Home

Ontwerp voor een besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst (MEDIA Training) - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp voor een besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst (MEDIA Training) - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp voor een besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst (MEDIA Training) - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2005/0284 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 03.03.2005

SEC(2005) 284 definitief

Ontwerp voor een

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst (MEDIA Training)

- Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap -(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Protocol nr. 31 bij de EER-Overeenkomst bevat bepalingen betreffende de samenwerking tussen de Gemeenschap en de EVA-EER-staten op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden.

2. Doel van bijgaand ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER is wijziging van protocol 31 met het oog op uitbreiding van de samenwerking op audiovisueel gebied. Hiermee wordt de looptijd van de programma’s die worden beschreven in Besluit nr. 163/2001/EG (MEDIA Training) en Besluit nr. 2000/821/EG (MEDIA Plus), die al in de Overeenkomst zijn opgenomen, verlengd met het jaar 2006, door de volgende besluiten in de Overeenkomst op te nemen:

- 32004 D 0845 : Besluit nr. 845/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG betreffende de uitvoering van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (MEDIA Training) (2001-2005);

- 32004 D 0846: Besluit nr. 846/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (MEDIA Plus - ontwikkeling, distributie en promotie) (2001-2005).

3. In artikel 1, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is bepaald dat met betrekking tot dit soort besluiten de Raad op voorstel van de Commissie het standpunt van de Gemeenschap vaststelt.

4. Het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd, waarna de Commissie het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité van de EER zo spoedig mogelijk zal uiteenzetten.

Ontwerp voor een

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

tot wijziging van Protocol nr. 31 (Samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden) bij de EER-Overeenkomst (MEDIA Training)

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna “de Overeenkomst” genoemd, met name op artikel 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

1. Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. ... van het Gemengd Comité van de EER van …[1] .

2. Het is wenselijk de samenwerking van de overeenkomstsluitende partijen uit te breiden met Besluit nr. 845/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG betreffende de uitvoering van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (MEDIA Training) (2001-2005)[2], zoals gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 1.

3. Het is wenselijk de samenwerking van de overeenkomstsluitende partijen uit te breiden met Besluit nr. 846/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Besluit 2000/821/EG betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (MEDIA Plus - ontwikkeling, distributie en promotie) (2001-2005)[3], zoals gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 2.

4. Protocol 31 bij de Overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om de uitbreiding van de samenwerking per 1 januari 2006 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 9 van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het vierde streepje van lid 4 (Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende substreepje toegevoegd:

‘ - 32004 D 0845 : Besluit nr. 845/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 1), zoals gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 1.’

2. Aan het vijfde streepje van lid 4 (Besluit 2000/821/EG van de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

‘, zoals gewijzigd bij:

- 32004 D 0846 : Besluit nr. 846/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 4), zoals gerectificeerd in PB L 195 van 2.6.2004, blz. 2.’

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst*.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel, […].

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter […]

De secretarissen van het Gemengd Comité van de EER […]

[1] PB C […] van […], blz. […]

[2] PB L 157 van 30.4.2004, blz. 1.

[3] PB L 157 van 30.4.2004, blz. 4.

* [Grondwettelijke vereisten zijn aangegeven.] [Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.]