Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de aanvaarding van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) /* COM/2005/0538 def. - ACC 2005/0217 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 28.10.2005

COM(2005) 538 definitief

2005/0216 (ACC)

2005/0217 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de goedkeuring van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de aanvaarding van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Geïntegreerde multichipschakelingen, ook wel multi-chip packages (MCP’s) genoemd, zijn een tamelijk recente categorie gemonteerde halfgeleiders die nog niet bestond toen de ITA (de WTO-overeenkomst inzake informatietechnologie ter verlaging van de tarieven) werd gesloten in 1996. Indien de MCP’s hadden bestaan toen er over de ITA werd onderhandeld, zouden zij hoogstwaarschijnlijk onder een nulrecht in de ITA zijn opgenomen.

In 2004 hebben de voornaamste in de EU en elders gevestigde producenten van halfgeleiders hun respectieve nationale autoriteiten, tezamen gegroepeerd in de GAMS, de Government/Authorities Meeting on Semiconductors , verzocht voor MCP’s dezelfde behandeling te laten gelden als voor de andere onder de ITA vallende producten. De EU, Japan, Korea, de Verenigde Staten en Chinees Taipei, de vijf GAMS-leden, steunden dit initiatief op de GAMS-bijeenkomst van 2004. De GAMS-leden hebben de onderhandelingen over een Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (de “Overeenkomst”) op 15 september 2005 te Seoul succesvol afgesloten.

De Raad had in het voorjaar van 2005 de onderhandelingsrichtsnoeren voor deze overeenkomst goedgekeurd.

De ontwerpovereenkomst houdt in hoofdzaak in dat alle GAMS-leden het tarief voor alle douanerechten en heffingen op MCP’s, zoals deze zijn gedefinieerd in het geharmoniseerd systeem (GS) van de Werelddouaneorganisatie voor 2007, tot nul terugbrengen.

Met de ontwerpovereenkomst zouden overigens alleen de toegepaste rechten en heffingen op MCP’s worden geschrapt, terwijl de geconsolideerde rechten ongewijzigd blijven. Van belang is dat de ontwerpovereenkomst de partijen uitdrukkelijk toestaat om, wanneer zij tevens de tarieven voor MCP’s op een nulrecht vaststellen, bij hun onderhandelingen over een multilaterale tariefverlagingsovereenkomst onder auspiciën van de WTO dit als één van hun concessies naar voren te brengen.

Naar verwachting zal de overeenkomst tussen de vier GAMS-leden op 1 januari 2006 in werking treden, ervan uitgaande dat de interne procedures van bekrachtiging snel kunnen worden afgerond. Japan past in de praktijk reeds nulrechten en -heffingen voor MCP’s toe en voldoet dus al aan de overeenkomst. Als gevolg van de langdurige bekrachtigingsprocedure in Japan zal dit land waarschijnlijk pas in de loop van 2006 tot de overeenkomst kunnen toetreden.

Voor de bekrachtiging zijn de GAMS-leden een procedure in twee etappes overeengekomen. De overeenkomst zou in eerste instantie worden goedgekeurd – Onder voorbehoud van latere aanvaarding ervan - door alle vijf de GAMS-leden. In tweede instantie zou de overeenkomst, zodra alle akten van goedkeuring bij de aangewezen depositaris zouden zijn binnengekomen, openstaan voor aanvaarding. De overeenkomstige Commissievoorstellen voor twee besluiten van de Raad zijn bijgevoegd.

De overeenkomst zou in een later stadium tot andere jurisdicties waar MCP’s worden vervaardigd, zoals China, Hongkong, India, Maleisië en Singapore, uitgebreid kunnen worden.

2005/0216 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de goedkeuring van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

(voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Gemeenschap onderhandelingen gevoerd over een Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) (de “Overeenkomst”).

(2) In een op 15 september 2005 ondertekende verklaring hebben de beoogde partijen bij deze overeenkomst de afronding van de onderhandelingen over de tekst van de overeenkomst vastgelegd.

(3) Onder voorbehoud van aanvaarding op een later tijdstip moet de overeenkomst worden goedgekeurd.

