Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) - Voor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag (Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt) - Voor de EER relevante tekst

29.1.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/5


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)

(2005/C 24/04)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Griekenland

Nummer van de steunmaatregel: N 617/03

Benaming: Regionale steun voor Lamda Shipyard

Doelstelling: Investeringssteun voor een scheepswerf gevestigd in een steungebied als bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag

Rechtsgrond:

Steunintensiteit: 10 349 269 EUR, wat neerkomt op 22,5 % van de totale investeringskosten ten belope van 45 996 750 EUR.

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids