Home

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

21.5.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/2


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2005/C 123/02)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 500

7.7.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de beschikkingen van de Commissie van 7 juli 2004 betreffende de nationale toewijzingsplannen voor de toewijzing van broeikasgasemissierechten welke Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG hebben meegedeeld

COM(2004) 503

15.7.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Een doeltreffender gemeenschappelijk Europees asielstelsel: één uniforme procedure als volgende stap

COM(2004) 541

30.7.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economische en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de interoperabiliteit van digitale interactieve televisiediensten

COM(2004) 552

11.8.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Ecomisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de uitvoering van een voorlichtings- en communicatiestrategie over de euro en de Economische en Monetaire Unie

COM(2004) 681

20.10.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de beschikkingen van de Commissie van 20 oktober 2004 betreffende de nationale toewijzingsplannen voor de toewijzing van broeikasgasemissierechten welke België, Estland, Finland, Frankrijk, Letland, Luxemburg, Portugal en de Slowaakse Republiek overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG hebben medegedeeld

COM(2004) 719

26.10.2004

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Verslag over het gebruik van de voor de ontmanteling van kerncentrales bestemde financiële middelen

COM(2004) 740

26.10.2004

Mededeling van de Commissie — Jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2003 uitgevoerde interne controles

COM(2004) 813

14.12.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad — Stand van zaken in Duitsland en Frankrijk wat hun verplichtingen onder de buitensporigtekortprocedure betreft na het arrest van het Hof van Justitie

COM(2004) 836

12.1.2005

Verslag van de Commissie aan de begrotingsautoriteit over de stand van de algemene-begrotingsgaranties op 30 juni 2004

COM(2005) 16

27.1.2005

Mededeling van de Commissie — Verslag over de tenuitvoerlegging van het Actieplan inzake milieutechnologieën (ETAP) in 2004

COM(2005) 35

9.2.2005

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's — Naar de zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering

COM(2005) 44

14.2.2005

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over de gelijkheid van vrouwen en mannen 2005

COM(2005) 46

16.2.2005

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Versterking van de passagiersrechten in de Europese Unie

COM(2005) 59

25.2.2005

Ontwerp Interinstitutioneel Akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen

COM(2005) 74

9.3.2005

Mededeling van de Commissie aan de Raad over risico en crisisbeheer in de landbouw

COM(2005) 77

14.3.2005

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Een raamwerk voor de ontwikkeling van de betrekkingen met de Russische Federatie op het gebied van het luchtvervoer

COM(2005) 77

16.3.2005

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Betere regelgeving met het oog op economische groei en meer banen in de Europese Unie

COM(2005) 102

23.3.2005

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de toepassing van de postrichtlijn (Richtlijn 97/67/EG, gewijzigd bij Richtlijn 2002/39/EG)

Deze teksten zijn beschikbaar op: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/