Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoerVoor de EER relevante tekst

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoerVoor de EER relevante tekst

26.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 100/30


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

(2005/C 100/06)

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

ENO

(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentiedocument)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CEN

EN 1709:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Inspectie voor oplevering, onderhoud, bedrijfsinspecties en -controles

CEN

EN 1908:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Spaninrichtingen

CEN

EN 1909:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor personenvervoer — Redding en evacuatie

CEN

EN 12385-8:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 8: Strengentrekkabels en -draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

CEN

EN 12385-9:2002

Staalkabels — Veiligheid — Deel 9: Gesloten draagkabels voor kabelbaaninstallaties ontworpen voor personenvervoer

CEN

EN 12397:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Gebruik

CEN

EN 12927-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 1: Keuzecriteria voor kabels en hun eindbevestigingen

CEN

EN 12927-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 2: Veiligheidsfactoren

CEN

EN 12927-3:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 3: Lange-splitsen van 6-strengige trek- en draagkabels

CEN

EN 12927-4:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 4: Eindbevestigingen

CEN

EN 12927-5:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 5: Opslag, vervoer, installatie en spannen

CEN

EN 12927-6:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 6: Criteria voor het buitengebruikstellen

CEN

EN 12927-7:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 7: Inspectie, reparatie en onderhoud

CEN

EN 12927-8:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Kabels — Deel 8: Magnetisch kabelonderzoek (MRT)

CEN

EN 12929-1:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 1: Eisen voor alle installaties

CEN

EN 12929-2:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Algemene eisen — Deel 2: Aanvullende eisen voor pendelbanen zonder kabelrem

CEN

EN 12930:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Berekeningen

CEN

EN 13107:2004

Veiligheidseisen voor kabelbanen voor het vervoer van personen — Bouwwerken

CEN

EN 13223:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Aandrijfsystemen en andere mechanische uitrusting

CEN

EN 13243:2004

Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen — Elektrische installaties anders dan voor aandrijfsystemen

Noot 1

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 3

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 4) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

WAARSCHUWING:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 98/34/EG(2) gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG(3).

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)