(4) Door dit besluit goed te keuren wordt de Raad tevens geacht een akte van goedkeuring neer te leggen bij de door de overeenkomst aangewezen depositaris, en wel de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie,

BESLUIT:

Enig artikel

Onder voorbehoud van aanvaarding op een later tijdstip wordt de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP's) namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

Opmerking : Alleen de Engelse versie is authentiek.

Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

Eraan herinnerend dat er een gemeenschappelijk standpunt bestaat aangaande de rechtenvrije behandeling van MCP's bij de leden van de Government/Authorities Meeting on Semiconductors (GAMS), zijnde de Europese Gemeenschap, in de GAMS vertegenwoordigd door de Europese Commissie, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Staten van Amerika en het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (“Chinees Taipei”), zijn deze GAMS-leden als volgt overeengekomen:

(1) In deze overeenkomst:

(a) wordt onder geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) verstaan schakelingen bestaande uit twee of meer onderling verbonden monolitische geïntegreerde schakelingen, nagenoeg geheel ondeelbaar gecombineerd, al dan niet op een of meer isolerende substraten, met of zonder bedradingsframes (lead frames), doch zonder andere actieve of passieve schakelingselementen;

(b) wordt onder geharmoniseerd systeem verstaan het geharmoniseerd systeem voor de omschrijving en codering van goederen zoals dit is beschreven in de bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen, zoals gewijzigd, en zoals door de partijen in hun onderscheiden nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen goedgekeurd en ten uitvoer gelegd;

(c) wordt onder partij verstaan een lid van de GAMS of elk ander lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat zijn akte van aanvaarding bij de depositaris heeft neergelegd;

(d) hebben de in deze overeenkomst gebruikte begrippen die eveneens worden gebruikt in de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (de WTO-overeenkomst) dezelfde betekenis als in de WTO-overeenkomst.

(2) Deze overeenkomst is van toepassing op alle MCP’s, ongeacht onder welke post dergelijke producten in het geharmoniseerd systeem worden ingedeeld.

(3) Elke partij verlaagt tot het nultarief, op basis van meestbegunstiging, alle douanerechten en andere rechten en heffingen, zoals deze worden beschreven in artikel II, lid 1, onder b), van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel van 1994 (GATT 1994), die op MCP’s van toepassing zijn, in overeenstemming met de navolgende procedures:

(a) Iedere partij past rechten en heffingen op MCP’s tegen een nultarief toe, totdat alle partijen ermee instemmen dat de wereldwijde handel in MCP’s in voldoende mate wordt gedekt door een multilaterale tariefverlagingsovereenkomst onder auspiciën van de WTO.

(b) Op dat tijdstip, dan wel indien dat tijdstip vóór 31 december 2006 ligt, op 1 januari 2007, stelt iedere partij voor alle rechten en heffingen op MCP’s een nultarief vast.

(c) Alle partijen stemmen ermee in met andere leden van de WTO samen te werken om te bewerkstelligen dat 90 % van de wereldhandel in MCP’s onder een dergelijke tariefverlagingsovereenkomst valt.

(4) (a) Iedere partij verstrekt, op het tijdstip van haar aanvaarding van deze overeenkomst de depositaris een lijst van de posten in haar tariefschema die MCP’s omvatten. Indien een partij vervolgens een MCP indeelt onder een post die niet op haar oorspronkelijke lijst was vermeld, verstrekt deze partij de depositaris onverwijld een gewijzigde lijst voor.

(b) Iedere partij kan te allen tijde verzoeken om wijzigingen op een lijst van een andere partij die naar haar oordeel onvolledig is, in welk geval de aangezochte partij in overleg treedt met de verzoekende partij en met haar in goed vertrouwen samenwerkt om alle wijzigingen voorzover noodzakelijk tot stand te brengen. De gewijzigde lijst wordt verstrekt aan de depositaris.

(c) De depositaris geeft de verstrekte lijst met inbegrip van de wijzigingen daarop aan alle partijen door.

