Home

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde compenserende maatregelen

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde compenserende maatregelen

5.5.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 110/21


Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde compenserende maatregelen

(2005/C 110/10)

Na de publicatie van een bericht dat de maatregelen op het punt stonden te vervallen(1) werd geen verzoek om een nieuw onderzoek ingediend. Derhalve deelt de Commissie mede dat de hierna vermelde compenserende maatregelen weldra zullen vervallen.

Deze mededeling wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 18, lid 4 van Verordening (EG) nr. 2026/97(2) van de Raad van 6 oktober 1997 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap.

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregel

Referentie

Vervaldatum

Polyester stapelvezels

Australië

Indonesië

Compenserend recht

Verordening (EG) nr. 978/2000 van de Raad (PB L 113 van 12.5.2000, blz. 1) laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 902/2001 (PB L 127 van 9.5.2001, blz. 20)

13.5.2005