Home

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

4.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 55/6


Door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen

(2005/C 55/06)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 289

28.4.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

COM(2004) 392

25.5.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Traffic Information Services op de binnenwateren in de Gemeenschap

COM(2004) 473

12.7.2004

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een communautaire vergunning voor luchtverkeersleiders

COM(2004) 477

14.7.2004

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de tenuitvoerlegging van de stationeringsfase en de exploitatiefase van het Europees programma voor radionavigatie per satelliet

COM(2004) 529

29.7.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt dat door de Gemeenschap moet worden ingenomen ten aanzien van bepaalde voorstellen die worden voorgelegd aan de van 2 tot 14 oktober 2004 te Bangkok, Thailand, te houden 13e vergadering van de Conferentie der Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES)

COM(2004) 537

4.8.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende voorstellen, namens de Europese Gemeenschap en de lidstaten, voor wijzigingen op de bijlagen I-III van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigende stoffen bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand en op de bijlagen A-C van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

COM(2004) 785

8.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling, voor 2005, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften

COM(2004) 802

14.12.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Mexicaanse Staten

COM(2004) 808

1

17.12.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Gemeenschap, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Syrië, anderzijds

COM(2004) 808

2

17.12.2004

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Syrië, anderzijds

COM(2004) 827

22.12.2004

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de lijsten van insolventieprocedures, liquidatieprocedures en curatoren die zijn opgenomen in de bijlagen A, B en C bij Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures

COM(2004) 847

4.1.2005

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de regering van de Socialistische Republiek Vietnam en de Europese Gemeenschap inzake markttoegang

COM(2004) 862

1

7.1.2005

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Gemeenschap

COM(2004) 862

2

7.1.2005

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Gemeenschap

COM(2004) 864

7.1.2005

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake sluiting van een Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Volksrepubliek China anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, en de Republiek Slowakije tot de Europese Unie

COM(2005) 5

19.1.2005

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een bilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de handel in textielproducten

COM(2005) 18

27.1.2005

Voorstel voor een besluit van de Raad tot verlenging van de maatregelen van Besluit 2002/148/EG houdende afsluiting van het overleg met Zimbabwe krachtens artikel 96 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst

COM(2005) 21

28.1.2005

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de antidumpingmaatregelen die zijn ingesteld bij Verordening (EG) nr. 348/2000 inzake de invoer van bepaalde naadloze buizen en pijpen van ijzer of niet-gelegeerd staal van oorsprong uit Kroatië en Oekraïne

COM(2005) 27

4.2.2005

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie

COM(2005) 32

8.2.2005

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten verrichten

COM(2005) 38

7.2.2005

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn 2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

Deze teksten zijn beschikbaar op: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/