(5) Niettegenstaande de autonome liberalisering krachtens deze overeenkomst van de toegepaste rechten en heffingen op MCP’s, mag iedere partij in een multilaterale tariefverlagingsovereenkomst onder de auspiciën van de WTO de vaststelling van een nultarief voor MCP's naar voren brengen als één van haar concessies.

(6) Onverminderd het bepaalde onder lid 3 mag niets in deze overeenkomst worden uitgelegd als zijnde van invloed op de rechten en verplichtingen van een partij uit hoofde van de WTO-overeenkomst.

(7) (a) Nadat de depositaris vier akten van aanvaarding van GAMS-leden heeft ontvangen, komen deze partijen tot overeenstemming over een datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

(b) Deze overeenkomst staat open voor aanvaarding door ieder lid van de WTO. Een aanvaarding nadat deze overeenkomst in werking is getreden, treedt in werking op de datum waarop deze aanvaarding bij de depositaris is binnengekomen. De depositaris stelt alle partijen van de ontvangst van een aanvaarding in kennis.

(c) Indien de partijen ermee instemmen deze overeenkomst te wijzigen, zijn de subparagrafen (a) en (b) van overeenkomstige toepassing op deze amendering.

(8) Wanneer alle partijen ingevolge punt 3, subparagrafen (a) tot en met (c), een geconsolideerd nultarief vaststellen voor alle rechten en heffingen voor MCP’s, wordt deze overeenkomst beëindigd.

(9) De oorspronkelijke versie van deze overeenkomst in de Engelse taal alsmede de akten van aanvaarding worden neergelegd bij de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie.

2005/0217 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de aanvaarding van de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

(voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij besluit van … heeft de Raad, onder voorbehoud van aanvaarding op een later tijdstip, namens de Gemeenschap de Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP's) (de "overeenkomst"), goedgekeurd[3].

(2) Intussen hebben in totaal vier beoogde partijen bij de overeenkomst, onder voorbehoud van aanvaarding op een later tijdstip, de overeenkomst goedgekeurd. Dit is het minimaal vereiste aantal partijen om deze overeenkomst in werking te laten treden.

(3) De vier beoogde partijen bij de overeenkomst zijn overeengekomen dat deze tussen hen op 1 januari 2006 [ te bevestigen ] in werking zal treden.

(4) De overeenkomst zou thans namens de Gemeenschap moeten worden aanvaard.

(5) Door dit besluit goed te keuren wordt de Raad tevens geacht een akte van aanvaarding neer te leggen bij de depositaris die bij de overeenkomst is aangewezen, en wel de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie,

BESLUIT:

Enig artikel

De Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP's) wordt namens de Gemeenschap aanvaard.

De tekst van de overeenkomst zoals deze is gewaarmerkt door de secretaris-generaal van de Raad wordt aan dit besluit gehecht.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

Opmerking : Alleen de Engelse versie is authentiek.

Overeenkomst over de rechtenvrije behandeling van geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s)

Eraan herinnerend dat er een gemeenschappelijk standpunt bestaat aangaande de rechtenvrije behandeling van MCP's bij de leden van de Government/Authorities Meeting on Semiconductors (GAMS), zijnde de Europese Gemeenschap, in de GAMS vertegenwoordigd door de Europese Commissie, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Staten van Amerika en het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (“Chinees Taipei”), zijn deze GAMS-leden als volgt overeengekomen:

(1) In deze overeenkomst:

(a) wordt onder geïntegreerde multichipschakelingen (MCP’s) verstaan schakelingen bestaande uit twee of meer onderling verbonden monolitische geïntegreerde schakelingen, nagenoeg geheel ondeelbaar gecombineerd, al dan niet op een of meer isolerende substraten, met of zonder bedradingsframes (lead frames), doch zonder andere actieve of passieve schakelingselementen;

(b) wordt onder geharmoniseerd systeem verstaan het geharmoniseerd systeem voor de omschrijving en codering van goederen zoals dit is beschreven in de bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen, zoals gewijzigd, en zoals door de partijen in hun onderscheiden nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen goedgekeurd en ten uitvoer gelegd;

(c) wordt onder partij verstaan een lid van de GAMS of elk ander lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat zijn akte van aanvaarding bij de depositaris heeft neergelegd;

(d) hebben de in deze overeenkomst gebruikte begrippen die eveneens worden gebruikt in de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (de WTO-overeenkomst) dezelfde betekenis als in de WTO-overeenkomst.

