Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

11.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/44


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten

(2005/C 142/07)

Nummer van de steunmaatregel: XA 10/05

Lidstaat: Nederland

Regio: Gelderland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: GLTO Vereniging (Belangenbehartiging agrarische ondernemers)/Vereniging De Dageraad (Coöperatie Melkveehouders)

Rechtsgrond: Subsidieregeling Europese programma's Gelderland (SEpG) artikel 3.1

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 100 000 EUR, verspreid over twee jaren

Maximale steunintensiteit: 50 % van de totale subsidiabele kosten of een bedrag van 100 000 EUR, (conform verordening 1/2004, art. 13 lid 5)

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Steun ter bevordering van de productie en afzet van het kwaliteitslandbouwproduct biologische kaas (Kaas met een hoog CLA gehalte). De biologische melkveehouders (15 boeren, EKO en DEMETER gecertificeerd) verenigd in De Dageraad gaan in samenwerking met melkverwerker Aurora BV en kennisinstituut LBI aan het eindproduct kaas een bewezen gezondheidseffect toevoegen door het rantsoen aan te passen, bepaalde gewassen te telen en maximale beweiding toe te passen. De activiteiten omvatten: het doen van marktonderzoek naar de marktkansen voor een kaas met een bewezen gezondheidseffect; het bedenken en vormgeven van deze kaas; en het voorbereiden van de specifiteitscertificering. Gebruikt wordt art. 13 van verordening 1/2004

Betrokken economische sector(en): De steun is van toepassing op de productie, verwerking en afzet van biologische kaas. De subsector melkveehouders is betrokken bij deze steunmaatregel

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Gelderland

EU Programmasecretariaat

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Tel (31) (0) 26 359 97 16

Website: http://gelderland.nl/EUP

Nummer van de steunmaatregel: XA 18/05

Lidstaat: Frankrijk

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steun voor de betaling van premies en bijdragen voor verzekeringspolissen die dekking bieden tegen de aan bepaalde weersomstandigheden verbonden risico's

Rechtsgrond: Article L 361.8 du livre III (nouveau) du code rural

Article L 122.7 du code des assurances

Décret no 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L 361-8 du livre III nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 20 miljoen EUR in 2005 uit het Fonds national de garantie des calamités agricoles (nationaal garantiefonds tegen rampen in de landbouw — FNGCA)

Maximale steunintensiteit: De staatssteun betreft een gedeeltelijke vergoeding van de aan de verzekerde in rekening gebrachte premies of bijdragen exclusief belastingen en heffingen. De hoogte van die steun verschilt naar gelang van de aard van de polissen

a)

7,5 % voor een hagelverzekering van de fruitoogst (bomen en struiken) en voor een hagelverzekering van de oogst van blad- of vruchtgroenten, welke dekkingen overeenkomstig artikel L. 122-7 van het wetboek op de verzekeringen worden uitgebreid met een stormverzekering;

b)

25 % voor een hagel- en vorstverzekering van de fruitoogst (bomen en struiken), welke dekking overeenkomstig artikel L. 122.7 van het wetboek op de verzekeringen wordt uitgebreid met een stormverzekering;

c)

10 % voor een hagel- en vorstverzekering van de wijnoogst, welke dekking overeenkomstig artikel L. 122.7 van het wetboek op de verzekeringen wordt uitgebreid met een stormverzekering;

d)

10 % voor een verzekering van eenjarige graan-, oliehoudende of eiwithoudende gewassen tegen verscheidene weerrisico's, waaronder ten minste hagel, vorst en overstroming of een overmaat aan water, welke dekking overeenkomstig artikel L. 122.7 van het wetboek op de verzekeringen wordt uitgebreid met een stormverzekering;

e)

35 % van de premie of bijdrage exclusief belastingen en heffingen die aan de verzekerde in rekening wordt gebracht voor de subsidiabele garantie in het kader van een verzekering van twee of meer soorten oogsten tegen verscheidene weerrisico's, waaronder ten minste droogte, hagel, vorst en overstroming of een overmaat aan water, welke dekking overeenkomstig artikel L. 122.7 van het wetboek op de verzekeringen wordt uitgebreid met een stormverzekering. Een dergelijke verzekering kan slechts voor de subsidie in aanmerking komen als elke betrokken soort oogst wordt verzekerd voor het hele betrokken areaal van het bedrijf. De subsidiabele garantie is de garantie bij een absolute franchise van 20 % of 25 %, naar gelang van het geval

