Home

Inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van doodgebrand magnesiet uit de Volksrepubliek China

Inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van doodgebrand magnesiet uit de Volksrepubliek China

15.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 38/2


Inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van doodgebrand magnesiet uit de Volksrepubliek China

(2005/C 38/02)

Na de publicatie van het bericht dat de antidumpingmaatregelen ten aanzien van doodgebrand magnesiet uit de Volksrepubliek China binnenkort zouden vervallen(1), heeft de Commissie het verzoek ontvangen een nieuw onderzoek te openen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad(2) (hierna „de basisverordening” genoemd).

1. Indiener van het verzoek

Het verzoek werd op 16 november 2004 ingediend door Eurométaux namens producenten die goed zijn voor een groot deel, namelijk meer dan 25 %, van de productie van doodgebrand magnesiet in de Gemeenschap.

2. Product

Het verzoek heeft betrekking op doodgebrand magnesiet, ingedeeld onder GN-code 2519 90 30 („het betrokken product”) uit de Volksrepubliek China. De GN-code wordt slechts ter informatie vermeld.

3. Thans geldende maatregelen

Momenteel zijn definitieve antidumpingrechten van toepassing die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 360/2000 van de Raad(3).

4. Motivering van het verzoek

Het verzoek is ingediend omdat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zal leiden tot een voortzetting of herhaling van dumping en schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

Gelet op artikel 2, lid 7, van de basisverordening heeft de indiener van het verzoek de normale waarde voor de Volksrepubliek China vastgesteld aan de hand van de prijs in het in punt 5.1d) genoemde derde land met een markteconomie. De bewering dat het betrokken product uit de Volksrepubliek China met dumping wordt ingevoerd is gebaseerd op de vergelijking van de aldus vastgestelde normale waarde met de prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap.

De aldus vastgestelde dumpingmarge is aanzienlijk.

Volgens de indiener van het verzoek is het waarschijnlijk dat het betrokken product uti de Volksrepubliek China opnieuw met dumping zal worden ingevoerd omdat dit product tegen dumpingprijzen in andere landen, zoals de Verenigde Staten, wordt ingevoerd.

Voorts voert de indiener van het verzoek aan dat de EG-producenten waarschijnlijk weer schade zullen lijden. Hij heeft in dit verband bewijsmateriaal toegezonden waaruit blijkt dat de invoer van het betrokken product uit de Volksrepubliek China bij het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zal stijgen vanwege de grote voorraden van dit product in de Volksrepubliek China en de onbenutte productiecapaciteit in dat land.

Tenslotte beweert de indiener van het verzoek dat de EG-producenten uitsluitend door de aanwezigheid van antidumpingmaatregelen geen schade meer lijden. Indien deze maatregelen vervallen en het betrokken product weer in aanzienlijke hoeveelheden tegen dumpingprijzen wordt ingevoerd, zullen de EG-producenten opnieuw schade lijden.

5. Procedure

Na overleg in het Raadgevend Comité is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is om een herzieningsprocedure bij het vervallen van de maatregelen in te leiden en opent zij hierbij een onderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening.

5.1. Voor het vaststellen van de waarschijnlijkheid van dumping en schade

Bij het onderzoek zal worden vastgesteld of het waarschijnlijk is dat de invoer met dumping zal worden voortgezet of zich opnieuw zal voordoen en dat hierdoor schade zal ontstaan.

a) Steekproef

Daar kennelijk een groot aantal bedrijven bij deze procedure is betrokken, kan de Commissie, overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening, van steekproeven gebruik maken.

i) Steekproef van producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China

Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is van een steekproef gebruik te maken en, indien dit het geval is, deze te kunnen samenstellen, verzoekt de Commissie alle producenten/exporteurs, of hun vertegenwoordigers, binnen de onder punt 6 b) i) vermelde termijn contact met haar op te nemen en haar de volgende gegevens over hun bedrijf of bedrijven te verstrekken:

naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer en naam van een contactpersoon,

de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product die in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 naar de Gemeenschap werd uitgevoerd en de waarde van deze export in plaatselijke valuta;

de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product die in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 naar andere derde landen werd uitgevoerd en de waarde van deze export in plaatselijke valuta;

een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van het bedrijf in verband met de productie van het betrokken product, alsmede een opgave van de productie van het betrokken product in ton, van de productiecapaciteit en van de investeringen in productiecapaciteit in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004;

de namen en een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van alle verbonden bedrijven(4) die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop (in binnen- en buitenland) van het betrokken product;

alle andere inlichtingen die de Commissie bij het samenstellen van de steekproef van nut kunnen zijn;

of het bedrijf bereid is in de steekproef te worden opgenomen, hetgeen betekent dat een vragenlijst moet worden beantwoord en dat de antwoorden ter plaatse zullen worden gecontroleerd.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van producenten/exporteurs nodig heeft, zal de Commissie bovendien contact opnemen met de Chinese autoriteiten en met de haar bekende organisaties van producenten/exporteurs.

