Home

Ontwerp voor een besluit van het Gemengd Comite van de EER tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp voor een besluit van het Gemengd Comite van de EER tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp voor een besluit van het Gemengd Comite van de EER tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2005/0269 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 28.02.2005

SEC(2005) 269 definitief

Ontwerp voor een

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE VAN DE EER

tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

- ONTWERP GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE GEMEENSCHAP -(DOOR DE COMMISSIE INGEDIEND)

TOELICHTING

1. Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst bevat specifieke bepalingen betreffende de samenwerking tussen de Gemeenschap en de EVA-EER-staten op gebieden buiten de vier vrijheden.

2. Bijgaand ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER heeft betrekking op een wijziging van Protocol 31 met het oog op een verlenging van de samenwerking op het gebied van de tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt met een extra jaar (2005), na 31 december 2004:

- Begrotingslijnen 12.01.04.01 en 12.02.01: Tenuitvoerlegging van de interne markt.

3. In artikel 1, lid 3, onder b) van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijze van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is bepaald dat met betrekking tot dit soort besluiten de Raad op voorstel van de Commissie het standpunt van de Commissie vaststelt.

4. Het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd waarna de Commissie het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité van de EER zo spoedig mogelijk zal uiteen zetten.

Ontwerp voor een

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITE VAN DE EER

tot wijziging van Protocol 31 (samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna “de Overeenkomst” genoemd, met name op artikel 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

1. Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. …/… van het Gemengd Comité van de EER van …[1].

2. Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst betreffende de tenuitvoerlegging en de ontwikkeling van de Interne Markt te verlengen.

3. Protocol 31 bij de Overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om de bedoelde samenwerking na 31 december 2004 te kunnen voortzetten,

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 7, lid 6 van Protocol 31 bij de Overeenkomst worden de woorden “jaar 2004” vervangen door “jaren 2004 en 2005”.

Art kel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER in het kader van artikel 103, lid 1 van de Overeenkomst *.

Het is met ingang van 1 januari 2005 van toepassing.

Arti kel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel, .

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

De secretarissen van het Gemengd

Comité van de EER

[1] PB L …

* [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.] [Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.]