10 % voor een verzekering als bedoeld onder a),

34 % voor een verzekering als bedoeld onder b),

14 % voor een verzekering als bedoeld onder c) of d),

40 % voor een verzekering als bedoeld onder e)

Als ook de territoriale lagere overheden het afsluiten van een dergelijke verzekering subsidiëren, mag de totale steun van de staat en de territoriale lagere overheden in geen geval hoger zijn dan 50 % van de door de verzekerde betaalde premie of bijdrage exclusief belastingen en heffingen

Datum van tenuitvoerlegging: 2005

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: 1 jaar

Doelstelling van de steun: De ontwikkeling van verzekeringen tegen bepaalde landbouwrisico's bevorderen. De gesubsidieerde premies of bijdragen zijn die welke worden bedoeld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003.

Betrokken economische sector(en): Fruitoogsten (bomen en struiken), oogsten van blad- en vruchtgroenten, druivenoogsten, oogsten van eenjarige graan-, oliehoudende en eiwithoudende gewassen.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Website: www.legifrance.gouv.fr

rubriek „droit français” „les autres textes législatifs et réglementaires”

zoek „JO no 64 du 17 mars 2005 page 4542 texte no 17 décret no 2005-234 du 14 mars 2005 fixant pour 2005 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles”

Nummer van de steunmaatregel: XA 20/05

Lidstaat: Italië

Regio: Provincie Mantova

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steun voor de tenuitvoerlegging van energiebesparingsprogramma's in de landbouw

Rechtsgrond:

Delibera di Giunta Provinciale N. 68 del 11.3.2004: „Approvazione del progetto Fo.R.Agri (Fonti Rinnovabili in Agricoltura)”;

Delibera di Giunta Provinciale N. 408 del 9.12.2004: „Accordo volontario territoriale per la promozione del solare termico;

Delibera di Giunta Provinciale N. 409 del 9.12.2004:” Approvazione dello schema di primo Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) tra Regione Lombardia e provincia di Mantova „Progetto Fo.R.Agri. Fonti Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova”;

Delibera di Giunta Regionale N. 19389 del 16.12.2004: „Legge Regionale 14 marzo 2003, n.2 .Approvazione dello schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) Progetto Fo.R.Agri. Fonti Rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova”;

Regolamento (CE) N. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 87 del 31.3.2005: „Specifica dgp n. 408 del 9.12.2004 inerente l'attuazione dell'accordo volontario per la promozione del solare termico”

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Voor 2005 wordt aanvankelijk voorzien in een bedrag van 100 000 EUR (met mogelijke verlenging voor de jaren 2006 en 2007)

Maximale steunintensiteit: Het maximumbedrag van de steun bedraagt 5 000 EUR per subsidiabel element

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 2005 en hoe dan ook 10 werkdagen na toezending van dit formulier, zoals vastgesteld in artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2004)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2007

Doelstelling van de steun: Het initiatief betreft steun voor investeringen in landbouwondernemingen ter stimulering van de productie overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van 23 december 2003. Doel is de productiekosten in verband met de energiebehoefte van de onderneming te beperken en systemen ter vermindering van de milieubelasting te bevorderen.

Subsidiabele kosten in het kader van de regeling:

Er wordt steun toegekend voor de volgende maatregelen:

installatie van thermische zonnepanelen ter beperking van het energieverbruik

Per 31 december 2003 zijn op de provinciale begroting voor de uitvoering van het initiatief de volgende middelen beschikbaar:

hoofdstuk 40588 — kapitaalsubsidie 100 000 EUR.

Mogelijke investeringen bij een gemiddeld steunpercentage van 25 %:

100 000 EUR/25 % = 400 000 EUR

Betrokken economische sector(en): Individuele landbouwondernemingen of verenigingen daarvan die over een BTW-nummer beschikken en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel — Speciale afdeling landbouwondernemers of afdeling zelfstandige boeren (coltivatori diretti) — en in afdeling III van het register van de prefectuur ingeschreven landbouwcoöperaties.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincia di Mantova

Area Sviluppo Socio Economico

Settore Attività Produttive

Servizio „Osservatorio Tematico sull'Innovazione e Sostenibilità in Agricoltura”