ii) Steekproef van importeurs

Om te kunnen beoordelen of het noodzakelijk is van een steekproef gebruik te maken en, indien dit het geval is, deze te kunnen samenstellen, verzoekt de Commissie alle importeurs, of hun vertegenwoordigers, binnen de onder punt 6 b) i) vermelde termijn en op de onder punt 7 vermelde wijze contact met haar op te nemen en haar de volgende gegevens over hun bedrijf of bedrijven te verstrekken:

naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer en naam van een contactpersoon;

de totale omzet van het bedrijf in EUR in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004;

het aantal werknemers;

een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van het bedrijf in verband met het betrokken product,

de hoeveelheid (in ton) van het betrokken product uit de Volksrepubliek China die in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 in de Gemeenschap is ingevoerd en verkocht en de waarde van die verkoop in EUR;

de namen en een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten van alle verbonden bedrijven(4) die betrokken zijn bij de productie en/of verkoop van het betrokken product;

alle andere inlichtingen die de Commissie bij het samenstellen van de steekproef van nut kunnen zijn;

of het bedrijf bereid is in de steekproef te worden opgenomen, hetgeen betekent dat een vragenlijst moet worden beantwoord en dat de antwoorden ter plaatse zullen worden gecontroleerd.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van importeurs nodig heeft, zal de Commissie bovendien contact opnemen met de haar bekende organisaties van importeurs.

iii) Definitieve samenstelling van de steekproef

Op- of aanmerkingen over het samenstellen van de steekproef moeten binnen de onder punt 6 b) ii) vermelde termijn worden toegezonden.

Alvorens de steekproef definitief samen te stellen zal de Commissie de bedrijven raadplegen die zich bereid hebben verklaard daarin te worden opgenomen.

De in de steekproef opgenomen bedrijven moeten binnen de onder punt 6 b) iii) vermelde termijn een vragenlijst beantwoorden en medewerking verlenen bij het onderzoek.

Indien geen voldoende medewerking wordt verleend, zal de Commissie haar bevindingen, overeenkomstig artikel 17, lid 4, en artikel 18 van de basisverordening, op de beschikbare gegevens baseren. Zoals onder punt 8 vermeld kunnen op de beschikbare gegevens gebaseerde bevindingen minder gunstig zijn voor de betrokkene.

b) Vragenlijsten

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek nodig heeft, zal de Commissie een vragenlijst toezenden aan de producenten in de Gemeenschap, organisaties van producenten in de Gemeenschap, producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China, organisaties van producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China, importeurs en organisaties van importeurs die in het verzoek zijn genoemd of die medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat tot de thans geldende antidumpingmaatregelen heeft geleid en aan de autoriteiten van de Volksrepubliek China.

Alle belanghebbenden dienen in ieder geval zo spoedig mogelijk per fax contact op te nemen met de Commissie om te vernemen of zij in het verzoek zijn genoemd om zo nodig een vragenlijst aan te vragen binnen de in punt 6 a) i) vermelde termijn, daar de in punt 6 a) ii) vermelde termijn op alle belanghebbenden van toepassing is.

c) Het schriftelijk en mondeling verstrekken van informatie

Alle belanghebbenden worden hierbij uitgenodigd hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en andere gegevens dan de antwoorden op de vragenlijst en bewijsmateriaal toe te zenden. Deze informatie en het bewijsmateriaal moeten binnen de in punt 6 a) ii) genoemde termijn door de Commissie zijn ontvangen.

Bovendien kan de Commissie de belanghebbenden horen die hierom schriftelijk verzoeken en die kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen. Dit verzoek moet binnen de in punt 6 a) iii) vermelde termijn zijn ingediend.

d) Selectie van een derde land met markteconomie

Bij het vorige onderzoek werd Turkije gekozen als vergelijkbaar derde land met markteconomie voor het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek China. De Commissie overweegt voor dit doel opnieuw Turkije te kiezen. Op- of aanmerkingen over de keuze van dit land dienen binnen de onder punt 6 c) vermelde termijn te worden toegezonden.

