Home

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 345e bijeenkomst van 18 oktober 2002 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak nr. COMP/37.784 — Kunstveilinghuizen

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 345e bijeenkomst van 18 oktober 2002 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak nr. COMP/37.784 — Kunstveilinghuizen

30.7.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 187/17


Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op de 345e bijeenkomst van 18 oktober 2002 betreffende een voorontwerp van beschikking in Zaak nr. COMP/37.784 — Kunstveilinghuizen

(2005/C 187/13)

1.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de adressaten van de ontwerpbeschikking deelgenomen hebben aan een voortdurende overeenkomst en/of onderling afgestemde gedraging met betrekking tot de verkoop bij opbod in de kunstsector, welke in strijd waren met artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag en artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst.

2.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de relevante productmarkt bestaat in de verkoop bij opbod van „kunstvoorwerpen”, zoals deze werd omschreven in de ontwerpbeschikking.

3.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de geografische markt ten minste de EER omvat.

4.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de voortdurende overeenkomst het handelsverkeer tussen de lidstaten van de EU en tussen de overeenkomstsluitende partijen van de EER-Overeenkomst aanvankelijk heeft beïnvloed.

5.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens wat de zwaarte van de inbreuk betreft.

6.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens wat de duur van de inbreuk betreft.

7.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat er geen verzwarende of verzachtende omstandigheden gelden.

8.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat Sotheby's geen blijk heeft gegeven van betalingsonmacht in een specifieke sociale context.

9.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens wat de toepassing van de clementieregeling betreft.

11.

Het Adviescomité verzoekt de Commissie rekening te houden met alle opmerkingen die de lidstaten tijdens de discussie hebben gemaakt.

10.

Het Adviescomité beveelt aan dat zijn advies wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.