Home

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992 /* COM/2005/0414 def. - ACC 2005/0172 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 09.09.2005

COM(2005) 414 definitief

2005/0172 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992

(DOOR DE COMMISSIE INGEDIEND)

TOELICHTING

1. De Internationale Suikerovereenkomst van 1992 is op 1 januari 1993 in werking getreden en de geldigheidsduur ervan is sindsdien vijfmaal met twee jaar verlengd. De overeenkomst is bijgevolg van kracht tot en met 31 december 2005.

2. Tijdens de vergadering van de Internationale Suikerraad van 26 mei 2005 is op grond van artikel 45, lid 2, van de Overeenkomst voorgesteld om de geldigheidsduur nogmaals met twee jaar te verlengen, dus tot en met 31 december 2007.

3. Dat voorstel brengt de onderstaande gevolgen voor de begroting met zich mee.

De bijdrage van de Europese Gemeenschap tot de administratieve begroting van de Internationale Suikerorganisatie is opgenomen in begrotingsartikel 05 06 01 (Internationale landbouwovereenkomsten) in het kader van rubriek 4 van de financiële vooruitzichten (Externe betrekkingen).

De gevolgen die deze Overeenkomst in 2006 op de begroting zal hebben, zijn in rekening gebracht in het voorontwerp van begroting van de Europese Gemeenschappen en zijn, met betrekking tot 2007, in aanmerking genomen en in overeenstemming met de voorgestelde financiële vooruitzichten bevonden

4. Dit voorstel heeft tot doel de Commissie te machtigen om namens de Gemeenschap een gunstig standpunt in te nemen ten aanzien van de verlenging van de geldigheidsduur van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992.

1. 2005/0172 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Internationale Suikerovereenkomst van 1992 is namens de Europese Economische Gemeenschap goedgekeurd bij Besluit 92/580/EEG van de Raad[1] en de geldigheidsduur ervan is laatstelijk in 2003 nogmaals met twee jaar verlengd. Deze Overeenkomst loopt af op 31 december 2005, tenzij de geldigheidsduur ervan bij besluit van de Internationale Suikerraad wordt verlengd voor een periode van maximaal twee jaar.

(2) Het is duidelijk dat als de EG de acties die nu door de voor het beheer van de Overeenkomst bevoegde Internationale Suikerorganisatie worden uitgevoerd, zelf op zich moest nemen, de totale kosten van een dergelijke aanpak veel hoger zouden zijn dan de lidmaatschapsbijdragen. De verlenging van deze Overeenkomst is derhalve in het belang van de Gemeenschap.

(3) De Commissie, die de Gemeenschap in de Internationale Suikerraad vertegenwoordigt, dient daarom te worden gemachtigd om een gunstig standpunt ten aanzien van de verlenging van de Overeenkomst in te nemen en vóór een dergelijke verlenging te stemmen,

BESLUIT:

Enig artikel

De Commissie wordt gemachtigd om in de Internationale Suikerraad namens de Europese Gemeenschap een gunstig standpunt in te nemen ten aanzien van een tweejarige verlenging, na 31 december 2005, van de geldigheidsduur van de Internationale Suikerovereenkomst van 1992 en vóór een dergelijke verlenging te stemmen.”

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM BIJ HET BESLUIT

Beleidsgebied(en): Landbouw- en plattelandsontwikkeling Activiteit(en): Internationale landbouwovereenkomsten |

BENAMING VAN DE ACTIE: BIJDRAGE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP TOT DE INTERNATIONALE SUIKERORGANISATIE |

1. BEGROTINGSONDERDELEN EN OMSCHRIJVING

RUBRIEK 4 – EXTERNE BETREKKINGEN

05 06 01: Internationale landbouwovereenkomsten

2. ALGEMENE CIJFERS

2.1. Totale toewijzing voor de actie (deel B): vastleggingskredieten (930 000 euro)

2.2. Duur: 1.1.2006 tot en met 31.12.2007

2.3. Meerjarenraming van de uitgaven (mln euro) (*):

2006 | 2007 | Totaal |

Vastleggingskredieten | 0,460 | 0,470 | 0,930 |

Betalingskredieten | 0,460 | 0,470 | 0,930 |

(*) Er is rekening gehouden met de uitbreiding van de EU tot 25 lidstaten op basis van de ISO-ramingen inzake de toekomstige bijdragen voor de nieuwe lidstaten. |

2.4. Verenigbaarheid met de financiële programmering en de financiële vooruitzichten

X Het voorstel is verenigbaar met de bestaande financiële programmering.

2.5. Financiële gevolgen voor de ontvangsten

X Geen enkele financiële implicatie (betreft technische aspecten in verband met de tenuitvoerlegging van een maatregel).

