Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) - gezondheidsaspecten (COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) - gezondheidsaspecten (COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) - gezondheidsaspecten (COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 2005/0042A(COD))

Publicatieblad Nr. 291 E van 30/11/2006 blz. 0372 - 0389


P6_TA(2006)0093

Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013) ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) — gezondheidsaspecten (COM(2005)0115 — C6-0097/2005 — 2005/0042A(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2005)0115) [1],

- gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 152 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0097/2005),

- gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 30 juni 2005 om het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming (2007-2013) op te splitsen zodat zowel de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid als de Commissie interne markt en consumentenbescherming ten principale bevoegd zijn en hierover twee afzonderlijke verslagen zullen opstellen;

- gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Begrotingscommissie (A6-0030/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------