Via P. Amedeo, 30

46100 Mantova

Website: http://www.provincia.mantova.it/foragri/progetto.htm

Nummer van de steunmaatregel: XA 24/05

Lidstaat: Bondsrepubliek Duitsland

Regio: Vrijstaat Saksen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Richtlijnen tot aanvulling van de richtlijnen van het Saksische Staatsministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid ter stimulering van kleine en middelgrote ondernemingen — verbetering van de ondernemerscapaciteit:

in samenhang met de richtlijnen van het Saksische staatsministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid ter stimulering van kleine en middelgrote ondernemingen — verbetering van de ondernemerscapaciteit van 14 maart 2001 (SächsABl. blz. 464), gewijzigd bij bestuurlijke maatregel van 10 december 2002 (SächsABl. 2003, blz. 74)

Rechtsgrond: §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom10. April 2001 (SächsGVBl. 01/5, S. 153)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 300 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 50 %

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de steunverlening: Tot en met 31 december 2006

Doelstelling van de steun: Kleine en middelgrote ondernemingen helpen bij de verbetering van hun capaciteit en het inschakelen van externe diensten vergemakkelijken

Betrokken economische sector(en): Verwerking en afzet van landbouwproducten, met uitzondering van producten van de visserij en de aquacultuur

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Sächsische Aufbaubank

— Förderbank —

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

Website: http://www.sachsen.de/de/wu/smwa/wirtschaft/mitthand/mittelstand/foerderung/

Nummer van de steunmaatregel: XA 25/05

Lidstaat: Tsjechië

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steun voor adviesverlening in de landbouwsector; regionale voorlichting over de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, met name de voorwaarden inzake cross compliance, via regionale voorlichtingscentra voor de ontwikkeling van landbouw en platteland („Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova”, KIS)

Rechtsgrond: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende steun: Voor het jaar 2005 is een totaalbedrag van maximaal 6,5 miljoen CZK gereserveerd.

Voor het jaar 2006 is een totaalbedrag van maximaal 8,0 miljoen CZK gereserveerd

Maximale steunintensiteit: Maximaal 600 000 CZK per jaar per regionaal informatiecentrum voor de ontwikkeling van landbouw en platteland, dat vervolgens zijn diensten aanbiedt aan de eindbegunstigden, d.w.z. de personen die technische bijstand ontvangen

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 1 mei 2005

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2006

Doelstelling van de steun: Steun voor voorlichting door adviesdiensten, verstrekt door erkende adviseurs inzake landbouwaangelegenheden, alsmede regionale voorlichting over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de wettelijke vereisten inzake landbouwmethoden, de programma's voor plattelandsontwikkeling en consumentenbescherming (voedselveiligheid).

Deze steun is in overeenstemming met titel II, hoofdstuk 3, artikel 13 e.v. van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

In het kader van Verordening (EG) nr. 1/2004 van 23.12.2003 is artikel 14 betreffende „Technische ondersteuning in de landbouwsector” van toepassing.

De informatie wordt gratis verspreid op uiteenlopende wijzen, vooral met elektronische communicatiemiddelen (internet, e-mail, SMS), maar ook schriftelijk (brieven, folders e.d.) en persoonlijk (tijdens seminars en door middel van consultancy), zonder enige vorm van discriminatie, onder de hele doelgroep in het gebied en gericht op de problemen inzake landbouw en plattelandsontwikkeling.

In aanmerking komende uitgaven zijn

kosten in verband met de organisatie van voorlichtingsdiensten;

reiskosten;

kosten van diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren

Betrokken economische sector(en): Productie, verwerking en afzet landbouwproducten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministerstvo zemědělství ČR (ministerie van Landbouw van Tsjechië)

Těšnov 17

117 05 Praha 1

Česká republika

Website: www.mze.cz/Dotace a programy/ Národní podpory/ Zásady poskytování dotací pro rok 2005 — Národní podpory

Andere inlichtingen: Het ministerie van Landbouw van Tsjechië verklaart dat de steun voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1/2004, d.w.z.: de steun is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen en blijft bovendien onder de grens van 100 000 EUR per begunstigde per periode van drie jaar.

De regionale voorlichtingscentra voor de ontwikkeling van landbouw en platteland worden volgens de geldende wetgeving op niet discriminerende wijze geselecteerd en bezoldigd in overeenstemming met de marktbeginselen. Gegevens over de inleiding van de selectieprocedure, de selectiecriteria en een samenvatting van het project zijn bekendgemaakt op de website van het ministerie van Landbouw van Tsjechië.