Home

Kennisgeving door de Republiek Litouwen betreffende visumwederkerigheid

Kennisgeving door de Republiek Litouwen betreffende visumwederkerigheid

11.10.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 251/8


Kennisgeving door de Republiek Litouwen betreffende visumwederkerigheid(1)

(2005/C 251/12)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Litouwen biedt de Raad van de Europese Unie en de Commissie zijn complimenten aan en heeft de eer kennis te geven van het feit dat met betrekking tot artikel 2 van Verordening (EG) nr. 851/2005 van de Raad van 2 juni 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, wat betreft het wederkerigheidsmechanisme, de burgers van de Republiek Litouwen onderworpen zijn aan een visumplicht wanneer zij onderstaande, in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 539/2001 genoemde landen, binnengaan:

1.

Australië;

2.

Brunei;

3.

Canada;

4.

Verenigde Staten van Amerika;

5.

Brazilië (De Republiek Litouwen heeft de bilaterale visumvrijstellingsovereenkomst met Brazilië ondertekend, die echter niet in werking is getreden (diplomatieke nota van de Republiek Litouwen nr. 4005/2003 van 19 augustus 2003 — geen officiële kennisgeving van Brazilië).

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Litouwen maakt van deze gelegenheid gebruik om nogmaals uiting te geven aan zijn zeer hoge achting voor de Raad van de Europese Unie en de Commissie.