5.2. Voor het beoordelen van het belang van de Gemeenschap

Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening zal worden onderzocht of het niet tegen het belang van de Gemeenschap is de antidumpingmaatregelen te handhaven indien wordt vastgesteld dat het waarschijnlijk is dat de invoer met dumping zal worden voorgezet en dat hierdoor schade zal ontstaan. Producenten in de Gemeenschap, importeurs en representatieve organisaties van producenten, importeurs, verwerkende bedrijven en de consument die aantonen dat er een objectieve band is tussen hun activiteiten en het betrokken product, kunnen binnen de onder punt 6 a) ii) genoemde termijn, contact met de Commissie opnemen en inlichtingen verstrekken. Deze partijen kunnen, binnen de onder punt 6 a) iii) vermelde termijn, ook verzoeken te worden gehoord. Met informatie die op grond van artikel 21 wordt verstrekt, wordt slechts rekening gehouden indien daarbij, op het moment dat deze wordt verstrekt, het nodige bewijsmateriaal is gevoegd.

6. Termijnen

a) Algemene termijn

i) Om een vragenlijst aan te vragen

Belanghebbenden die geen medewerking hebben verleend aan het onderzoek dat tot de thans geldende maatregelen heeft geleid dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, een vragenlijst aan te vragen.

ii) Om zich aan te melden en antwoorden op de vragenlijst en andere gegevens toe te zenden

Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, dienen binnen 40 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders vermeld, hun standpunt uiteen te zetten en de antwoorden op de vragenlijst en eventuele andere gegevens te doen toekomen. Er wordt op gewezen dat de meeste in de basisverordening vermelde procedurerechten slechts kunnen worden uitgeoefend indien de betrokkene zich binnen de genoemde termijn bij de Commissie aanmeldt.

De in de steekproef opgenomen bedrijven moeten binnen de onder punt 6 b) iii) vermelde termijn hun antwoorden op de vragenlijst toezenden.

iii) Om een mondeling onderhoud aan te vragen

Binnen dezelfde termijn van 40 dagen kunnen belanghebbenden ook vragen door de Commissie te worden gehoord.

b) Bijzondere termijn voor het samenstellen van de steekproef

i)

De in punt 5.1 a) i) en ii) bedoelde gegevens dienen door de Commissie te zijn ontvangen uiterlijk 15 dagen na publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, daar de Commissie voornemens is de bedrijven die zich bereid hebben verklaard in de steekproef te worden opgenomen binnen 21 dagen na publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie te raadplegen over de definitieve samenstelling van de steekproef.

ii)

Alle andere gegevens die voor het samenstellen van de steekproef van nut kunnen zijn, als bedoeld in punt 5.1 a) iii), moeten de Commissie bereiken binnen 21 dagen na de publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.

iii)

De antwoorden op de vragenlijst van de in de steekproef opgenomen bedrijven moeten binnen 37 dagen nadat deze bedrijven is medegedeeld dat zij in de steekproef zijn opgenomen, door de Commissie zijn ontvangen.

c) Bijzondere termijn voor de keuze van het derde land met markteconomie

Partijen bij het onderzoek die opmerkingen wensen te maken over het voornemen van de Commissie, als in punt 5.1 d) genoemd, Turkije te kiezen als vergelijkbaar derde land met markteconomie voor het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek China, dienen dit te doen binnen 10 dagen na publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.

7. Schriftelijke opmerkingen, antwoorden op de vragenlijst en andere correspondentie

Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer van de betrokkene. Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de in dit bericht gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt, moeten van het opschrift „Limited”(5) zijn voorzien en moeten, overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de basisverordening, vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie waarop is vermeld „For inspection by interested parties”.

Correspondentieadres van de Commissie

Europese Commissie

Directoraat-generaal Handel

Directoraat B

J-79 5/16

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

8. Medewerking

Indien belanghebbenden de nodige gegevens niet binnen de gestelde termijnen verstrekken, geen toegang daartoe geven of het onderzoek ernstig belemmeren, kunnen, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, op grond van de beschikbare gegevens voorlopige of definitieve conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

De Commissie kan de verstrekte informatie, indien deze onjuist of misleidend blijkt, buiten beschouwing laten en van de beschikbare gegevens gebruik maken. Indien een belanghebbende geen of slechts gedeeltelijk medewerking verleent, en de bevindingen daarom op de beschikbare gegevens worden gebaseerd overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, kan het resultaat voor hem ongunstiger zijn dan wanneer hij wel medewerking had verleend.

9. Tijdschema

Het onderzoek zal overeenkomstig artikel 11, lid 5, van de basisverordening binnen 15 maanden na de publicatie van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie worden afgesloten.