Home

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

2.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 52/4


Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

(2005/C 52/03)

Na de publicatie van een bericht dat de maatregelen op het punt stonden te vervallen(1) werd geen verzoek om een nieuw onderzoek ingediend. Derhalve deelt de Commissie mede dat de hierna vermelde maatregelen weldra zullen vervallen.

Deze mededeling wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad(2) van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap.

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregel

Referentie

Vervaldatum

Elektronische weegschalen

Japan

Anti-dumpingrecht

Verordening (EG) nr. 468/2001 van de Raad (PB L 67 van 9.3.2001, blz. 24)

10.3.2005

Elektronische weegschalen

Singapore

Anti-dumpingrecht

Verordening (EG) nr. 469/2001 van de Raad (PB L 67 van 9.3.2001, blz. 37)

10.3.2005