Home

Kennisgeving door de Republiek Hongarije betreffende visumwederkerigheid

Kennisgeving door de Republiek Hongarije betreffende visumwederkerigheid

11.10.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 251/14


Kennisgeving door de Republiek Hongarije betreffende visumwederkerigheid(1)

(2005/C 251/22)

Onder verwijzing naar artikel 2 van Verordening 851/2005/EG van de Raad tot wijziging van Verordening 539/2001/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, deelt het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Hongarije de Raad van de Europese Unie en de Commissie mede dat onderstaande, in bijlage II bij Verordening 539/2001/EG genoemde landen jegens de staatsburgers van de Republiek Hongarije op 24 juni 2005 een visumplicht hanteren:

Australië

Brunei Darussalam

Canada

Verenigde Staten van Amerika

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Hongarije verzoekt de Commissie om in haar betrekkingen met deze landen onverwijld de nodige stappen te ondernemen voor een spoedige vrijstelling van de visumplicht, en voorts, indien nodig, met een voorstel te komen voor voorlopige maatregelen overeenkomstig het nieuwe artikel 1, lid 4, punt c), van de verordening of de tegelijk met de wijziging aangenomen verklaring.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Hongarije geeft op verzoek van de Commissie informatie over de tot nog toe met het oog op visumvrijstelling ondernomen stappen.