Home

Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het blok Q13 van het Nederlands continentaal platVoor de EER relevante tekst

Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het blok Q13 van het Nederlands continentaal platVoor de EER relevante tekst

25.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 49/6


Uitnodiging tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het blok Q13 van het Nederlands continentaal plat

(2005/C 49/03)

(Voor de EER relevante tekst)

De minister van Economische Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden deelt mede dat een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen is ontvangen voor het op de kaart die als bijlage 3 is gevoegd bij de Mijnbouwregeling (Stcrt. 2002, nr.245) aangegeven blok Q13.

De minister van Economische Zaken nodigt eenieder, onder verwijzing naar artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen en de publicatie, als omschreven in artikel 15, van de Mijnbouwwet (Stb. 2002, 542), uit tot het indienen van een aanvraag voor een winningsvergunning voor koolwaterstoffen voor het blok Q13 van het Nederlands continentaal plat.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 13 weken na de publicatie van deze uitnodiging in het Publicatieblad van de Europese Unie en dienen gericht te zijn aan de minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur Energieproductie, onder vermelding van „persoonlijk in handen”, Prinses Beatrixlaan 5, te Den Haag. Aanvragen die na afloop van deze termijn zijn ingediend zullen niet in behandeling worden genomen.

De beslissing op de aanvraag wordt uiterlijk negen maanden na afloop van deze termijn genomen.

Nadere informatie is verkrijgbaar onder telefoonnummer ((31-70) 379 66 94).