Home

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2003 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2003 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

31.3.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 78/39


Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2003 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

(2005/C 78/11)

De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:

www.cedefop.eu.int

Tabel 1

Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2003

(miljoen euro)

Ontvangsten

Uitgaven

Herkomst van de ontvangsten

In de definitieve begroting van het begrotingsjaar opgenomen ontvangsten

Geïnde ontvangsten

Bestemming van de uitgaven

Kredieten van de definitieve begroting

Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten

Beschikbare kredieten

(begroting 2003 en begrotingsjaar 2002)

opgenomen

waarvoor verplichtingen zijn aangegaan

betaald

overgedragen

geannuleerd

oorspronkelijke kredieten

betaald

over te dragen

geannuleerd

kredieten

waarvoor verplichtingen zijn aangegaan

betaald

overgedragen

geannuleerd

Communautaire subsidies

14,5

14,5

Titel I

Personeel

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Financiële en andere ontvangsten

0,2

0,0

Titel II

Huishoudelijke uitgaven

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Subsidie van niet-lidstaten

p.m.(1)

0,2

Titel III

Beleidsuitgaven

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Bestemmings- ontvangsten van Phare

(2)

0,6

Bestemmingsontvangsten van Phare en derde landen

(2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Totaal

14,7

15,3

Totaal

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

NB: De totalen kunnen afwijkingen vertonen door afrondingen.

Tabel 2

Winst- en verliesrekening over de begrotingsjaren 2003 en 2002

(1000 EUR)

2003

2002

Ontvangsten

Subsidies van de Commissie

14 500

12 135

Ontvangsten voorgaande begrotingsjaren

0

25

Diverse ontvangsten

3

3

Bestemmingsontvangsten (Phare + derden)

792

333

Financiële inkomsten

0

50

Totaal ontvangsten (a)

15 295

12 546

Begrotingsuitgaven van het begrotingsjaar

Personeel — Titel I van de begroting

Betalingen

7 554

7 570

Overgedragen kredieten

443

298

Huishoudelijke uitgaven — Titel II van de begroting

Betalingen

778

767

Overgedragen kredieten

358

345

Beleidsuitgaven — Titel III van de begroting (buiten ontvangsten met een bestemming)

Betalingen

2 381

2 491

Overgedragen kredieten

3 138

2 189

Bestemmingsontvangsten (Phare + derden)

Betalingen

546

0

Overgedragen kredieten

246

187

Totaal uitgaven (b)

15 444

13 847

Resultaat van het begrotingsjaar (a-b)

– 149

– 1 301

Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen saldo

– 545

532

Geannuleerde overgedragen kredieten

399

215

Niet-gebruikte heraanwendingen uit het vorige begrotingsjaar

10

8

Terugbetalingen aan de Commissie

– 716

0

Wisselkoersverschillen

8

1

Saldo van het begrotingsjaar

– 993

– 545

Tabel 3

Balans per 31 december 2003 en 2002

(1000 EUR)

Activa

2003

2002

Passiva

2003

2002

Vaste activa(3)

Vast kapitaal

Immateriële vaste activa

14

Eigen vermogen

5 704

6 007

Gebouwen

5 179

5 351

Saldo van het begrotingsjaar

– 993

– 545

Installaties en meubilair

471

616

Subtotaal

4 711

5 462

Financiële vaste activa, garantie

5

5

Schulden op lange termijn

Subtotaal

5 669

5 972

Schulden op ontvangsten met een bestemming

277

Voorraden

Subtotaal

40

277

Kantoorbenodigdheden

35

35

Schulden op korte termijn

Subtotaal

35

35

Schulden op ontvangsten met een bestemming

315

661

Vorderingen op lange termijn

Naar titels I, II en III overgedragen kredieten

3 939

2 832

Leningen aan het personeel

3

9

Naar bestemmingsontvangsten overgedragen kredieten

382

238

Subsidie van de Commissie

277

Nog in te vorderen bedragen

0

1 615

Subtotaal

3

286

Diverse crediteuren

86

121

Vorderingen op korte termijn

BTW/Andere belastingen

90

73

Commissie

315

2 276

Aan de EU terug te storten bankrente

64

0

Overige voorschotten

37

94

Subtotaal

4 876

5 540

In te vorderen BTW

34

23

Tussenrekeningen

Diverse debiteuren

81

124

Lopende betalingen

0

226

Subtotaal

467

2 517

Opnieuw te gebruiken ontvangsten

157

229

Kasrekeningen

Subtotaal

157

455

Banken (4)

3 532

2 830

Kas

5

4

Voorschotkas

33

90

Subtotaal

3 570

2 924

Totaal

9 744

11 734

Totaal

9 744

11 734


NB: De totalen kunnen afwijkingen vertonen door afrondingen.