Home

Intrekking van voorstellen van de Commissie

Intrekking van voorstellen van de Commissie

24.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 75/10


INTREKKING VAN VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE

(2005/C 75/05)

De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een regeling inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de Overeenkomst van Schengen en de Gemeenschappelijke visuminstructies (COM (2005) 56 van 23 februari 2005 — 2005/0006/COD). Dit voorstel komt in de plaats van de eerdere voorstellen van de Commissie over hetzelfde onderwerp (COM (2003) 502 — CNS 2003/0193 en CNS 2003/0194 van 14 augustus 2003), die daarmee worden ingetrokken.