Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)

16.12.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 321/18


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(2005/C 321/11)

(Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel

XS 15/03

Lidstaat

Griekenland

Regio

Alle regio's (13)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Steunregeling ten behoeve van activiteiten van KMO's in het kader van de regionale operationele programma's van CB III 2000-2006:

„Versterking van het concurrentievermogen van toeristische KMO's”

Rechtsgrond

Άρθρο 35 του Νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α, 17.5.2002)

Voorziene jaarlijkse uitgaven in het kader van de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

De steun zal waarschijnlijk de eerste keer in februari 2003 worden toegekend en vervolgens worden aanbesteed gedurende de uitvoeringsperiode van de regionale operationele programma's 2000-2006. De openbare uitgaven voor alle fasen van de aanbesteding worden geraamd op 150 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

Steunregelingen voor kmo's in het kader van de rop 2000-2006 (de percentages zijn vastgesteld overeenkomstig de goedgekeurde regionale steunkaart en Verordening (EG) nr. 70/2001 betreffende KMO's en zijn uitgedrukt in NSE. Daarnaast vallen de hogere percentages die in bepaalde regio's zijn toegekend binnen de toegestane verhoging met 15% overeenkomstig artikel 4, lid 3, onder b) van Verordening nr. 70/2001 welke voor alle Griekse regio's geldt overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a) van het EG-Verdrag).

Steunpercentages:

Regio Attika, Nomos Thessaloniki: 35%

Regio's Centraal-Macedonië (Nomos Thessaloniki uitgezonderd), Thessalië, West Griekenland, het Griekse vasteland (Sterea Ellada), eiland Kreta: 40%

Regio's noordelijke Egeïsche Zee, zuidelijke Egeïsche Zee, alle eilanden behalve Kreta, regio's Peloponnesus, Epirus, West-Macedonië, Oost-Macedonië, Thracië en provincie Trizinia — regio Attika. 45%

Opmerkingen:

1.

Voor de eilanden in alle regio's geldt een steunpercentage van 45%

2.

Het betreft steun ten behoeve van het concurrentievermogen en de innovatie van KMO's in het kader van de regionale operationele programma's in de verwerkende sector met het oog op:

de modernisering van toeristische ondernemingen;

de modernisering van administratieve procedures;

kwaliteitsborging;

de ontwikkeling van innovaties;

de totstandbrenging van nieuwe investeringen in geval van gemeenschappelijke acties.

Datum van tenuitvoerlegging

De steun zal vanaf februari 2003 worden toegekend

Duur van de regeling

31.12.2006, mits de subsidiabiliteit van de uitgaven door de Commissie wordt verlengd

Doelstelling van de steun

Toekenning van steun aan kleine en zeer kleine ondernemingen in de verwerkende sector overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996 in het kader van de regionale operationele programma's van CB III 2000-2006, met het doel het concurrentievermogen en de innovatie te verbeteren door middel van passende projecten die de levensvatbaarheid van ondernemingen, evenals het behoud van arbeidsplaatsen en de schepping of het veiligstellen van nieuwe werkgelegenheid ondersteunen

Betrokken economische sector(en)

toeristische ondernemingen (ΝΑCE 55.1, 55.2, 60.23, 63.3, 63.4, 74.84, 92.61, 93.04)

hotels;

kampeerterreinen;

verhuur van gemeubileerde kamers;

verhuur van gemeubileerde appartementen;

overige toeristische ondernemingen:

exploitatie van accommodaties voor speciale toeristische voorzieningen.

Naam en adres van de steunverlenende overheid

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Περιφέρειες (13) — Ministerie van Economische zaken en financiën en van de regio's

Νίκης 5-7, Αθήνα 101 80 — Nikis 5-7, GR-Athene 101 80

Overige informatie

Het steunbedrag per investering mag in geen geval hoger zijn dan 200 000 EUR; het gemiddelde steunbedrag wordt geraamd op circa 100 000 EUR