Home

Ontwerp besluit 1/2005 van de Gemengde Commissie EG-EVA “vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” betreffende de uitnodiging aan Roemenië om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987 - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit 1/2005 van de Gemengde Commissie EG-EVA “vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” betreffende de uitnodiging aan Roemenië om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987 - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit 1/2005 van de Gemengde Commissie EG-EVA “vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” betreffende de uitnodiging aan Roemenië om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987 - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap /* SEC/2005/1024 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 29.7.2005

SEC(2005) 1024 definitief

Ontwerp

BESLUIT 1/2005 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EG-EVA “VEREENVOUDIGING VAN DE FORMALITEITEN IN HET GOEDERENVERKEER”

betreffende de uitnodiging aan Roemenië om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987

- Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap - (door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

Motivering en doel van het voorstel Roemenië wordt op zijn verzoek door de Gemengde Commissie EG-EVA “Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” uitgenodigd om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987. Hierdoor wordt het goederenverkeer tussen Roemenië, de Europese Gemeenschap en de landen van de EVA vergemakkelijkt. |

Algemene context De Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987 voorziet in maatregelen ter vergemakkelijking van het goederenverkeer tussen de EG en de landen van de EVA. Op grond van artikel 11, lid 3, van de overeenkomst stelt de Gemengde Commissie bij besluit uitnodigingen vast aan derde landen in de zin van artikel 1, lid 2, om tot de overeenkomst toe te treden volgens de in artikel 11 bis vastgestelde procedure. Roemenië voldoet aan de essentiële juridische, structurele en automatiseringsvoorwaarden om tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer toe te treden en heeft daartoe een officieel verzoek ingediend. De Gemengde Commissie besluit tot een dergelijke uitnodiging indien het land aantoont dat het in staat is de regels voor de toepassing van de regeling na te leven. In opdracht van de Werkgroep EG-EVA “Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” heeft een evaluatiemissie zich gebogen over met name de aanpassing van de nationale Roemeense douaneregelgeving, de opzet van structuren voor het beheer van de procedure en de invoering van het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer (NCTS) dat het mogelijk maakt de regeling voor gemeenschappelijk douanevervoer toe te passen. De conclusie was dat aan de voorwaarden voor de uitnodiging is voldaan. |

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied Er zijn geen bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied. |

Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU De maatregel wordt genomen in het kader van de pretoetredingsstrategie van de Europese Unie. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbenden |

Wijze van raadpleging, voornaamste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten Raadpleging van en goedkeuring door de werkgroep EG-EVA “Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer”, waarin de partijen bij de overeenkomst zijn vertegenwoordigd. |

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden Gunstig advies |

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid |

Het was niet nodig een beroep te doen op externe deskundigheid. |

Effectbeoordeling Toetreding tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer in het kader van de pretoetredingsstrategie van de Europese Unie met het oog op de toetreding op 1 januari 2007. Vergemakkelijking van het goederenverkeer tussen Roemenië, de Europese Gemeenschap, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Opneming van gemeenschappelijke bepalingen in de Overeenkomst inzake vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer en de communautaire regelgeving. |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

Samenvatting van de voorgestelde maatregel De Gemengde Commissie wenst een besluit te nemen en Roemenië uit te nodigen. Het doel van ontwerpbesluit nr. 1/2005 is het uitnodigen van Roemenië om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987. De Commissie wordt verzocht via de schriftelijke procedure haar goedkeuring te hechten aan dit ontwerpbesluit en het voor te leggen aan de Raad met het oog op de vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt, zodat de Gemengde Commissie EG-EVA “Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” het besluit op haar eerstkomende vergadering definitief kan goedkeuren. |

Juridische grondslag Artikel 11 bis van de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987. |

Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. |

Evenredigheidsbeginsel Het voorstel is om de volgende reden(en) in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel: |

De voorgestelde maatregel is de enig mogelijke. |

De voorgestelde maatregel brengt geen kosten mee. |

Keuze van instrumenten |

Voorgestelde instrumenten: ander |

Andere instrumenten zijn niet geschikt om de volgende redenen: Er zijn geen andere geschikte instrumenten. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap. |

AANVULLENDE INFORMATIE |

Vereenvoudiging |

Het voorstel leidt tot vereenvoudiging van de administratieve procedures die van toepassing zijn op (nationale en Europese) overheidsinstanties en particuliere instellingen en personen. |

Het voorstel voorziet in vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer voor alle partijen bij de overeenkomst. |

Dankzij de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer kunnen ook de modaliteiten voor de toepassing van de regeling gemeenschappelijk douanevervoer worden vereenvoudigd. |

1. Ontwerp

BESLUIT 1/2005 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE EG-EVA “VEREENVOUDIGING VAN DE FORMALITEITEN IN HET GOEDERENVERKEER”

betreffende de uitnodiging aan Roemenië om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987

DE GEMENGDE COMMISSIE,

Gelet op de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer[1] van 20 mei 1987, en met name op artikel 11, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ter voorbereiding van de uitbreiding van de Europese Unie met Roemenië wordt het goederenverkeer met dat land vergemakkelijkt door vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer tussen Roemenië en de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat.

(2) Om deze vereenvoudiging te verwezenlijken moet Roemenië worden uitgenodigd tot de overeenkomst toe te treden,

BESLUIT:

Artikel 1

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 bis van de overeenkomst wordt Roemenië door middel van de in de bijlage opgenomen briefwisseling tussen de Raad van de Europese Unie en Roemenië uitgenodigd met ingang van […] partij bij de overeenkomst te worden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt goedgekeurd.

Gedaan te […],

Voor de Gemengde Commissie

De voorzitter

BIJLAGE

Brief nr. 1

Mededeling van het besluit van de Gemengde Commissie EG-EVA om Roemenië uit te nodigen om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987

Excellentie,

Ik heb de eer u in kennis te stellen van Besluit nr. 1/2005 van de Gemengde Commissie EG-EVA “Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” waarbij Roemenië wordt uitgenodigd om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987.

De toetreding van Roemenië wordt van kracht door nederlegging van het toetredingsinstrument bij het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, vergezeld van een vertaling van de overeenkomst in de officiële taal van Roemenië, zulks overeenkomstig artikel 11 bis van de overeenkomst.

Met de meeste hoogachting,

De secretaris-generaal,

Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie

Brief nr. 2

Instrument inzake de toetreding van Roemeniëtot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer

Roemenië,

Akte nemende van Besluit nr. 1/2005 van de Gemengde Commissie EG-EVA “Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” waarbij Roemenië wordt uitgenodigd om toe te treden tot de Overeenkomst inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer van 20 mei 1987 (hierna “de overeenkomst” genoemd),

Wensende partij bij de overeenkomst te worden,

VERKLAART:

Toe te treden tot de overeenkomst.

Bij dit instrument een vertaling van de overeenkomst in de officiële taal van Roemenië te voegen.

De verschillende aanbevelingen en besluiten te aanvaarden die de Gemengde Commissie EG-EVA “Vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer” mocht goedkeuren tussen de datum van het besluit van … en de datum waarop de toetreding van Roemenië van kracht wordt overeenkomstig artikel 11 bis van de overeenkomst.

Gedaan te …

[1] PB L 134 van 22.05.1987, blz. 2.