Home

Advies van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2006 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (CON/2006/18)

Advies van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2006 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (CON/2006/18)

1.4.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 79/31


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 24 maart 2006

inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Op 6 maart 2006 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie voor een advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (hierna de „ontwerpverordening”).

De bevoegdheid van de ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105, lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, aangezien de ontwerpverordening onder de bevoegdheid van de ECB valt. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het Reglement van Orde van de ECB is dit advies door de Raad van bestuur van de ECB goedgekeurd.

1. Algemene overwegingen

1.1.

De ECB verwelkomt de ontwerpverordening die boogt de gemeenschappelijke statistische classificatie vast te stellen van economische activiteiten binnen de Gemeenschap (hierna „NACE Rev. 2”). De ECB heeft geen bezwaar tegen de nieuwe NACE structuur, noch tegen de gedetailleerde classificatie ervan.

1.2.

De ECB onderschrijft de aan de NACE Rev. 2 ten grondslag liggende beginselen, namelijk (i) aansluiten bij de economische realiteit (uitbreiding van de classificatie wat de dienstensector betreft); en (ii) vergelijkbaarheid met andere internationale classificaties, in het bijzonder de International Standard Industrial Classification van alle economische activiteiten (ISIC) Rev. 4; en (iii) continuïteit ten opzichte van de vorige classificatie. De ECB is voorts van mening dat alle noodzakelijke inspanningen dienen te worden verricht en alle vereiste wettelijke bepalingen dienen te worden ingevoerd om te zorgen voor maximale consistentie met andere internationale classificaties en statistische normen.

1.3

Voorts verwelkomt de ECB de uitvoeringsmaatregelen in de ontwerpverordening voor de belangrijkste maand-, kwartaal- en jaarstatistieken; met name, artikel 12 en 16 voor kortetermijnstatistieken en de loonkostenindex. Deze uitvoeringsmaatregelen, alsook de uitvoeringsregels voor het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap, moeten echter worden gepreciseerd om schadelijk verlies van informatie te voorkomen bijv. onderbreking van tijdreeksen en de resulterende niet-beschikbaarheid van lange tijdreeksen.

1.4

Voorts is voor statistieken van het eurogebied en de Europese Unie, die worden samengesteld met behulp van landeninformatie als belangrijkste bron, gelijktijdige implementatie in de lidstaten van cruciaal belang. Een gedifferentieerd implementatieschema van NACE Rev. 2 in de hele EU zou ernstige negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit en beschikbaarheid van geaggregeerde statistieken van het eurogebied en de EU tot alle lidstaten de nieuwe classificatie volledig hebben doorgevoerd en hun tijdreeksen dienovereenkomstig hebben herzien. De ECB doet daarom de suggestie overweging 9 en punt (c) van artikel 6 krachtiger te formuleren om een volledig gecoördineerde implementatie van NACE Rev. 2 in de lidstaten te verzekeren, alsook consistentie tussen statistische gebieden.

2. Formuleringsvoorstellen

De door de ECB voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage bij dit advies.

Gedaan te Frankfurt am Main, 24 maart 2006.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


BIJLAGE

Formuleringsvoorstellen

Door de Commissie voorgestelde tekst(1)

Door de ECB voorgestelde wijzigingen(2)

Wijziging 1

Overweging 9

„Voor het gebruik van de classificatie van economische activiteiten in de Gemeenschap moet de Commissie worden bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad, met name wat betreft het onderzoek van problemen bij de implementatie van de NACE Rev. 2, de soepele overgang van de NACE Rev. 1 naar de NACE Rev. 2 en het aanbrengen van wijzigingen in de NACE Rev. 2”.

„Voor het gebruik van de classificatie van economische activiteiten in de Gemeenschap moet de Commissie worden bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad, met name wat betreft het onderzoek van problemen bij de implementatie van de NACE Rev. 2, de soepele en volledig gecoördineerde overgang van de NACE Rev. 1 naar de NACE Rev. 2 en het aanbrengen van wijzigingen in de NACE Rev. 2”.

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 1.4 van het advies

Wijziging 2

Artikel 6, punt (c)

„maatregelen die zorgen voor een soepele overgang van de NACE Rev. 1.1 naar de NACE Rev. 2, met name ten aanzien van kwesties in verband met de onderbreking van tijdreeksen, zoals dubbele registratie en retrospectieve gegevens.”

„maatregelen die zorgen voor een soepele en volledig gecoördineerde overgang van de NACE Rev. 1.1 naar de NACE Rev. 2, met name ten aanzien van kwesties in verband met de onderbreking van tijdreeksen, zoals dubbele registratie en retrospectieve gegevens, en de gelijktijdige implementatie in de lidstaten.”

Rechtvaardiging — Zie paragraaf 1.4 van het advies