Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging (12062/1/2005 - C6-0055/2006 - 2003/0210(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging (12062/1/2005 - C6-0055/2006 - 2003/0210(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging (12062/1/2005 - C6-0055/2006 - 2003/0210(COD))

Publicatieblad Nr. 300 E van 09/12/2006 blz. 0091 - 0105


P6_TA(2006)0251

Bescherming van het grondwater tegen verontreiniging *** II

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging (12062/1/2005 — C6-0055/2006 — 2003/0210(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (12062/1/2005 — C6-0055/2006) [1],

- gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt [2] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0550) [3],

- gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2005)0282) [3],

- gelet op artikel 251, lid 2, van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

- gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0146/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, zoals geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] PB C 126 E van 30.5.2006, blz. 1.

[2] PB C 45 E van 23.2.2006, blz. 74.

[3] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------