Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst

28.4.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 103/17


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2005/C 103/06)

(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Finland

Nummer van de steunmaatregel: N 58/04 en N 60/04

Benaming: Reddings- en herstructureringssteun voor KMO's in Finland

Doelstelling: Regeling betreffende reddings- en herstructureringssteun in alle sectoren (uitgezonderd kolen, staal en luchtvervoer)

Rechtsgrondslag: Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998) ja laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta (445/1998). Finnvera oyj is de openbare instantie die belast is met de toepassing en tenuitvoerlegging van de aangemelde steunmaatregel.

Begrotingsmiddelen: In totaal 4,45 miljoen EUR per jaar

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 10 miljoen EUR per subsidiabele KMO

Looptijd:

De authentieke tekst van de beschikking, waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: De Tsjechische Republiek

Nummer van de steunmaatregel: N 206/2004

Benaming: Staatssteun ter bevordering van biobrandstoffen

Doelstelling: Milieusteun

Rechtsgrondslag: Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

Zákon č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu

Begrotingsmiddelen: Ongeveer 66 miljoen EUR per jaar

Looptijd:

1.

Zes jaar (accijnsverlaging)

2.

Tot 30 december 2006 (rechtstreekse subsidie)

Andere inlichtingen: De Tsjechische Republiek heeft zich ertoe verbonden de productiekosten ieder jaar door te lichten en de regeling dienovereenkomstig te wijzigen in geval van overcompensatie.

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 407/2003

Benaming: Verlaagd accijnstarief voor bio-ethanol gebruikt als brandstof bij het vervoer over de weg

Doelstelling: Milieusteun

Rechtsgrondslag: Finance bill 2004

Looptijd: 1 januari 2005-31 december 2010

Andere inlichtingen: Het Verenigd Koninkrijk heeft zich ertoe verbonden de productiekosten ieder jaar te controleren en de regeling dienovereenkomstig te wijzigen in geval van overcompensatie.

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum van de beschikking:

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Steunnr.: N 591/2004

Titel: Steun ten gunste van Ford Motor Company

Objective: Training

Rechtsgrondslag: Section 4 RDA act 1998

Steunintensiteit of bedrag: 14 624 125 EUR

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/