(2) Deze overeenkomst is van toepassing op alle MCP’s, ongeacht onder welke post dergelijke producten in het geharmoniseerd systeem worden ingedeeld.

(3) Elke partij verlaagt tot het nultarief, op basis van meestbegunstiging, alle douanerechten en andere rechten en heffingen, zoals deze worden beschreven in artikel II, lid 1, onder b), van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel van 1994 (GATT 1994), die op MCP’s van toepassing zijn, in overeenstemming met de navolgende procedures:

(a) Iedere partij past rechten en heffingen op MCP’s tegen een nultarief toe, totdat alle partijen ermee instemmen dat de wereldwijde handel in MCP’s in voldoende mate wordt gedekt door een multilaterale tariefverlagingsovereenkomst onder auspiciën van de WTO.

(b) Op dat tijdstip, dan wel indien dat tijdstip vóór 31 december 2006 ligt, op 1 januari 2007, stelt iedere partij voor alle rechten en heffingen op MCP’s een nultarief vast.

(c) Alle partijen stemmen ermee in met andere leden van de WTO samen te werken om te bewerkstelligen dat 90 % van de wereldhandel in MCP’s onder een dergelijke tariefverlagingsovereenkomst valt.

(4) (a) Iedere partij verstrekt, op het tijdstip van haar aanvaarding van deze overeenkomst de depositaris een lijst van de posten in haar tariefschema die MCP’s omvatten. Indien een partij vervolgens een MCP indeelt onder een post die niet op haar oorspronkelijke lijst was vermeld, verstrekt deze partij de depositaris onverwijld een gewijzigde lijst voor.

(b) Iedere partij kan te allen tijde verzoeken om wijzigingen op een lijst van een andere partij die naar haar oordeel onvolledig is, in welk geval de aangezochte partij in overleg treedt met de verzoekende partij en met haar in goed vertrouwen samenwerkt om alle wijzigingen voorzover noodzakelijk tot stand te brengen. De gewijzigde lijst wordt verstrekt aan de depositaris.

(c) De depositaris geeft de verstrekte lijst met inbegrip van de wijzigingen daarop aan alle partijen door.

(5) Niettegenstaande de autonome liberalisering krachtens deze overeenkomst van de toegepaste rechten en heffingen op MCP’s, mag iedere partij in een multilaterale tariefverlagingsovereenkomst onder de auspiciën van de WTO de vaststelling van een nultarief voor MCP's naar voren brengen als één van haar concessies.

(6) Onverminderd het bepaalde onder lid 3 mag niets in deze overeenkomst worden uitgelegd als zijnde van invloed op de rechten en verplichtingen van een partij uit hoofde van de WTO-overeenkomst.

(7) (a) Nadat de depositaris vier akten van aanvaarding van GAMS-leden heeft ontvangen, komen deze partijen tot overeenstemming over een datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

(b) Deze overeenkomst staat open voor aanvaarding door ieder lid van de WTO. Een aanvaarding nadat deze overeenkomst in werking is getreden, treedt in werking op de datum waarop deze aanvaarding bij de depositaris is binnengekomen. De depositaris stelt alle partijen van de ontvangst van een aanvaarding in kennis.

(c) Indien de partijen ermee instemmen deze overeenkomst te wijzigen, zijn de subparagrafen (a) en (b) van overeenkomstige toepassing op deze amendering.

(8) Wanneer alle partijen ingevolge punt 3, subparagrafen (a) tot en met (c), een geconsolideerd nultarief vaststellen voor alle rechten en heffingen voor MCP’s, wordt deze overeenkomst beëindigd.

(9) De oorspronkelijke versie van deze overeenkomst in de Engelse taal alsmede de akten van aanvaarding worden neergelegd bij de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie.

[1] PB C van , blz. .

[2] PB C van , blz. .

[3] PB L van , blz. .