Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

21.10.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/5


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2005/C 262/05)

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Litouwen

Nummer van de steunmaatregel: N 292/2004

Benaming: Steun voor de vergoeding van verzekeringspremies

Doelstelling: Het bevorderen van het vrijwillig afsluiten van een verzekering tegen verliezen in verband met natuurrampen en ongunstige weersomstandigheden

Rechtsgrondslag:

2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas Nr. IX-987 (Valstybės žinios, Nr. 72-3009),

2004 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-92 „Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės” projektas

Begrotingsmiddelen: Totale begroting: 31,1 miljoen Litas (ongeveer 9 miljoen EUR)

Jaarlijkse begroting: 5,2 miljoen Litas (ongeveer 1,5 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: 50 % van de verzekeringspremie

Looptijd: Zes jaar, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring door de Commissie

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Duitsland (Mecklenburg-Vorpommern)

Nummer van de steunmaatregel: N 363/2004

Benaming: Steun voor de bouw van een weiraffinagefabriek

Doelstelling: De steun wordt verleend voor de bouw van een weiraffinagefabriek door Mopro-Nord Gmbh in Altentreptow, Mecklenburg-Vorpommern. In de nieuwe fabriek wordt wei verwerkt tot weiproteïneconcentraat in poedervorm (60 % eiwit), gedemineraliseerd weipoeder (90 % wei-eiwit), lactose en permeaatpoeder

Rechtsgrondslag: Investitionszulagengesetz 1995

Begrotingsmiddelen: Niet vastgelegd. Door de lidstaat is 5 230 000 EUR uitgetrokken, maar wegens een voorbarige start van de investering moet dat bedrag misschien worden verlaagd

Steunintensiteit of steunbedrag: 12,5 % nationale middelen, te combineren met andere steun (met name uit het EOGFL) tot maximaal 47,5 %

Looptijd: Eenmalig

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Veneto)

Nummer van de steunmaatregel: N 367/2004

Benaming: Plan voor de bescherming en de verbetering van het water in het bekken dat de lagune van Venetië voedt. Steun voor de landbouw en de veeteelt. Verdeling voor 2004

Doelstelling: Deze maatregelen hebben betrekking op steun voor investeringen en voor milieumaatregelen in de landbouw die is goedgekeurd in het kader van de steunmaatregelen N 718/1997, N 130/2000, N 412/2001 en N 53/2003.

Voorstel: een verhoging met 6 611 724 EUR van de steun voor agromilieumaatregelen voor het nakomen van de verplichting om gedurende 5 jaar vruchtwisseling toe te passen en de grasvlakten te onderhouden. Met deze verhoging is het mogelijk om agromilieuverbintenissen aan te gaan voor 13 200 hectare cultuurgrond, bovenop de 5 000 hectare die onder steunmaatregel N 53/2003 valt.

Voorstel: een verhoging met 11 406 290 EUR van de steun voor agromilieumaatregelen voor het onderhouden of creëren en voor het gedurende vijf jaar onderhouden van buffers (grasstroken van 5 tot 30 meter) langs de rivieren, en voor het braakleggen van beteelde oppervlakten voor een periode van tien jaar, met het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, kunstmest en gier.

Voorstel: een verhoging met 10 406 396 EUR van de steun voor investeringen in landbouwbedrijven en de steun voor infrastructuurwerkzaamheden door de consortia die actief zijn op het gebied van grondverbetering („conzorci di bonifica”).

Voorgesteld wordt een verhoging met 22 264 354 EUR van de steun voor investeringen in veehouderijen.

Voorgesteld wordt een verhoging met 1 500 000 EUR van de steun voor de toepassing en/of de consolidatie van nieuwe technieken, met inbegrip van de overname van traditionele praktijken en nieuwe biologische praktijken.

Rechtsgrondslag: Deliberazione del Consiglio Regionale 4 maggio 2004, n. 24.

Legge 29 novembre 1984, n. 798 «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»

Begrotingsmiddelen: 52 188 764 EUR voor de vijf maatregelen

Steunintensiteit of steunbedrag: Varieert naar gelang van de maatregel

Looptijd: Varieert naar gelang van de maatregel

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Puglia)

Nummer van de steunmaatregel: N 374/2004

Benaming: Steunmaatregelen in de landbouwgebieden in de provincie Bari die zijn getroffen door de aanhoudende regens in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2004

Doelstelling: Vergoeding van de schade die de landbouwproductie heeft geleden als gevolg van het slechte weer

Rechtsgrondslag: Decreto legislativo n. 102/2004

Begrotingsmiddelen: Er wordt verwezen naar het goedgekeurde regeling (NN 54/A/04)

Steunintensiteit of steunbedrag: 80 % van de schade

Looptijd: Toepassing van een door de Commissie goedgekeurde steunregeling

Andere inlichtingen: Uitvoeringsbepalingen van de door de Commissie in het kader van het staatssteundossier NN 54/A/2004 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622def van 7 juni 2005)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Veneto)

Nummer van de steunmaatregel: N 375/2004

Benaming: Steunmaatregelen in de landbouwgebieden die door natuurrampen zijn getroffen (hevige sneeuwbuien en aanhoudende regen in februari-maart 2004 in de provincies Rovigo, Venise en Vicenza)

Doelstelling: Vergoeding van de materiële schade aan de landbouwvoorzieningen als gevolg van het slechte weer

