Home

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten /* COM/2005/0254 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 15.6.2005

COM(2005) 254 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

Motivering en doel van het voorstel De omvang van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten is onvoldoende om te voorzien in de behoeften van de industrie in de Gemeenschap voor de huidige contingentperiode. Het is nodig om deze contingenten te verhogen. Na verzoeken van verscheidene lidstaten zijn de Commissiediensten, in samenwerking met de betrokken regeringsdeskundigen, de mogelijkheid nagegaan voor bepaalde industrieproducten tariefcontingenten te openen, te verruimen en te verlengen. |

Algemene context Op 20 december 1996 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 2505/96 aangenomen betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Er moet in de levering van deze producten aan de Gemeenschap worden voorzien en deze levering dient tegen de meest gunstige voorwaarden plaats te vinden. Daarom dienen nieuwe communautaire tariefcontingenten te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze producten tegen een verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd zonder de markt van deze producten verstoren. Dit onderzoek, verricht tijdens bijeenkomsten van de groep „Tariefeconomie”, maakte duidelijk dat de opening, de verruiming en de verlenging van tariefcontingenten voor de producten die door dit voorstel voor een verordening worden beoogd, de goedkeuring van de lidstaten zouden kunnen krijgen zonder daarbij de markt voor deze producten te verstoren. |

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2243/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 1). |

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie In overeenstemming met het beleid op het gebied van landbouw, handel, ondernemingen, ontwikkeling en buitenlandse betrekkingen. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

Wijze van raadpleging, voornaamste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten De groep „Tariefeconomie”, die de industrie van elke lidstaat vertegenwoordigt, werd geraadpleegd. Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden De groep heeft in zijn beraadslagingen overeenstemming bereikt over alle vermelde schorsingen. |

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid |

Desbetreffende wetenschaps- en kennisgebieden Deskundigen die in de groep „Tariefeconomie” de lidstaten vertegenwoordigen. Gebruikte methoden Open raadpleging. Voornaamste geraadpleegde organisaties en deskundigen Deskundigen die door elk van de lidstaten zijn aangewezen. Samenvatting van het ontvangen en gebruikte advies Er werd geen melding gemaakt van het bestaan van mogelijk ernstige risico’s met onomkeerbare gevolgen. Akkoord van de groep „Tariefeconomie”. Middelen die zijn gebruikt om het advies van de deskundigen openbaar te maken Publicatie van het voorstel. |

Effectbeoordeling Niet relevant. Het voorstel maakt geen deel uit van het werkprogramma en wetgevingsprogramma van de Commissie voor 2005. |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

Samenvatting van de voorgestelde maatregelen Voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. |

Rechtsgrond Artikel 26. |

Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. |

Evenredigheidsbeginsel Het voorstel is om de volgende reden(en) in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel: |

De voorgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met de doelstellingen van het „Douane 2000”-actieprogramma. |

Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgesteld met het oog op de vereenvoudiging van de procedures voor deelnemers aan het buitenlandse handelsverkeer, en met de mededeling van de Commissie inzake autonome schorsingen van rechten en contingenten (98/C 128/02)[1]. |

Keuze van instrumenten |

Voorgesteld instrumenten: verordening. |

Een andere vorm zou niet geschikt zijn om de volgende redenen Krachtens artikel 26 van het EG-Verdrag moeten autonome schorsingen van rechten en contingenten worden vastgesteld door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

Niet-geïnde douanerechten. |

AANVULLENDE INFORMATIE |

Evaluatie-/herzienings-/vervalclausule |

Het voorstel kent een vervalclausule. |

1. Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Overwegende hetgeen volgt:

2. Op 20 december 1996 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 2505/96 aangenomen betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten[3]. Er moet in de levering van deze producten aan de Gemeenschap worden voorzien en deze levering dient tegen de meest gunstige voorwaarden plaats te vinden. Daarom dienen nieuwe communautaire tariefcontingenten te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze producten tegen een verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd zonder de markt voor deze producten verstoren.

3. De omvang van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten is onvoldoende om te voorzien in de behoeften van de industrie in de Gemeenschap voor de huidige contingentperiode. Het is nodig om deze contingenten te verhogen.

4. Verordening (EG) nr. 2505/96 dient derhalve te worden gewijzigd.

5. Gezien het economisch belang van deze verordening moet gebruik worden gemaakt van de redenen voor de urgentie van de zaak die worden genoemd in punt 1, onder 3), van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen is gehecht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Per 1 juli 2005 worden aan bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96 de contingenten toegevoegd die zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 2

Voor de contingentperiode van 1 januari tot en met 31 december 2005 is, in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96, het contingentvolume van het tariefcontingent 09.2626 vastgesteld op 1 600 000 stuks.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, […]

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Volg-nummer | GN-code | TARIC-onder-verdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingent-periode |

