Home

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2003 — Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2003 — Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

31.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 78/1


Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2003 — Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat

(2005/C 78/01)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

http://eumc.eu.int

Tabel 1

Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2003

(miljoen euro)

Ontvangsten

Uitgaven

Herkomst van de ontvangsten

In de definitieve begroting van het begrotingsjaar opgenomen ontvangsten

Geïnde ontvangsten

Bestemming van de uitgaven

Kredieten van de definitieve begroting

Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten

Beschikbare kredieten

(begroting 2003 en begrotingsjaar 2002)

opgenomen

waarvoor verplichtingen zijn aangegaan

betaald

overgedragen

geannuleerd

nog af te wikkelen betalingsverplichtingen

betaald

geannuleerd

kredieten

waarvoor verplichtingen zijn aangegaan

betaald

overgedragen

geannuleerd

Communautaire subsidies

6,5

5,6

Titel I

Personeel

2,8

2,7

2,6

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

3,0

2,9

2,7

0,1

0,2

Andere ontvangsten

0,1

0,2

Titel II

Huishoudelijke uitgaven

0,6

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,6

0,6

0,4

0,1

0,1

Titel III

Beleidsuitgaven

3,2

2,8

1,7

1,2

0,4

1,2

1,0

0,2

4,4

4,0

2,7

1,2

0,5

Totaal

6,6

5,8

Totaal

6,6

6,0

4,7

1,3

0,6

1,5

1,2

0,3

8,1

7,5

5,9

1,3

0,9

N.B.: De totalen kunnen afwijkingen vertonen door afrondingen.

Tabel 2

Winst- en verliesrekening over de begrotingsjaren 2003 en 2002

(1000 EUR)

2003

2002

Ontvangsten

Communautaire subsidies

7 318

4 320

Andere ontvangsten

374

Financiële inkomsten

21

43

Ontvangsten PHARE

676

Totaal ontvangsten (a)

8 389

4 363

Uitgaven

Personeel — Titel I van de begroting

Betalingen

2 618

2 416

Overgedragen kredieten

64

187

Huishoudelijke uitgaven — Titel II van de begroting

Betalingen

412

377

Overgedragen kredieten

51

60

Beleidsuitgaven — Titel III van de begroting

Betalingen

1 678

1 686

Overgedragen kredieten

1 162

1 234

Uitgaven PHARE

Betalingen

377

Overgedragen kredieten

694

Totaal uitgaven (b)

7 055

5 960

Resultaat van het begrotingsjaar (a-b)

1 334

– 1 597

Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen saldo

– 1 579

– 8

Geannuleerde overgedragen kredieten

301

52

Niet-gebruikte heraanwendingen uit het vorige begrotingsjaar

38

151

Wisselkoersverschillen

5

2

Terugbetalingen aan de Commissie

– 179

Saldo van het begrotingsjaar

98

– 1 579

N.B.: De totalen kunnen afwijkingen vertonen door afrondingen.

Tabel 3

Balans per 31 december 2003 en 31 december 2002

(1000 EUR)

Activa

2003

2002

Passiva

2003

2002

Vaste activa

Eigen vermogen

Computersoftware

72

70

Eigen vermogen

108

183

Computerapparatuur

148

140

Saldo van het begrotingsjaar

98

– 1 579

Installaties en meubilair

250

235

Subtotaal

207

– 1 396

Afschrijvingen

– 362

– 262

Schulden op korte termijn

Subtotaal

108

183

Overdrachten van rechtswege

1 277

1 482

Vorderingen op korte termijn

Diverse crediteuren

275

225

Communautaire subsidies

23

13

Te betalen BTW

454

507

Voorschotten

0

1

Schulden PHARE

694

Diverse debiteuren

77

66

Subtotaal

2 700

2 214

In te vorderen BTW

456

541

Subsidie PHARE

169

0

Subtotaal

725

621

Kasmiddelen

Tussenrekeningen en overlopende rekeningen

Banken

2 073

113

Opnieuw te gebruiken ontvangsten

99

Subtotaal

2 073

113

Subtotaal

0

99

Totaal

2 906

917

Totaal

2 906

917

N.B.: De totalen kunnen afwijkingen vertonen door afrondingen.