Rechtsgrondslag: Decreto legislativo n. 102/2004

Begrotingsmiddelen: 1 300 000 EUR, te financieren uit de in het kader van dossier NN 54/A/04 goedgekeurde begroting

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 % van de schade

Looptijd: Toepassing van een door de Commissie goedgekeurde steunregeling

Andere inlichtingen: Uitvoeringsbepalingen van de door de Commissie in het kader van het staatssteundossier NN 54/A/2004 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622def van 7 juni 2005)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Calabria)

Nummer van de steunmaatregel: N 391/2003 en N 29/2004

Benaming: Garantiefonds voor de landbouw

Doelstelling: Kredietverlening vergemakkelijken

Rechtsgrondslag: Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 2002, articolo 11; legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2003; Misura 4.19 POR Calabria

Begrotingsmiddelen: 2 000 000 EUR voor 2004; 3 000 000 EUR per jaar vanaf 2005

Steunintensiteit of steunbedrag:: Hangt samen met de regeling waarvoor de garantie geldt (zie staatssteundossiers N 287/03 en N 313/03 en de maatregelen 4.5, 4.6 en 4.10 van de POR Calabria

Looptijd: Onbepaald

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten)

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Piemonte)

Nummer van de steunmaatregel: N 443/04

Benaming: Decreet 102/2004: Steun aan landbouwgebieden die schade hebben geleden (hagel in juni 2004 in de provincies Torino, Asti, Allesandria en Cuneo)

Doelstelling: Meteorologische gegevens verzamelen over de slechte weersomstandigheden die hebben geleid tot schade waarvoor een vergoeding kan worden toegekend op basis van de regeling die is goedgekeurd onder nummer NN 54/A/04

Rechtsgrondslag: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Begrotingsmiddelen: Het steunbedrag, dat nog nader moet worden bepaald, wordt gefinancierd uit de algemene begrotingsmiddelen ten belope van 200 miljoen EUR die zijn toegewezen aan de goedgekeurde regeling (NN/A/04)

Steunintensiteit of steunbedrag: Maximaal 100 %

Looptijd: Eenmalig

Andere inlichtingen: Maatregel waarbij de steunregeling wordt toegepast die de Commissie heeft goedgekeurd in het kader van staatssteundossier NN 54/A/2004 (Brief van de Commissie C(2005)1622 def. van 7 juni 2005)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Sicilia)

Nummer van de steunmaatregel: N 444/2004

Benaming: Steunmaatregelen in de landbouwgebieden in de provincie Trapani die zijn getroffen door de hagelbuien van 17 juni 2004

Doelstelling: Vergoeding van de schade die de landbouw heeft geleden (landbouwproductie en voorzieningen) als gevolg van de slechte weersomstandigheden

Rechtsgrondslag: Decreto legislativo n. 102/2004

Begrotingsmiddelen: Er wordt verwezen naar het goedgekeurde regeling (NN 54/A/04)

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 %

Looptijd: Toepassing van een door de Commissie goedgekeurde regeling

Andere inlichtingen: Uitvoeringsbepalingen van de door de Commissie in het kader van het staatssteundossier NN 54/A/2004 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622 def van 7 juni 2005)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Molise)

Nummer van de steunmaatregel: N 461/2004

Benaming: Steunmaatregelen in de door natuurrampen getroffen landbouwgebieden (hagelbuien en stormwind van 26 augustus 2004 in de provincie Campobasso)

Doelstelling: Het ter beschikking stellen van de meteorologische gegevens met betrekking tot de onweders die schade hebben veroorzaakt waarvoor een schadevergoeding kan worden uitgekeerd op grond van de onder nummer NN 54/A/04 goedgekeurde steunregeling..

Rechtsgrondslag: Decreto legislativo n. 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Begrotingsmiddelen: Het nog te bepalen steunbedrag wordt gefinancierd uit de voor de goedgekeurde regeling (NN 54/A/04) vastgestelde algemene begroting (200 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 %

Looptijd: Eenmalig

Andere inlichtingen: Uitvoeringsbepalingen van de door de Commissie in het kader van het staatssteundossier NN 54/A/2004 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622def van 7 juni 2005)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen:

Lidstaat: Italië (Liguria)

Nummer van de steunmaatregel: N 464/2004

Benaming: Steunmaatregelen in de door natuurrampen getroffen landbouwgebieden (hagelbuien van 12 juli 2004 in de provincie Imperia)

Doelstelling: Het ter beschikking stellen van de meteorologische gegevens met betrekking tot de onweders die schade hebben veroorzaakt waarvoor een schadevergoeding kan worden uitgekeerd op grond van de onder nummer NN 54/A/04 goedgekeurde steunregeling

Rechtsgrondslag: Decreto legislativo n. 102/2004: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Begrotingsmiddelen: Het nog te bepalen steunbedrag wordt gefinancierd uit de voor de goedgekeurde regeling (NN 54/A/04) vastgestelde algemene begroting (200 miljoen EUR)

Steunintensiteit of steunbedrag: Tot 100 %

Looptijd: Eenmalig

Andere inlichtingen: Uitvoeringsbepalingen van de door de Commissie in het kader van het staatssteundossier NN 54/A/2004 goedgekeurde regeling (Brief van de Commissie C(2005)1622def van 7 juni 2005)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen) is beschikbaar op het onderstaande adres (in deze tekst zijn de vertrouwelijke gegevens weggelaten):

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/