3. BEGROTINGSKENMERKEN

Aard van de uitgave | Nieuwe uitgave | Deelname EVA | Deelname kandidaat-lidstaten | Rubriek financiële vooruitzichten |

NGK | Gesplitste kredieten | NEE | NEE | NEE | 4 Externe betrekkingen |

4. RECHTSGRONDSLAG

Artikel 133 van het Verdrag.

5. OMSCHRIJVING EN MOTIVERING

5.1. Doel van het communautaire optreden

Aangezien internationale landbouwovereenkomsten belangrijke instrumenten zijn om wereldwijde ontwikkelingen te volgen en de belangen van de Gemeenschap met betrekking tot de betrokken producten te behartigen, moet de EG, als een economisch belangrijke speler in deze sector, partij zijn bij dergelijke overeenkomsten.

Door een lidmaatschapsbijdrage te betalen draagt de EG bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Internationale Suikerovereenkomst. De voor het beheer van de Overeenkomst bevoegde Internationale Suikerorganisatie spant zich in om deze doelstellingen te halen (internationale samenwerking, uitwisseling van statistische informatie, voorspelling van markttendensen, enz.). Het is derhalve in het belang van de Europese Gemeenschap om partij bij deze Overeenkomst te zijn.

De lidmaatschapsbijdragen worden jaarlijks vastgesteld en moeten tijdens de volledige lidmaatschapsperiode worden betaald.

Het is duidelijk dat als de EG dezelfde acties zou moeten ondernemen als nu door de ISO worden ondernomen, de totale kosten daarvan veel hoger zouden zijn dan de lidmaatschapsbijdragen.

5.2. Voorgenomen acties en wijze van financiering uit de begroting

De EG draagt jaarlijks een bijdrage af voor haar lidmaatschap bij de Internationale Suikerovereenkomst.

De EG moet deze bijdrage betalen zolang zij partij bij deze Overeenkomst is.

De Europese Commissie wordt ten volle bij de activiteiten van de ISO betrokken en geniet alle voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

6. FINANCIËLE GEVOLGEN

6.1. Totale financiële gevolgen voor deel B (*)

Vastleggingskredieten in mln euro (tot op 3 decimalen nauwkeurig)

Uitsplitsing | Jaar 2006 | Jaar 2007 | Totaal |

EG-bijdrage | 0,460 | 0,470 | 0,930 |

TOTAAL | 0,460 | 0,470 | 0,930 |

(*) Er is rekening gehouden met de uitbreiding van de EU tot 25 lidstaten op basis van de ISO-ramingen inzake de toekomstige bijdragen voor de nieuwe lidstaten. |

6.1. Berekening

De bijdrage wordt vastgesteld overeenkomstig het aantal aan het betrokken lid toegewezen stemmen (op een totaal van 2000) en het belang van dat lid op de internationale suikermarkt. Voor 2006 en 2007 wordt het aantal aan de Gemeenschap toegewezen stemmen geraamd op 542, wat resulteert in een bijdrage van respectievelijk 460 000 en 470 000 euro.

7. GEVOLGEN VOOR DE PERSONELE MIDDELEN EN DE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

7.1. Gevolgen voor de personele middelen

Aard van de posten | Personeel voor het beheer van de actie (huidig of extra personeel) | Totaal | Beschrijving van de taken die uit de actie voortvloeien |

Vast | Tijdelijk |

Ambtenaren of tijdelijke functionarissen | A B C | 0,3 – – | – – – | 0,3 – – | Voorbereiding voor deelname aan en follow-up van vergaderingen van de ISO |

Ander personeel | – | – | – |

Totaal | 0,3 | – | 0,3 |

7.2. Algemene financiële gevolgen in verband met de personele middelen

Aard van de posten | Bedrag in euro’s | Wijze van berekening |

Ambtenaren Tijdelijke functionarissen | 32 400 | 0,3 x 108 000 |

Ander personeel |

Totaal | 32 400 |

De bedragen vormen de totale uitgaven over twaalf maanden.

8. FOLLOW-UP EN EVALUATIE

8.1. Follow-up

De leden van de Internationale Suikerorganisatie zorgen voor een gedegen follow-up van de ISO-activiteiten en de EG neemt als volwaardig lid deel aan de geregeld gehouden vergaderingen van de ISO. Op gezette tijden wordt over de ISO-activiteiten gerapporteerd.

9. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

De betalingen worden rechtstreeks op de bankrekening van de ISO overgemaakt, uitsluitend na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe, en nadat is geverifieerd of het verzoek overeenkomt met het cijfer dat in de Raad van de Internationale Suikerovereenkomst is afgesproken.

[1] PB L 379 van 23.12.1992, blz. 15.