Home

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door Ierland van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Galway en DublinVoor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad — Wijziging door Ierland van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Galway en DublinVoor de EER relevante tekst

16.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 39/4


MEDEDELING VAN DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 1, PUNT A), VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2408/92 VAN DE RAAD

Wijziging door Ierland van de openbaredienstverplichtingen met betrekking tot geregelde luchtdiensten tussen Galway en Dublin

(2005/C 39/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Ierland heeft besloten tot wijziging, met ingang 22 juli 2005, van de openbaredienstverplichtingen voor de geregelde luchtdiensten op de route Galway-Dublin, zoals gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 66/05 van 15 maart 2002 overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes.

2. De gewijzigde openbaredienstverplichtingen zijn:

2.1. Minimumfrequentie en geboden capaciteit

a)

Er moeten ten minste 3 retourvluchten per dag zijn, 7 dagen per week.

b)

Er moeten ten minste 135 zitplaatsen beschikbaar zijn per dag naar en van Dublin/Galway (i.e. een minimum van 270 zitplaatsen in beide richtingen), 7 dagen per week.

Deze eisen gelden voor het gehele jaar.

2.2. Gebruikte vliegtuigen

a)

De diensten moeten worden uitgevoerd met een toestel met drukcabine met een minimumcapaciteit van 30 zitplaatsen.

b)

De aandacht van de luchtvaartmaatschappijen wordt gevestigd op de technische en exploitatievoorwaarden die op de luchthavens van toepassing zijn. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met het Department of Transport, Airports Division, 44 Kildare Street, Dublin 2, Mr. Liam Keogh, tel. (353) 16 04 15 94, fax (353) 16 04 16 81, e-mail: liamkeogh@transport.ie.

c)

De diensten worden geëxploiteerd op luchthavens die onder de jurisdictie van de Irish Aviation Authority vallen.

2.3. Dienstregeling

Op de weekdagen, d.w.z. van maandag tot en met vrijdag, moet de dienstregeling een ochtendvlucht omvatten van Galway naar Dublin en een avondvlucht van Dublin naar Galway teneinde de passagiers, met inbegrip van passagiers die om zakelijke redenen reizen, in staat te stellen op één dag heen en weer te reizen. Deze eis geldt voor het gehele jaar.

2.4. Tarieven

a)

Er mogen verschillende tarieven worden gehanteerd onder de volgende voorwaarden:

i)

een maximumtarief voor één enkele vlucht van 75 EUR voor ten minste 80 % van de zitplaatsen per dag in elke richting naar en van Galway/Dublin;

ii)

geen tariefbeperkingen voor de overige dagelijks minimaal verplichte zitplaatsen.

b)

Wanneer een abnormale of onvoorziene stijging van de kostenfactoren waarvoor de luchtvaartmaatschappij niet verantwoordelijk is de exploitatie van de routes beïnvloedt, mogen de onder a), sub i), genoemde tarieven éénmaal per jaar worden herzien na voorafgaande toestemming van de Minister for Transport. De nieuwe tarieven worden ter kennis gebracht van de maatschappij die de dienst exploiteert en worden slechts van kracht na kennisgeving aan de Europese Commissie en bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.5. Commerciële aspecten

Bij het boeken van de vluchten moet ten minste een reserveringssysteem per computer worden gebruikt. De luchtvaartmaatschappij moet tickets voor diensten waarop openbare dienstverplichtingen berusten verspreiden via een van de belangrijke algemene distributiesystemen voor reizen of via een internationaal erkend reservatiesysteem op het internet, dan wel via een belangrijke reis-site.

2.6. Continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening

a)

Behalve in geval van overmacht mag jaarlijks niet meer dan 2 % van het aantal minimaal vereiste vluchten om direct aan de maatschappij toe te schrijven redenen worden geannuleerd.

b)

Behalve in geval van overmacht mag jaarlijks niet meer dan 20 % van het aantal minimaal vereiste vluchten om direct aan de maatschappij toe te schrijven redenen met meer dan 30 minuten worden vertraagd.

c)

De diensten kunnen pas door de maatschappij worden onderbroken nadat een minimumopzegtermijn van zes maanden in acht is genomen.