Home

Bericht in verband met de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op de invoer van micro-elektronische schakelingen, zogenaamde DRAM's (dynamic random access memory/dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen) uit de Republiek Korea

Bericht in verband met de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op de invoer van micro-elektronische schakelingen, zogenaamde DRAM's (dynamic random access memory/dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen) uit de Republiek Korea

22.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 70/2


Bericht in verband met de compenserende maatregelen die van toepassing zijn op de invoer van micro-elektronische schakelingen, zogenaamde DRAM's (dynamic random access memory/dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen) uit de Republiek Korea

(2005/C 70/02)

De Commissie werd ervan op de hoogte gebracht dat het compenserend recht op de invoer van bepaalde micro-elektronische schakelingen, zogenaamde DRAM's (dynamic random access memory/dynamisch willekeurig toegankelijk geheugen) uit de Republiek Korea mogelijk niet wordt geheven op bepaalde invoer van genoemde DRAM's.

1. Betrokken product

Het bericht heeft betrekking op bepaalde micro-elektronische schakelingen, de zogenaamde Dynamic Random Access Memories („DRAM's”), in alle soorten, dichtheden en varianten, al dan niet geassembleerd of in de vorm van bewerkte „wafers” of „chips” (dies), vervaardigd in varianten van de metaaloxidehalfgeleider(MOS)-technologie, met inbegrip van complementaire MOS-types (CMOS), van alle dichtheden (ook toekomstige), ongeacht toegangssnelheid, configuratie, behuizing, frame, enz., uit de Republiek Korea, waaronder DRAM's in (standaard)geheugenmodules, (standaard)geheugenborden of in een andere geaggregeerde vorm waarvan de voornaamste functie het beschikbaar stellen van geheugen is.

Het product wordt momenteel ingedeeld onder GN-codes 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01 (TARIC-code 8542210110), ex 8542 21 05 (TARIC-code 8542210510), ex 8548 90 10 (TARIC-code 8548901010), ex 8473 30 10 (TARIC-code 8473301010) en ex 8473 50 10 (TARIC-code 8473501010). Deze GN-codes dienen slechts ter informatie.

2. Bestaande maatregelen

Momenteel geldt een definitief compenserend recht dat werd ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1480/2003 van de Raad(1).

3. Huidige situatie wat betreft de invoer van het betrokken product

De Commissie werd ervan op de hoogte gebracht dat het compenserend recht mogelijk niet wordt geheven op bepaalde invoer van het betrokken product. Een dergelijke situatie kan zich voordoen wanneer DRAM's, al dan niet ingebouwd in geheugenmodules, geheugenborden of in een andere geaggregeerde vorm, ook bepaalde onderdelen of DRAM's bevatten die niet van oorsprong uit Korea zijn. De Commissie is voornemens een onderzoek in te stellen naar deze situatie om na te gaan in hoeverre bijzondere bepalingen moeten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 24, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad(2) („de basisverordening”) om te zorgen voor een correcte heffing van het recht dat van toepassing is op de invoer van het betrokken product. Deze bijzondere bepalingen kunnen de vorm krijgen van de eis om ervoor te zorgen dat het compenserend recht wordt geheven op DRAM's uit Korea, ongeacht of deze al dan niet zijn ingebouwd in geheugenmodules, geheugenborden of in een andere geaggregeerde vorm. Importeurs kan bijvoorbeeld de verplichting worden opgelegd bij invoer een verklaring van oorsprong voor te leggen van de DRAM's, al dan niet ingebouwd in geheugenmodules, geheugenborden of in een andere geaggregeerde vorm.

4. Procedure

De Commissie verzoekt belanghebbenden om opmerkingen over de bovenomschreven situatie. Bovendien zal de Commissie — om de gegevens te verkrijgen die zij nodig heeft voor het onderzoek naar deze situatie — een exemplaar van dit bericht toezenden aan EG-bedrijfstak en de organisaties van producenten in de Gemeenschap, exporteurs/producenten in de Republiek Korea en de importeurs die meewerkten aan het onderzoek dat tot de instelling van de huidige maatregelen heeft geleid, organisaties van exporteurs/producenten, organisaties van importeurs alsmede de autoriteiten van de Republiek Korea. Deze partijen en andere belanghebbenden kunnen binnen 40 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie met de Commissie contact opnemen en haar gegevens en bewijsmateriaal verstrekken over de bovenomschreven situatie.

Voorts kan de Commissie partijen horen die hierom schriftelijk verzoeken, mits deze partijen kunnen aantonen dat er bijzondere redenen zijn om hen te horen. Dit verzoek moet binnen de hierboven vermelde termijn van 40 dagen zijn ingediend.

Alle opmerkingen en verzoeken moeten schriftelijk (niet elektronisch, tenzij anders vermeld) worden ingediend onder opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoon-, fax- en/of telexnummer van de betrokkene. Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de gegevens waarom in dit bericht wordt verzocht, en correspondentie die op vertrouwelijke basis wordt verstrekt, moeten van het opschrift „Limited(3)” zijn voorzien en, overeenkomstig artikel 29, lid 2 van de basisverordening, vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie met het opschrift „For inspection by interested parties”.

Correspondentieadres van de Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Handel

Directoraat B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

5. Gebruik van de beschikbare gegevens

Indien belanghebbenden binnen de gestelde termijnen geen toegang geven tot de nodige informatie, deze anderszins niet verstrekken of het onderzoek ernstig belemmeren, kunnen, overeenkomstig artikel 28 van de basisverordening, op grond van de beschikbare gegevens conclusies worden getrokken, zowel in positieve als in negatieve zin.

De Commissie kan de verstrekte informatie, indien deze onjuist of misleidend blijkt, buiten beschouwing laten en van beschikbare gegevens gebruik maken.

Indien een belanghebbende geen of onvoldoende medewerking verleent, en de bevindingen daarom, overeenkomstig artikel 28, op de beschikbare gegevens worden gebaseerd, kunnen de resultaten voor hem minder gunstig zijn dan wanneer hij wel medewerking had verleend.