09.2002 | 2928 00 90 | 30 | Fenylhydrazine | 300 ton | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2003 | 8543 89 95 | 63 | Spanningsgestuurde frequentiegenerator, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de buitenafmetingen niet meer dan 30 x 30 mm bedragen | 700 000 stuks | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2004 | 2926 10 00 | 10 | Acrylonitril | 40 000 ton | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2009 | 8504 90 11 | 30 | Kernen van ferriet met de volgende afmetingen: - een binnendiameter aan de top van 48 mm en een hoogte van 42 mm; - een binnendiameter aan de top van 48 mm en een hoogte van 44 mm; - een binnendiameter aan de top van 49 mm en een hoogte van 42 mm; - een binnendiameter aan de top van 51 mm en een hoogte van 40 mm, bestemd voor de vervaardiging van afbuigspoelen (a) | 650 000 stuks | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2018 | 2932 11 00 | 10 | Tetrahydrofuraan, bevattende tezamen niet meer dan 40 mg/l tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van α-4-hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a) | 30 000 ton | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2026 | 2903 30 80 | 70 | 1,1,1,2 Tetrafluorethaan, gecertificeerd geurloos, ten hoogste bevattende: - 600 ppm in gewicht 1,1,2,2 tetrafluorethaan - 2 ppm in gewicht pentafluoroethaan - 2 ppm in gewicht chlorodifluoromethaan - 2 ppm in gewicht chloropentafluoroethaan - 2 ppm in gewicht dichlorodifluoromethaan bestemd voor de vervaardiging van drijfgas van farmaceutische kwaliteit voor medische dosis-aërosols (a) | 2 000 ton | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2028 | 8545 19 90 | 10 | Koolstaven (koolelektroden), bestemd voor de vervaardiging van zink-koolstofbatterijen (a) | 400 000 000 stuks | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2030 | 2926 90 95 | 74 | Chlorothalonil | 350 ton | 0 | 1.7.-31.12.2005 |

09.2976 | ex 8407 90 10 | 10 | Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm³, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 (a) of van maaimachines met motor bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10 (a) | 750 000 stuks | 0 | 1.7.2005-30.06.2006 |

(a) De controle op het gebruik van deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT FOR PROPOSALS HAVING A BUDGETARY IMPACT EXCLUSIVELY LIMITED TO THE REVENUE SIDE

NAME OF THE PROPOSAL :

Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

BUDGET LINES :

Chapter and Article: Chap. 12 art. 120

Amount budgeted for the year concerned: millions

FINANCIAL IMPACT

( Proposal has no financial implications

x Proposal has no financial impact on expenditure but has a financial impact on revenue – the effect is as follows:

(€ million to one decimal place)

Budget line | Revenue[4] | 12 month period, starting dd/mm/aaaa | [Year n] |

Article 120 | Impact on own resources | 01/01/2005 | - 11,4 |

ANTI-FRAUD MEASURES

Provisions on the management of these tariff quotas include the measures necessary for preventing frauds and irregularities and protecting against them.

OTHER REMARKS

Effective from 1.1.2005:

Description | Variation in quota volume (unit/tons) | Variation in estimated price (€ per unit/€ per tonne) | Variation in normal duty (%) (2004 CCT) | Variation in quota duty (%) | Expected variation in the loss of revenue in relation to the previous quota period (in €) |

Pieces of embossed grain bovine leather 09.2626 | + 1.200.000 u (initial volume: 400.000 u) | 0 (initial price: 26) | 0 (initial duty: 2,5) | 2,5 | + 780 000 |

Total loss of revenue in relation to previous quota period: (780 000 – 195 000) € 585 000 net.

Effective from 01.07.2005:

Description | Variation in quota volume (unit/tons) | Variation in estimated price (€ per unit/€ per tonne) | Quota duty (%) (2004 CCT) | Variation in quota duty (%) | Expected variation in the loss of revenue in relation to the previous quota period (in €) |

Phenylhydrazine 09.2002 | + 300 t (initial volume: 0 t) | 3 875 | 0 (initial duty: 6,5) | 6,5 | + 75 563 |

Voltage controlled frequency generator 09.2003 | + 700 000 u (initial volume: 0 u) | 9,57 | 0 (initial duty: 3,7) | 3,7 | + 247 863 |

Acrylonitrile 09.2004 | + 40 000 t (initial volume: 0 t) | 800 | 0 (initial duty: 6,5) | 6,5 | + 2 080 000 |

Ferrite cores with the following dimensions 09.2009 | + 650 000 u (initial volume: 0 u) | 0,77 | 0 (initial duty: 2,2) | 2,2 | + 11 011 |

Tetrahydrofuran, containing not more than 40 mg 09.2018 | + 30 000 t (initial volume: 0 t) | 2 200 | 0 (initial duty: 6,5) | 6,5 | + 4 290 000 |

1,1,1,2 Tetrafluoroethane, certified odourless 09.2026 | + 2 000 t (initial volume: 0 t) | 2 889 | 0 (initial duty: 5,5) | 5,5 | + 317 790 |

Carbon rods (carbon electrodes) 09.2028 | + 400 000 000 u (initial volume: 0 u) | 0,0026 | 0 (initial duty: 2,7) | 2,7 | + 28 080 |

Chlorothalonil (ISO) 09.2030 | + 350 t (initial volume: 0 t) | 6 000 | 0 (initial duty: 6,5) | 6,5 | + 136 500 |

Total loss of revenue in relation to previous quota period: (7 186 807 – 1 796 702) 5 390 105 € net.

[1] PB C 128 van 25.4.1998, blz. 2.

[2] PB C [...] van [...], blz. [...].

[3] PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2243/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 1).

[4] Regarding traditional own resources (؀ࠂࠃࠄagricultural duties, sugar levies, customs duties) the amounts indicated must be net amounts, i.e. gross amounts after deduction of 25 % of collection costs.