voor dergelijke operaties;

(e) de uitvoering van de vredesovereenkomst die op 9 januari te Nairobi, Kenia, werd ondertekend door de Regering van Sudan en de Sudanese People’s Liberation Movement/Army.

2. Geen toestemming wordt verleend voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van verschijning in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening is van toepassing vanaf 29 maart 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

[1] PB L….,….2005, blz…

[2] PB L 6, 10.1.2004, p. 55.

[3] PB L 21, 28.1.2004, blz.1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1516/2004 (PB L 278, 27.8.2004, blz. 15).